Noutati

Anunt de participare licitatie publica deschisa
Scrisoare Primar 2019
Compartiment Transport Public Local
Serviciul Administrare Venituri Persoane Fizice si Juridice
Concurs recrutare Municipiul Campulung
 Anunt recrutare - Asistenta Sociala
 actualizat: 2018-01-25 11:16 

 ANUNT


Serviciul Public de Asistenta Sociala Campulung organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacante:

  • inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Contabilitate, Informatica si Administrativ.


Conditii de participare:


Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de prevederile art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare:


a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice; 
i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

 

Conditii specifice :
• studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in ramura de stiinta: stiinte economice;
• vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minim 9 ani;

 

 

A) Datele de organizare a concursului:
- perioada de depunere a dosarelor: 23.01.2018 - 12.02.2018, ora 15,00; 
- data afisarii selectiei dosarelor de examen : cel mai tarziu 20.02.2018;
- proba scrisa - in data de : 26.02.2018, ora 09,00; 
- proba interviu - in data de : 02.03.2018, ora 09,00. 

Locul desfasurarii concursului de recrutare functie publica de executie va fi la sediul Serviciului Public de Asistenta Sociala al Municipiului Campulung din str. Matei Basarab, nr. 66, judetul Arges.

 

B ) Dosarul de inscriere
Pentru concursul de recrutare functie publica de executie, dosarul va cuprinde urmatoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare .
a) formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3;
b)curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si ale altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
f) copia carnetului de munca si, dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice prevazuta in anexa nr. 2D;
g) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
h) cazierul judiciar;
i) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau collaborator al acesteia.
Adeverintele care au un alt format decat cel prevazut la lit. f) trebuie sa cuprinda elemente similar celor prevazute in anexa nr. 2D si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
Copiile de pe actele mai sus mentionate se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.
Cazierul judiciar poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor de catre autoritatea sau institutia publica organizatoare a concursului din oficiu.
Rezultatele selectiei dosarelor de inscriere se afiseaza cu mentiunea “ADMIS” sau “RESPINS”, insotita de motivul respingerii dosarului la sediul Serviciului Public de Asistenta Sociala Campulung.
Probele de concurs “SCRIS” si “INTERVIU” punctajul este de maximum 100 puncte.
Punctajul necesar pentru promovarea fiecarei probe este de minimum 50 puncte . 
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Serviciului Public de Asistenta Sociala Campulung sau la nr. de telefon : 0248-531890.


Anexam :
- Fisa postului corespunzatoare functiei publice de executie intocmita si aprobata in conditiile legii ;
- Bibliografia.

 

Fisa postului | | Bibliografie |Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2019-02-14 15:56