Noutati

Anunt mediu - SC Gladiola SRL
Comunicat - Deseuri
Comunicat - Focul lui Sumedru
Comunicat Retea de gaze (2)
Acord de mediu - S.C. LANDMARK MANAGEMENT
 Apel selectie parteneri POCU 2014-2020
 actualizat: 2020-10-14 14:08 

 

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI
în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU)

 

Municipiului Câmpulung
Str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeş
Date de contact
Tel: 0248511034
Fax: 0248511036
E-mail: campulung@muscel.ro
Web: www.primariacampulung.ro

 

Prin apelul de selecție nr. 416/31.08.2020, Asociația Grupul de Acțiune Locală Câmpulung Muscel anunță lansarea apelului de fișe de proiecte pentru Fișa intervenției #10 Dezvoltarea mediului antreprenorial prin acordarea de microgrant integrat cu stagii de formare, din Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice de accesare a fondurilor pentru intervenții POCU în cadrul SDL Grupul de Acțiune Locală Câmpulung Muscel AP 5/PI9.vi/OS 5.1.
În conformitate cu prevederile OUG nr. 40/2016, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, Documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” și Ghidul Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor pentru intervenții POCU în cadrul SDL Grupul de Acțiune Locală Câmpulung Muscel AP 5/PI 9.vi/OS 5.1,
UAT Municipiului Câmpulung, judeţ Argeş, cu sediul în strada Negru Vodă nr. 127, Câmpulung, anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități publice sau de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 5: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

 

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2020-10-23 11:16