Noutati

Certificate de urbanism - Octombrie 2017
Certificate de urbanism - Septembrie 2017
Autorizatii de construire - Octombrie 2017
Autorizatii de construire - Septembrie 2017
Amenzi, somatii, titluri executorii
 Anunt concurs recrutare - Municipiul Campulung
 actualizat: 2017-11-01 11:19 

 

 ANUNT

 

Primaria Municipiului Campulung - Muscel, judetul Arges, str. Negru Voda nr.127, organizeaza concurs recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de:

  • consilier – clasa I, gradul principal – Directia Tehnica si Urbanism – Compartimentul Cadastru


Conditii de participare:
Candidatii trebuie sa îndeplineasca conditiile generale prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
a) are cetatenia romana si domiciliul în Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani împliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
f) îndeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
g) îndeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care împiedica înfaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;
i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a încetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

 

Conditii specifice :
• studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în domeniul stiintelor ingineresti, în domeniul de licenta inginerie geodezica;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice : minim 5 ani;A) Datele de organizare ale concursurilor :
- data pana la care se depun dosarele 20.11.2017, ora 15,00; 
- perioada selectiei dosarelor de examen : 21.11.2017 – 27.11.2017;
- proba scrisa - în data de : 04.12.2017, ora 11,00; 
- proba interviu - în maxim 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

 

B ) Dosarul de inscriere
Pentru concursul de recrutare functii publice de executie, dosarul va cuprinde urmatoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotararea Guvernului nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, modificata si completata de H.G. nr. 1173/2008 :
a) formularul de înscriere prevazut în anexa nr. 3;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea în munca si, dupa caz, în specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.
(2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, în clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
(3) Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta în copii legalizate sau însotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.
(4) Documentul prevazut la alin. (1) lit. e) poate fi înlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat admis în urma selectiei dosarelor, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.

(5) Formularul de înscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritatii publice organizatoare a concursului.
Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta însotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Rezultatele selectarii dosarelor de înscriere se afiseaza cu mentiunea “ADMIS” sau “RESPINS” însotita de motivul respingerii dosarului la sediul Primariei Municipiului Campulung.
Probele de concurs “SCRIS” si “INTERVIU” se noteaza cu puncte de la 1 la 100.
Punctajul necesar pentru promovarea fiecarei probe este de minim 50 puncte . 
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Campulung sau la nr. de tel : 0248/512.820.

 

Anexam :
- Fisa postului corespunzatoare functiilor publice de executie întocmita si aprobata în conditiile legii;
- Bibliografia.

 

Fisa postului | | Bibliografie |Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2017-11-23 16:10