Noutati

Impozite si taxe - informatii generale
Comunicat - Management Spital Municipiul Campulung
PV Sedinte Consiliul Local
Amenzi, somatii, titluri executorii
Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local
 Concurs recrutare SPADPP
 actualizat: 2019-06-25 12:00 

 

ANUNT

Serviciul Public de Administrarea Domeniului Public si Privat, cu sediul in str. Maior Galdău, nr. 9, Campulung, judetul Arges organizează concurs de angajare, pentru ocuparea postului vacant contractual pe perioadă nedeterminată:

  • Muncitor necalificat in cadrul Formatiei Salubritate.

În vederea participării la concurs, candidatii depun dosarul de inscriere care va contine in mod obligatoriu:
a) cerere de inscriere la concurs adresată conducătorului institutiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum si copiile documentelor care atestă indeplinirea conditiilor specifice ale postului;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverintele care atestă vechimea in muncă, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu functia pentru care candidează;
f) adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitătile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificării conformitătii copiilor cu acestea. Actele se depun la secretatul comisiei de concurs – Dumitrescu Dragos din cadrul S.P.A.D.P.P., tel. 0248.530.040, sediul S.P.A.D.P.P., Campulung, str. Mr. Galdău, nr. 9.
 

Conditii specifice:
Nu se solicită un minimum de vechime sau studii.

 

Conditii generale:
a) are cetătenia romană, cetătenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romană, scris si vorbit;
c) are varsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercitiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitătile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, după caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvarsirea unei infractiuni contra umanitătii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care impiedică infăptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni săvarsite cu intentie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

Datele de organizare ale concursului :
- 25.06.2019 – data publicării anuntului;
- 10.07.2019 ora 1500: data limită pană la care se pot depune dosarele de concurs;
- 11.07.2019 ora 1200: selectia dosarelor;
- 17.07.2019 ora 1000: proba practică;
-Interviul, in termen de 4 zile lucrătoare de la proba practică

 

Afisarea rezultatelor se va face la sediul Serviciului Public de Administrarea Domeniului Public si Privat din Campulung, strada Maior Galdău, nr. 9.
După afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba practică si a interviului, după caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afisării rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisării rezultatului probei scrise si a interviului, sub sanctiunea decăderii din acest drept. Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2020-05-28 10:29