Noutati

Amenzi, somatii, titluri executorii
Anunt concurs GAL
Transparenta salariala
Anunt concurs recrutare SPADPP (2)
Anunt concurs recrutare SPADPP (1)
 Finantari nerambursabile - Sport
 actualizat: 2018-06-05 11:50 

 ANUNT

 

 

Primaria Municipiului Campulung anunta deschiderea finantarii pentru anul 2018 pentru structurile sportive cu sediul in Municipiul Campulung, in conformitate cu prevederile Legii nr.69/2000 privind educatia fizica si sportul, cu modificarile si completarile ulterioare precum si cu Hotararea Consiliului Local nr. 134 din 30.10.2017 si a Regulamentului privind asocierea Municipiului Campulung prin Consiliul Local al Municipiului Campulung cu structurile sportive din Municipiul Campulung pentru sprijinirea financiara de la bugetul local a unor activitati desfasurate de acestea.
Structurile sportive interesate de obtinerea de finantare de la bugetul local al Municipiului Campulung pot depune solicitarile la Registratura Primariei pana la data de 12.06.2018. 

Solicitarile vor fi insotite de urmatoarele documente:
- Adresa de inaintare;
- Buget de venituri si cheltuieli aferent activitatilor ce vor fi organizate si care vor face obiectul contractului de asociere, evidentiate distict pe surse de finantare, respectiv din bugetul propriu al solicitantului si din bugetul local; bugetul va cuprinde si fundamentarea cheltuielilor necesare activitatilor respective; 
- Actul constitutiv, statutul, sentinta civila sau hotararea autoritatii tutelare in baza careia a fost infiintata persoana juridica de drept public, dupa caz, si certificatul de inregistrare fiscala, actele doveditoare ale sediului organizatiei solicitante si actele aditionale, dupa caz, in copie conform cu originalul; 
- Ultimul extras de cont bancar, dar nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii cererii, ;
- Certificat fiscal din care sa rezulte ca solicitantul nu are datorii catre bugetul local, in original;
- Certificat fiscal din care sa rezulte ca solicitantul nu are datorii catre bugetul de stat obtinut de la ANAF, in original; 
- Certificatul de identitate, Avizul de constituire si Autorizatia de functionare emise de Ministerul tineretului si Sportului, in copie conform cu originalul; 
- Calendarul competitional la nivel de Federatie sportiva din care sa reiasa ca activitatlie care vor face obiectul Constractului de Asociere sunt incluse in acesta, in copie conform cu originalul; 
- Dovada depunerii situatiei financiare anuale la organul fiscal competent, pentru anul precedent, in copie conform cu originalul; 
- Declaratie pe propria raspundere – Anexa 1;
- Declaratia de impartialitate – Anexa 2;
- Declaratia de eligibilitate – Anexa 3

Toate documentele solicitate vor fi prezentate conform prezentului anunt si vor fi depuse in forma precizata si in termenul stabilit prin prezentul anunt, opisate si asumate de reprezentantul legal (semnatura si stampila), dupa caz. 
Informatii suplimentare cu privire la derularea etapelor premergatoare incheierii Contractelor de Asociere pot fi obtinute la sediul Primariei Municipiului Campulung, Comp. Programe-Prognoze, telefon 0248 511034.

 
Anunt | | HCL Regulament | | Anexa 1 | |Anexa 2 | | Anexa 3 | 


Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2019-04-17 06:24