Noutati

Comunicat - Calendar Sarbatori de Iarna
Impozite si taxe - informatii generale
Anunt Concesionare Serviciul Public de Transport
Reabilitare Negru Voda, Str. Republicii
Anunt de participare la licitatie
 Anunt concurs recrutare SPADPP (2)
 actualizat: 2019-04-10 09:39 

 

ANUNT


Serviciul Public de Administrarea Domeniului Public si Privat, cu sediul in str. Maior Galdau, nr. 9, Campulung, judetul Arges organizeaza concurs de angajare, pentru ocuparea postului vacant contractual pe perioada nedeterminata:

  • Inspector de specialitate gradul II – 1 post in cadrul Compartimentului Contabilitate, Resurse Umane Achizitii Publice, Laborator;

 

Conditii specifice:
a. Absolvent studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta in ramura stiintelor ingineresti;
b. Vechime in specialitatea studiilor superioare de minim 1 an;
c. Cunostinte de operare calculator .

 

In vederea participarii la concurs, candidatii depun dosarul de inscriere care va contine in mod obligatoriu:

a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea. Actele se depun la Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane, Achizitii Publice, Laborator din cadrul S.P.A.D.P.P., Campulung, str. Mr. Galdau, nr. 9. tel. 0248.530.040.

 

Conditii generale:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Pentru postul de inspector de specialitate gradul II se va organiza proba scrisa, interviu si proba suplimentara calculator. 

Datele de organizare ale concursului: sediul Serviciului Public de Administrarea Domeniului Public si Privat din Campulung, strada Maior Galdau, nr. 9;
- 02.05.2019 ora 15:00: data limita pana la care se pot depune dosarele de concurs;
- 03.05.2019 ora 12:00: selectia dosarelor;
- 13.05.2019 ora 09:00: proba suplimentara calculator;
- 13.05.2019 ora12:00: proba scrisa;
- 15.05.2019 ora 10:00: interviu

Afisarea rezultatelor se va face la sediul Serviciului Public de Administrarea Domeniului Public si Privat din Campulung, strada Maior Galdau, nr. 9.

Dupa afisarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisa si interviu, dupa caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si a interviului, sub sancţiunea decaderii din acest drept.


Bibliografie:

  1. Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare; 
  2. Legea nr.53/2003,Codul Muncii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici , autoritatilor sau institutiilor publice cu modificarile si completarile ulterioare;
  4. Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, Cartea a III-a - Despre Bunuri;
  5. Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  6. Ordinul nr. 2861 / 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
  7. Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare;


Relatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane, Achizitii Publice, Laborator din cadrul S.P.A.D.P.P., tel. 0248.530.040.

 

Fisa postului |

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2019-12-05 14:24