Noutati

Schema ajutor minimis
Impozite si taxe - informatii generale
Posada Rock 2017
Anunt selectie parteneri GAL - Sector Privat
Anunt selectie partener GAL - Societate Civila
 Anunt concurs consilier principal - Cadastru
 actualizat: 2017-07-28 08:51 

ANUNT

 

Primaria Municipiului Câmpulung - Muscel, judetul Arges, str. Negru Voda nr.127, organizeaza concurs recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de:

  • consilier – clasa I, gradul principal – Directia Tehnica si Urbanism – Compartimentul Cadastru

 

Conditii de participare:
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
a) are cetatenia româna si domiciliul in România;
b) cunoaste limba româna, scris si vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savârsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savârsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

 

Conditii specifice :
• studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor ingineresti, in domeniul de licenta inginerie geodezica;
• vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice : minim 5 ani;
• cunostinte operare/progamare pe calculator (operare Windows, Microsoft Office) – nivel mediu

A) Datele de organizare ale concursurilor :
- data pâna la care se depun dosarele 16.08.2017, ora 15,00;
- perioada selectiei dosarelor de examen : 17.08.2017 – 23.08.2017;
- proba scrisa - in data de : 29.08.2017, ora 11,00;
- proba interviu - in maxim 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

 

B ) Dosarul de inscriere
Pentru concursul de recrutare functii publice de executie, dosarul va cuprinde urmatoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotarârea Guvernului nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, modificata si completata de H.G. nr. 1173/2008 :
a) formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice conform Ordinului ANFP nr.192/2013;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.
(2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
(3) Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.
(4) Documentul prevazut la alin. (1) lit. e) poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.

(5) Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritatii publice organizatoare a concursului.
Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.
Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza cu mentiunea “ADMIS” sau “RESPINS” insotita de motivul respingerii dosarului la sediul Primariei Municipiului Câmpulung.
Probele de concurs “SCRIS” si “INTERVIU” se noteaza cu puncte de la 1 la 100.
Punctajul necesar pentru promovarea fiecarei probe este de minim 50 puncte .
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Câmpulung sau la nr. de tel : 0248/512.820.

Anexam :
- Fisa postului corespunzatoare functiilor publice de executie intocmita si aprobata in conditiile legii;
- Bibliografia.

 

Fisa postului | | Bibliografie |


 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2017-08-17 11:36