Noutati

Amenzi, somatii, titluri executorii
Anunt concurs GAL
Transparenta salariala
Anunt concurs recrutare SPADPP (2)
Anunt concurs recrutare SPADPP (1)
 Anunt concurs recrutare DAS
 actualizat: 2018-08-14 07:29 

 ANUNT

 

Directia de Asistenta Sociala Campulung organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacante de 

  • inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Achizitii, programe, proiecte.

 

Conditii de participare:
Candidatii trebuie sa îndeplineasca conditiile generale prevazute de prevederile art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare;
a) are cetatenia romana si domiciliul în Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani împliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
f) îndeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
g) îndeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie și de serviciu, infractiuni care împiedica înfaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarșite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice; 
i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a încetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

 

Conditii specifice :
• studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în domeniul știintelor inginerești, administrative sau juridice;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: nu este cazul.

 

 

A) Datele de organizare a concursului:
- perioada de depunere a dosarelor:14.08.2018 - 03.09.2018, ora 12,00; 
- proba scrisa - în data de : 17.09.2018, ora 11,00; 
- proba interviu - în data de : 21.09.2018. 
Locul desfașurarii concursului de recrutare functie publica de executie va fi la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Campulung din str. Matei Basarab, nr. 66, judetul Argeș.

 

B ) Dosarul de înscriere
Pentru concursul de recrutare functie publica de executie, dosarul va cuprinde urmatoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare .
a) formularul de înscriere prevazut în anexa nr. 3;
b)curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si ale altor documente care atesta efectuarea unor specializari și perfectionari;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz;
f) copia carnetului de munca și, dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea în munca si, dupa caz, în specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice prevazuta în anexa nr. 2D;
g) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare pentru efort fizic, în cazul functiilor publice pentru a caror ocupare este necesara îndeplinirea unor conditii specifice care implica efort fizic si se testeaza prin proba suplimentara;
i) cazierul judiciar;
j) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.
Modelul orientativ al adeverintei mentionate la lit. f) este prevazut în anexa nr. 2D la Hotararea Guvernului nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Adeverintele care au un alt format decat cel prevazut la lit. f) trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute în anexa nr. 2D si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea în munca acumulata, precum si vechimea în specialitatea studiilor.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, în clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
Copiile de pe actele mentionate mai sus se prezinta în copii legalizate sau însotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, cu exceptia documentului prevazut la alin. (1) lit. c), care se poate transmite si în format electronic, la adresa de e-mail sociala.asistenta@yahoo.com..
Documentul prevazut la lit. i) poate fi înlocuit cu o declaratie pe propria raspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situatia în care candidatul solicita expres la înscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita potrivit legii si procedurii aprobate la nivel institutional.

Formularul de înscriere prevazut în anexa nr. 3 se pune la dispozitie candidatilor de catre autoritatea sau institutia publica organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul sectiunii dedicate publicitatii concursului, precum si la sediu, în locul special amenajat pentru desfasurarea de activitati de informare si relatii publice, în format letric.
Rezultatele selectiei dosarelor de înscriere se afiseaza cu mentiunea “ADMIS” sau “RESPINS”, însotita de motivul respingerii dosarului la sediul Directiei de Asistenta Sociala Campulung.
Probele de concurs “SCRIS” si “INTERVIU” se noteaza cu puncte de la 1 la 100.
Punctajul necesar pentru promovarea fiecarei probe este de minim 50 puncte . 
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Directiei de Asistenta Sociala Campulung sau la nr. de telefon : 0248-531890, fax: 0248-513519, email: sociala.asistenta@yahoo.com sau la secretarul comisiei de concurs – Oinu Daniela.

 

Anexam :
- Fisa postului corespunzatoare functiei publice de executie întocmita si aprobata în conditiile legii ;
- Bibliografia.

 

Fisa postului | | Bibliografie | | Model adeverinta | | Formular de inscriere |  



Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2019-04-17 06:24