Noutati

Amenzi, somatii, titluri executorii
Mesaj Sf Nicolae
Anunt concurs recrutare Politia Locala
Mesaj 1 Decembrie
Certificate de urbanism - Octombrie 2017
 Anunt concurs recrutare Politia Locala
 actualizat: 2017-11-28 13:29 

 ANUNT


MUNICIPIULUI CAMPULUNG organizeaza concurs de recrutare, la sediul din strada Negru Voda nr. 127, pentru ocuparea functiilor contractuale vacante de:

  • agent de paza (paznic) – 2 posturi din cadrul Serviciul Politiei Locale – Compartiment Ordine, Liniste Publica si Paza a Bunurilor, pe perioada nedeterminata, cu urmatoarele conditii:


I.A. Conditii generale de participare la concurs:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul în Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) îndeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea.

 

I.B. Conditii specifice de participare la concurs:
- vechime în munca : minim 1 an;
- studii generale atestate cu diploma de absolvire;
- sa fie apt medical pentru exercitarea functiei de agent de paza cu aviz psihologic;
- sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
- sa fie atestat profesional, potrivit prevederilor Legii nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

I.C. Etapele de concurs : 
- data limita de depunere a dosarelor : 13.12.2017, orele 1500; 
- selectia dosarelor si afisarea : 14.12.2017 – 15.12.2017;
- proba scrisa : 21.12.2017, ora 1100;
- interviul : 28.12.2017, ora 1100.

 

I.D. Bibliografie :
1. Legea nr. 155 / 2010 – Legea Politiei Locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Hotararea Guvernului nr. 1332 / 2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si functionare a politiei locale;
3. Lege nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Hotararea Guvernului nr. 301 / 2012 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 333 / 2003 privind paza bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr. 295 / 2004 privind regimul armelor si munitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 
6. Legea nr. 477 / 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si insttitutiile publice.

 

I.E) DOCUMENTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA CONCURS :
Conform art. 6 din HG 286 / 2011 - Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, în clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
În cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la înscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si în original în vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Relatii suplimentare se pot obtine la Compartimentul Resurse Umane, Registratura al Primariei Municipiului Campulung, din str. Negru Voda, nr. 127, camera 12, tel. – 0248 512820

 

Fisa postului | | Bibliografie | Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2017-12-07 08:58