Noutati

Amenzi, somatii, titluri executorii
Anunt concurs GAL
Transparenta salariala
Anunt concurs recrutare SPADPP (2)
Anunt concurs recrutare SPADPP (1)
 Anunt concurs recrutare - DAS
 actualizat: 2018-08-22 11:46 

 ANUNT

 

Directia de Asistenta Sociala Campulung organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacante de:

  • inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Arhiva si SSM (Securitate si sanatate in munca).

 

Conditii de participare:
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de prevederile art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile şi completarile ulterioare;
a) are cetatenia romana şi domiciliul in Romania;
b) cunoaşte limba romana, scris şi vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
f) indeplineşte conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
g) indeplineşte conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savarşirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice; 
i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
j) nu a desfaşurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

 

Conditii specifice :
• studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor ingineresti;
• vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: nu este cazul.

 

 

A) Datele de organizare a concursului:
- perioada de depunere a dosarelor:22.08.2018 - 10.09.2018, ora 12,00; 
- proba scrisa - in data de : 21.09.2018, ora 11,00; 
- proba interviu - in data de : 27.09.2018. 
Locul desfasurarii concursului de recrutare functie publica de executie va fi la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Campulung din str. Matei Basarab, nr. 66, judetul Arges.

 

B ) Dosarul de inscriere
Pentru concursul de recrutare functie publica de executie, dosarul va cuprinde urmatoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile şi completarile ulterioare .
a) formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3;
b)curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi ale altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz;
f) copia carnetului de munca si, dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca şi, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice prevazuta in anexa nr. 2D;
g) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare pentru efort fizic, in cazul functiilor publice pentru a caror ocupare este necesara indeplinirea unor conditii specifice care implica efort fizic şi se testeaza prin proba suplimentara;
i) cazierul judiciar;
j) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.
Modelul orientativ al adeverintei mentionate la lit. f) este prevazut in anexa nr. 2D la Hotararea Guvernului nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Adeverintele care au un alt format decat cel prevazut la lit. f) trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute in anexa nr. 2D şi din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfaşurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum şi vechimea in specialitatea studiilor.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
Copiile de pe actele mentionate mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, cu exceptia documentului prevazut la alin. (1) lit. c), care se poate transmite şi in format electronic, la adresa de e-mail sociala.asistenta@yahoo.com..
Documentul prevazut la lit. i) poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor şi care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfaşurarii concursului, dar nu mai tarziu de data şi ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situatia in care candidatul solicita expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel institutional.

Formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3 se pune la dispozitie candidatilor de catre autoritatea sau institutia publica organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia in format deschis, editabil, in cadrul sectiunii dedicate publicitatii concursului, precum şi la sediu, in locul special amenajat pentru desfaşurarea de activitati de informare şi relatii publice, in format letric.
Rezultatele selectiei dosarelor de inscriere se afişeaza cu mentiunea “ADMIS” sau “RESPINS”, insotita de motivul respingerii dosarului la sediul Directiei de Asistenta Sociala Campulung.
Probele de concurs “SCRIS” şi “INTERVIU” se noteaza cu puncte de la 1 la 100.
Punctajul necesar pentru promovarea fiecarei probe este de minim 50 puncte . 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Directiei de Asistenta Sociala Campulung sau la nr. de telefon : 0248-531890, fax: 0248-513519, email: sociala.asistenta@yahoo.com sau la secretarul comisiei de concurs – Oinu Daniela.

 

Anexam :
- Fişa postului corespunzatoare functiei publice de executie intocmita şi aprobata in conditiile legii ;

- Bibliografia.


Fisa postului | | Bibliografie | | Adeverinta | | Formular inscriere |Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2019-04-17 06:24