Noutati

Anunt participare licitatie publica
Impozite si taxe - informatii generale
Anunt de participare licitatie publica deschisa
Scrisoare Primar 2019
Compartiment Transport Public Local
 Concurs recrutare - Compartiment Urbanism
 actualizat: 2018-03-16 11:17 

 

ANUNT

 

Primaria Municipiului Campulung - Muscel, judetul Arges, str. Negru Voda nr.127, organizeaza concurs recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de:

  •  functie publica de executie vacanta – consilier – ID 107162 – clasa I, grad asistent – Directia Tehnica si Urbanism – Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului


Conditii de participare:
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

 

Conditii specifice :

  • functie publica de executie vacanta – consilier – ID 107162 – clasa I, grad asistent – Directia Tehnica si Urbanism – Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului

• studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor ingineresti in specializarile : constructii civile, industriale si agricole, sau in domeniul stiintelor umaniste si arte in specializarile: urbanism si administrarea teritoriului / proiectare si planificare urbana / amenajarea si planificarea peisajului.
• vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minim 1 an;


A) Datele de organizare ale concursurilor :
- perioada in care se depun dosarele : 16.03.2018 - 04.04.2018, ora 15,00; 
- perioada selectiei dosarelor de examen : 05.04.2018 – 13.04.2018;
- proba scrisa - in data de : 17.04.2018, ora 11,00; 
- proba interviu - in maxim 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise. 

B ) Dosarul de inscriere
Pentru concursul de recrutare functii publice de executie, dosarul va cuprinde urmatoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotararea Guvernului nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare :
a) formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz;
f) copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
g) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare pentru efort fizic, in cazul functiilor publice pentru a caror ocupare este necesara indeplinirea unor conditii specifice care implica efort fizic si se testeaza prin proba suplimentara;
i) cazierul judiciar;
j) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.
Modelul orientativ al adeverintei mentionate la alin. (1) lit. f) este prevazut in anexa nr. 2D din hotararea susmentionata. Adeverintele care au un alt format decat cel prevazut mai sus trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute in anexa nr. 2D si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, cu exceptia documentului prevazut la lit. c), care se poate transmite si in format electronic, la adresa de e-mail a institutiei.
Documentul prevazut la lit. i) poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situatia in care candidatul solicita expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita potrivit legii si procedurii aprobate la nivel institutional.
Formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3 se pune la dispozitie candidatilor de catre autoritatea sau institutia publica organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia in format deschis, editabil, in cadrul sectiunii dedicate publicitatii concursului, precum si la sediu, in locul special amenajat pentru desfasurarea de activitati de informare si relatii publice, in format letric.


Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza cu mentiunea “ADMIS” sau “RESPINS” insotita de motivul respingerii dosarului la sediul Primariei Municipiului Campulung.
Probele de concurs “SCRIS” si “INTERVIU” se noteaza cu puncte de la 1 la 100.
Punctajul necesar pentru promovarea fiecarei probe este de minim 50 puncte . 
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Campulung sau la nr. de tel : 0248/512.820.


Anexam :
- Fisa postului corespunzatoare functiilor publice de executie intocmita si aprobata in conditiile legii;
- Bibliografia.


Fisa postului | | Bibliografie |Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2019-02-20 12:54