Noutati

Eveniment 1iunie 2019
Finantari nerambursabile 2019
Finantari nerambursabile 2019 - Social si Tineret
Finantari nerambursabile 2019 - Sport
Propuneri impozite si taxe an 2020
 Concurs recrutare Directia de Asistenta Sociala
 actualizat: 2018-11-08 13:30 

 

ANUNT


Directia de Asistenta Sociala Campulung organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacanta, de

  • ingrijitor cladiri.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.


Condiţiile specifice necesare in vederea participarii la concurs şi a ocuparii functiei contractuale sunt:

  • studii generale/medii; 
  • vechime in munca: minim 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

  • 23 noiembrie 2018, ora 12:00: data limita pentru depunerea dosarelor;
  • 29 noiembrie 2018, ora 10:00, proba practica;
  • 06 decembrie 2018, ora 10.00, proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae model european.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
În cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Formularul de inscriere se pune la dispoziţie candidaţilor de catre autoritatea sau instituţia publica organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia in format deschis, editabil, in cadrul secţiunii dedicate publicitaţii concursului. 
Rezultatele selectiei dosarelor de inscriere se afişeaza cu menţiunea “ADMIS” sau “RESPINS”, insoţita de motivul respingerii dosarului la sediul Directiei de Asistenta Sociala Campulung.
Probele de concurs “PROBA PRACTICĂ” şi “INTERVIU” se noteaza cu puncte de la 1 la 100.
Punctajul necesar pentru promovarea fiecarei probe este de minim 50 puncte . 
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Directiei de Asistenta Sociala Campulung sau la nr. de telefon : 0248-531890, fax: 0248-513519, email: sociala.asistenta@yahoo.com sau la secretarul comisiei de concurs – Oinu Daniela.

Anexam :
- Fişa postului corespunzatoare functiei contractuale de executie intocmita şi aprobata in condiţiile legii ;
- Bibliografia.


| Fisa postului | | Bibliografie | | Formular de inscriere | 
 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2019-06-12 06:14