Noutati

Amenzi, somatii, titluri executorii
Anunt concurs GAL
Transparenta salariala
Anunt concurs recrutare SPADPP (2)
Anunt concurs recrutare SPADPP (1)
 Concurs recrutare - Asistent medical principal
 actualizat: 2018-09-07 12:15 

 A N U N T


Municipiul Campulung organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei contractuale vacante de

  • asistent medical principal (PL) - durata nedeterminata, în cadrul Serviciului de Asistenta Medicala Medicina Dentara, al Municipiului Campulung (loc de desfasurare a activitatii : Scoala Gimnaziala Nanu Muscel).

 

I.A. Conditii generale de participare la concurs :
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European şi domiciliul în Romania;
b) cunoaşte limba romana, scris şi vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte conditiile de studii şi, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarşirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarşite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea.

 

I.B. Conditii specifice de participare la concurs :
- şcoala postliceala sanitara absolvita cu diploma în specialitatea de asistent medical generalist;
- certificat grad principal;
- certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.;
- vechimea în specialitatea studiilor necesare ocuparii postului : 5 ani vechime ca asistent medical.

 

Dosarul de concurs va contine urmatoarele documente :
a) cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
b) copie act identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum şi copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica (ex. diploma de liceu, diploma de studii postliceale, adeverinta absolvire examen grad principal);
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea în munca, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. în termen de valabilitate, însotit de avizul anual pentru persoanele care exercita profesia / adeverinta pentru participare la concurs, eliberata de O.A.M.G.M.A.M.R., pentru persoanele care nu profeseaza la momentul înscrierii;
h) curriculum vitae.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, în clar, numarul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
În cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la înscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfaşurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la alin. 1 lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Sunt declarati admişi la proba scrisa şi interviu candidatii care au obtinut, minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea functiilor contractuale de executie
Tematica si bibliografia sunt disponibile pe site-ul www.primariacampulung.ro.
Relatii suplimentare se pot obtine la Compartimentul Resurse Umane , Registratura, al Municipiului Campulung , tel. – 0248 – 512.820

 


Etapele de concurs:
- data ultima de depunere a dosarelor : 20.09.2018, orele 1500;
- data selectiei dosarelor: 21.09.2018 – 24.09.2018;
- proba scrisa: 01.10.2018, ora 1100;
- interviul :04.10.2018, ora 1100.

 

 

 

 

 

 

Bibliografie :


1. Erscoiu S., Ceausu E., Epidemiologie si boli infectioase – Editura Didactica si Pedagogica, R.A. Bucuresti 1995; 
2. Mihaela Vasile Puericultura si pediatrie pentru asistenti medicali, Editura ALL, 2012, Bucuresti;
3. Lucretia Titirca – Urgentele medico-chirurgicale – Sinteze pentru asistentii medicali – Editia a III-a, Editura Medicala;
4. Ordonanta de Urgenta nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşa şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistentilor Medicali din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Ordin nr. 5298 / 1668 / 2011 din 7 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea starii de sanatate a preşcolarilor şi elevilor din unitatile de învatamant de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viata sanatos, cu modificarile si completarile ulterioare; 
6. Ordin nr. 961 / 2016 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia şi sterilizarea în unitatile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie şi dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, în functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în functie de suportul care urmeaza sa fie tratat şi a metodelor de evaluare a derularii şi eficientei procesului de sterilizare, cu modificarile si completarile ulterioare – Capitolul IV (de la art. 28 la art. 58).

 

 

Tematica pentru concursul de ocupare a postului de asistent medical principal (PL) la Şcoala Gimnaziala „Nanu Muscel” Campulung (1 norma)

 

Erscoiu S., Ceausu E., Epidemiologie si boli infectioase – Editura Dudactica si Pedagogica, R.A. Bucuresti 1995

1. Infectii aerogene : scarlatina, rujeola, rubeola, varciele, herpesul, herpesul zoster, tusea convulsiva, parotidita epidemica, gripa, infectii acute virale respiratorii, difteria, meningite acute, encefalite, tuberculoza (de la pagina 84 – la pagina 123);
2. Infectii digestice : febra tifoida, toxiinfectii alimentare, hepatitele virale (de la pagina 124 – la pagina 134, de la pagina 139 – la pagina 148);
3. Infectii cutanate : leptospiroza, infectii stafilococice, septicemiile, erizipelul, antraxul, tetanosul (de la pagina 154 – la pagina 187);

 

 

 

Lucretia Titirca – Urgentele medico-chirurgicale – Sinteze pentru asistentii medicali – Editia a III-a, Editura Medicala

4. Capitolul VII – Urgentele în pediatrie (de la pagina 167 – la pagina 189)

 

Mihaela Vasile Puericultura si pediatrie pentru asistenti medicali, Editura ALL, 2012, Bucuresti

5. Îngrijirile acordate copilului de la 1 an la 18 ani (de la pagina 62 – la pagina 66);
6. Alimentatia copilului anteprescolar, prescolar, scolar, la pubertate (de la pagina 78 – la pagina 83);
7. Programul de imunizari si profilaxie (de la pagina 84 – la pagina 89);
8. Afectiunile carential (de la pagina 161 – la pagina 189);
9. Afectiunile respiratorii (de la pagina 190 – la pagina 198);
10. Afectiunile digestive (de la pagina 214 – la pagina 232);

11. Legislatia specifica activitatii de medicina scolara, prevazuta în bibliografie. 


| Fisa postului | Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2019-04-17 06:24