Noutati

Comunicat curatenie
Comunicat gunoi menajer
Casa de Cultura
Amenzi, somatii, titluri executorii
Concurs recrutare Arhitect Sef
 Investitii si Achizitii Publice
 actualizat: 2009-01-19 12:51 

Compartiment Investitii și Achiziții Publice este deservit de șase persoane și se afl? în subordinea direct? a primarului.
   În contextul AQUIS-ului comunitar – CAP. I „Libera circulație a m?rcilor” – a fost adoptat? Ordonanța de Urgenț? a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție public?, a contractelor de concesiune de lucr?ri publice și a contractelor de concesiune de servicii.
   Acest nou act normativ aduce îmbun?t?țiri în activitatea de achiziții publice în sensul c?, prin sistemul de publicitate cu ajutorul Serviciului Electronic de Achiziții Publice se ofer? posibilitatea particip?rii la procedurile de achiziții tuturor firmelor din ț?rile comunit?ții europene.
Acest compartiment are urm?toarele atribuții principale:

  • face propuneri de finanțare pentru obiective de investiții de interes public și urm?rește realizarea acestora conform documentațiilor aprobate;
  • elaboreaz? documentațiile tehnico-economice pentru lucr?rile de investiții;
  • urm?rește realizarea lucr?rilor la blocurile de locuințe în curs de execuție;
  • elaborarea programului anual al achizițiilor publice, pe baza necesit?ților și priorit?ților comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorit?ții contractante;
  • elaborarea sau, dup? caz, coordonarea activit?ții de elaborare a documentației de atribuire ori, în cazul organiz?rii unui concurs de soluții, a documentației de concurs;
  • îndeplinirea obligațiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prev?zute de ordonanța de urgenț?;
  • aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire;
  • constituirea și p?strarea dosarului achiziției publice.

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2019-09-19 10:32