Noutati

Decizii de impunere
Dosare de insolvabilitate
Amenzi, somatii, titluri executorii
Notificari
Anunt Concurs Recrutare - Sef Serviciu Juridic
 Concurs recrutare Inspector Asistent Urbanism
 actualizat: 2019-09-06 09:55 

 

ANUNTPrimaria Municipiului Campulung, judetul Arges, str. Negru Voda nr.127, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de :

  • inspector, clasa I, grad profesional asistent – Directia Tetehnica și Urbanism – Compartiment Urbanism și Amenajarea Teritoriului

 

Conditii de participare:
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:
a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) este apt din punct de vedere medical sa exercite o functie publica. Atestarea starii de sanatate se face pe baza de examen medical de specialitate, de catre medicul de familie.
f) indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege pentru ocuparea functiei publice;
g) indeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, in conditiile legii;
j) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.

 

Conditii specifice : 
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ. 
• studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor ingineresti in specializarile : constructii civile, industriale si agricole, sau in domeniul arhitectura sau in domeniul urbanism.
• vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minim 1 an. 

 

A) Datele de organizare ale concursurilor :
- data pana la care se depun dosarele: perioada 06 – 25 septembrie 2019
- data selectiei dosarelor de concurs: 26.09 - 27.09.2019;
- proba scrisa : in data de 10.10.2019, ora 11,00;
- proba interviu : intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise;

 

B ) Dosarul de inscriere
Pentru concursul de recrutare functii publice, dosarul va cuprinde urmatoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotararea Guvernului nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare :
a) formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz;
f) copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
g) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare pentru efort fizic, in cazul functiilor publice pentru a caror ocupare este necesara indeplinirea unor conditii specifice care implica efort fizic si se testeaza prin proba suplimentara;
i) cazierul judiciar;
j) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.
Modelul orientativ al adeverintei mentionate la alin. (1) lit. f) este prevazut in anexa nr. 2D la Hotararea Guvernului nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Adeverintele care au un alt format decat cel prevazut la alineatul de mai sus, trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute in anexa nr. 2D si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, cu exceptia documentului prevazut la alin. (1) lit. c), care se poate transmite si in format electronic, la adresa de e-mail campulung@muscel.ro.
Documentul prevazut la alin. (1) lit. i) poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire. 
Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritatii publice organizatoare a concursului.
Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

 

Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza cu mentiunea “ADMIS” sau “RESPINS” insotita de motivul respingerii dosarului la sediul Primariei Municipiului Campulung.
Probele de concurs “SCRIS” si “INTERVIU” se noteaza cu puncte de la 1 la 100. 
Punctajul necesar pentru promovarea fiecarei probe este de minim 50 puncte. 
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Campulung sau la nr. de tel : 0248/512.820, fax 0248/510055, email : campulung@muscel sau la secretarul comisiei de concurs, dl Țutea Adrian-Ionut, avand functia de consilier resurse umane. 

 

Anexam :
- Fisa postului corespunzatoare functiilor publice de executie intocmita si aprobata in conditiile legii;
- Bibliografia.
 

Fisa postului | | Bibliografie |Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2021-06-18 10:23