Noutati

Eveniment 1iunie 2019
Finantari nerambursabile 2019
Finantari nerambursabile 2019 - Social si Tineret
Finantari nerambursabile 2019 - Sport
Propuneri impozite si taxe an 2020
 Concurs recrutare Municipiul Campulung
 actualizat: 2019-02-04 09:41 

 ANUNT


MUNICIPIUL CAMPULUNG, organizează concurs de recrutare, la sediul din strada Negru Vodă nr. 127, pentru ocuparea functiei contractuale vacante

  • CONSILIER JURIDIC  gradul II din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local , pe perioadă nedeterminată, cu următoarele conditii:


I.A. Conditii generale de participare la concurs :
a) are cetătenia română, cetătenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând Spatiului Economic European si domiciliul in România;
b) cunoaste limba română, scris si vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercitiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitătile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, după caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârsirea unei infractiuni contra umanitătii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care impiedică infăptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni săvârsite cu intentie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

I.B. Conditii specifice de participare la concurs:
1. Studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă in domeniul stiinte juridice – specializarea drept
2. Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării functiei – minim 1 an 
3. Cunostinte operare calculator – nivel bază.

 

I.C. Etapele de concurs :
- data ultimă de depunere a dosarelor : 19.02.2019, orele 1500;
- selectia dosarelor si afisarea : 20.02.2019 – 21.02.2019;
- proba scrisă : 28.02.2019 ora 1100;
- interviul : 06.03.2019, ora 1100.

 

I.D. BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificarile si completările ulterioare;
2. Legea nr. 477 / 2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
3. Legea nr. 554 / 2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
4. Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 54 / 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare;
5. Hotărârea Guvernului nr. 168 / 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54 / 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică; 
6. Legea nr. 393 / 2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare;
7. Legea nr. 287 / 2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
8. Legea 134 / 2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

I.E. DOCUMENTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA CONCURS :
Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine următoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresată conducătorului autoritătii sau institutiei publice organizatoare; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum si copiile documentelor care atestă indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publică; 
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverintele care atestă vechimea in muncă, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie; 
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu functia pentru care candidează; 
f) adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitătile sanitare abilitate; 
g) curriculum vitae. 
Adeverinta care atestă starea de sănătate contine, in clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sănătătii. 
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăsurării primei probe a concursului. 
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificării conformitătii copiilor cu acestea. 
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung - Compartimentul Resurse Umane, Registratură, la secretarul comisiei de concurs, domnul Ţutea Ionut - Adrian, tel. – 0248 512820.

 

Fisa postului |Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2019-06-12 06:14