Noutati

Anunt de participare licitatie publica deschisa
Scrisoare Primar 2019
Compartiment Transport Public Local
Serviciul Administrare Venituri Persoane Fizice si Juridice
Concurs recrutare Municipiul Campulung
 Concurs recrutare - Asistenta Sociala
 actualizat: 2018-05-15 13:47 

 A N U N T


Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Campulung din str. Matei Basarab nr.66, judetul Arges, partener în proiectul ”Schimba-ti viitorul! Dezvoltarea sociala si economica a persoanelor defavorizate din zona de nord a Municipiului Campulung” - Program Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4 Incluziune Sociala si combaterea Saraciei, Contract de finantare identificat prin ID proiect POCU/20/4.2/103450 organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante corespunzatoare funcţiilor contractuale înfiintate pe perioada determinata de 24 luni cu timp partial de munca de 4 ore/zi, în perioada de implementare a proiectului de:

  •  Psiholog;

Conditii de participare:
Candidaţii trebuie sa îndeplineasca condiţiile generale prevazute la art. 3 din H.G nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice:
a) are cetaţenia romana, cetatenie a altor state member ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European şi domiciliul în Romania;
b) cunoaşte limba romana, scris şi vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplina de exerciţiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarşirea unei infracţiuni contra umanitaţii, contra statului ori contra autoritaţii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice :
- absolvent al Facultatii de Psihologie cu diploma de licenta sau echivalent;
- experienta pe un post similar – 3 ani;

 

A) Datele de organizare a concursului:
- data pana la care se depun dosarele: 29.05.2018, ora 15,00; 
- data afişarii selecţiei dosarelor de examen : 31.05.2018;
- proba scrisa - în data de : 07.06.2018, ora 09,00;
- data afisarii rezultatelor la proba scrisa 08.06.2018
- proba interviu - în data de : 12.06.2018, ora 09,00;
- data afisarii rezultatelor interviului 13.06.2018
- data afisarii rezultatelor finale 15.06.2018 
Contestatiile fata de rezultatul selectiei dosarului, a probei scrise sau a interviului se depun în termen de maxim o zi lucratoare de la afisarea rezultatelor.
Rezultatele contestatiilor la selectia dosarelor, a probei scrise sau a interviului se vor afisa în termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor. 
Locul desfasurarii concursului de recrutare va fi la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Campulung din str. Matei Basarab, nr. 66, judetul Arges.

 

B ) Dosarul de înscriere:
Pentru concursul de ocupare pentru functiile contractuale înfiintate pe perioada determinata, perioada de implementare a proiectului, dosarul va cuprinde urmatoarele documente, conform prevederilor art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 286/2011;
a) cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copia diplomei de licenta si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de institutia publica;
d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinţa care sa ateste vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are atecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinţa medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitaţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinţa care atesta starea de sanatate conţine, în clar, numarul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanataţii.
Copiile de pe actele mai sus mentionate se prezinta în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie raspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului. 
Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritaţii publice organizatoare a concursului.
Rezultatele selectarii dosarelor de înscriere se afişeaza cu menţiunea “ADMIS” sau “RESPINS”
însoţita de motivul respingerii dosarului la sediul Serviciului Public de Asistenta Sociala Campulung.
Probele de concurs “SCRIS” şi “INTERVIU” se noteaza cu puncte de la 1 la 100.
Punctajul necesar pentru promovarea fiecarei probe este de minim 50 puncte .

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Directiei de Asistenta Sociala Campulung sau la nr. de telefon : 0248-531890.
Anexam :
- Fişa postului corespunzatoare funcţiei contractuale întocmita şi aprobata în condiţiile legii ;
- Bibliografia.

Fisa postului | | Bibliografie |Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2019-02-14 15:56