Noutati

Concurs recrutare POCU - Kinetoterapeut si Maseur
Concurs de recrutare POCU - Ingrijitor batrani
Concurs recrutare POCU - Medic si Asistent
Concurs recrutare proiect POCU - Expert
Comunicat esalonare
 Anunt de participare la licitatie
 actualizat: 2017-03-19 17:27 

  

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIA PUBLICA DESCHISA
pentru concesionare
„Imobil Piata Visoi, teren si constructii”

 

 1. Denumire concendent: Municipiul Campulung 
  Cod fiscal : 4122361,str. Negru Voda, nr. 127, cod 115100, Campulung Muscel, judetul Arges, telefon : 0248-511034, Fax : 0248-511036, email : campulung@muscel.ro
   
 2. Procedura aplicata: licitatie publica deschisa
 3. Tipul contractului: contract de concesiune.
 4. Obiectul concesiunii: „Imobil Piata Visoi, teren si constructii”
 5. Durata de concesionare : 15 ani.
 6. Amplasamentul : Campulung, judetul Arges, str. I.C.Bratianu nr.93A
 7. Natura si cerintele de executie: Comert, birouri, activitati recreative, alimentatie publica, productie
 8. a) Documentatia pentru elaborarea ofertei se ridica de la Primaria municipiului Campulung, str.Negru 
  Voda nr.127, compartiment investitii, tel.0248/510410.
  b) Data limita pentru depunerea ofertelor : 20.04.2017 ora 1200
  c) Adresa unde se depun ofertele : Primaria Campulung, str. Negru Voda, nr.127, cod 115100, judetul Arges, registratura.
  d) Oferta trebuie redactata în limba romana.
  e) Persoanele admise sa asiste la deschiderea ofertelor : delegat autorizat
  f) Data, ora si locul deschiderii ofertelor : 20.04.2017, ora 1400, Primaria Campulung, str. Negru Voda, nr. 127, judetul Arges
 9. Garantia pentru participare : 8096 RON, se va constitui prin depunere la caseria Primariei Campulung, sau prin virament bancar
 10. Documentele solicitate ofertantului:
  a) certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusive cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat( formulare tip eliberate de autoritatile competente), valabile la data desfasurarii licitatiei,
  b) documente care dovedesc înregistrarea:
     - pentru persoane juridice romane - Certificat emis de Registrul comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei; 
     - pentru personae juridice straine , documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica , în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident.
  c) documente care dovedesc capacitatea economico-financiara: 
     - bilantul contabil la data 31.12.2015, vizat si înregistrat de organele competente, sau dupa caz rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil, precum si orice alte documente legale edificatoare prin care      ofertantul îsi poate dovedi capacitatea economico-financiara. 
    - fisa de informatii generale – formular anexa 1
    - declaratie de participare – formular anexa 2
    - acte doveditoare privind intrarea in posesie a caietului de sarcini
 11. Perioada de valabilitate: 60 zile.
 12. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de concesiune: ” cel mai mare nivel al redeventei”.
 13. Documentele de participare si alte informatii suplimentare se pot obtine de la Primaria Municipiului Campulung, Compartiment investitii achizitii , persoana de contact ing. Roxana Tatulescu, tel. 0248/511034; 0248/510410.

 

PRIMAR,
Ioan Liviu TaroiuContact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2018-05-25 12:40