Noutati

Planul anual de achizitii publice
Eveniment - Asociatia GAL Campulung Muscel
Posada Rock 2019
Situatii financiare 2019
Zilele Municipiului Campulung 2019
 Comunicat Impozite si Taxe
 actualizat: 2018-11-12 06:45 

 COMUNICAT


In conformitate cu cu prevederile art.185, alin.1), lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala,cu modificarile si completarile ulterioare, s-a initiat si aprobat prin H.C.L.148/31.10.2018 acordarea scutirii la plata pentru majorarile/dobanzile si penalitatile de intarziere aferente creantelor bugetare restante provenind din neplata la termenele legale a creantelor datorate bugetului local al Municipiului Campulung (impozite,taxe ,redevente si chirii) .
Contribuabilii persoanele fizice cu domiciliul fiscal in Municipiului Campulung, pot depune cereri pentru scutirea de la plata a majorarilor/dobanzilor/penalitatilor aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale, redevente, chirii si alte obligatii bugetare restante datorate bugetului local, in perioada 01.11.2018-20.12.2018, cu conditia achitarii integrale a obligatiilor principale, constand in impozite, taxe si alte obligatii inclusiv amenzile datorate bugetului local al Municipiului Campulung, creante aflate in evidenta fiscala la data depunerii cererii.
Pentru a beneficia de scutire, solicitantii vor depune o cerere temeinic justificata, cerere insotita de o copie de pe C.I /B.I solicitant, nota de plata cat si chitanta/chitantele din care sa rezulte achitarea integrala a debitelor aflate in sold. Scutirea nu se acorda si pentru majorarile/dobanzile/penalitatile de intarziere achitate anterior intrarii in vigoare a prezentei proceduri si nici pentru beneficiarii hotaririlor de consiliul anterioare privind scutirea de la plata, scutirea acordandu-se o singura data pentru fiecare contribuabil .
Scutirea de la plata majorarilor/dobanzilor/penalitatilor de intarziere, nu se aplica nici pentru sumele consemnate in hotararile judecatoresti, acestea trebuind achitate in mod obligatoriu pentru aducerea la indeplinire a hotararior judecatoresti.
Cererea privind scutirea de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor, taxelor locale va fi analizata in termen legal de catre inspectorii din cadrul Serviciul Administrare Venituri.
Cererea de scutire se va depune la Registratura institutiei pina la data de 20.12.2018, numai dupa verificarea si vizarea de catre inspectorul de rol, din cadrul Serviciului Administrare Venituri.
In cazul in care solicitantul nu este eligibil raportat la conditiile stipulate in procedura privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere, dobanzilor si penalitatilor aferente obligatiilor bugetare constand in impozite, taxe si alte sume datorate bugetului local, procedura apobata prin HCL nr.148/31.10.2018, serviciul de specialitate ii va comunica in scris acest lucru.
De asemenea dupa aprobarea cererii, se va comunica solicitantului scutirea acordata.


     Primar,                      Director executiv,                 Sef serviciu,
Ioan Liviu Taroiu             Violeta Iarca                     Lucretia MitoiContact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2019-08-23 06:55