Noutati

Comunicat curatenie
Comunicat gunoi menajer
Casa de Cultura
Amenzi, somatii, titluri executorii
Concurs recrutare Arhitect Sef
 Resurse Umane
 actualizat: 2008-02-16 10:32 

Compartiment Resurse Umane este deservit de 4 persoane și se subordoneaza direct Primarului Municipiului Câmpulung
Compartimentul resurse umane are urm?toarele atribuții :

 • asigur? elaborarea strategiei și politicii de resurse umane pe funcții publice, funcții de specialitate și meserii pentru serviciile Prim?riei;
 • stabilește criteriile de recrutare și selecție a personalului, asigurând elaborarea și aplicarea testelor pentru selecție;
 • asigur? și urm?rește integrarea noilor angajați, efectueaz? controlul respect?rii disciplinei muncii;
 • asigur? crearea b?ncii de date privind evidența personalului, atât a funcționarilor publici cât și a personalului contractual;
 • asigur? implementarea și aplicarea Statutului funcționarilor publici;
 • urm?rește evaluarea activit?ții și cariera funcționarilor publici integrate în sistemul de evaluare a performanțelor la nivelul instituției;
 • efectueaz? operațiunile privind încadrarea, redistribuirea, detașarea, pensionarea, încetarea contractului de munc? și sancționarea disciplinar? atât a funcționarilor publici cât și a personalului contractual;
 • urm?rește și asigur? redistribuirea și calificarea personalului contractual;
 • asigur? și r?spunde de perfecționarea funcționarilor din Prim?rie în baza programului aprobat de Primar;
 • urm?rește întocmirea fișelor postului pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Prim?riei și asigur? gestionarea acestora;
 • conduce carnetele de munc? pentru întregul personal al Prim?riei și al serviciilor publice, precum și al persoanelor angajate ca asistenți pentru persoanele cu handicap grav;
 • întocmește dosare de pensie pentru limita de vârst? și vechime, precum și pensionarea pe motiv de boal? și le transmite în timp util Direcției de Munc? și Protecție Argeș;
 • rezolv? problemele legate de munc? ale angajaților proprii în termenul prev?zut de lege;
 • r?spunde de organizarea examenelor și concursurilor pentru încadrarea în munc? și avansarea în grade, trepte superioare sau funcții de conducere, precum și pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de angajare, preg?tire și avansare;
 • asigur? aducerea la cunoștința public? a posturilor vacante și data organiz?rii concursurilor pentru ocuparea acestora;
 • asigur? stabilirea drepturilor salariale ce revin funcționarilor publici și personalului contractual al Prim?riei Municipiului Câmpulung;
 • asigur? implementarea legislației specifice activit?ții personalului contractual;
 • asigur? expedierea prin poșt? sau curier a actelor și documentelor rezolvate de Prim?rie;
 • asigur? gestionarea timbrelor fiscale;
 • asigur? depunerea și ridicarea coletelor Prim?riei Municipiului Câmpulung;
 • îndrum? cet?țenii, reprezentanții instituțiilor publice și agenților comerciali s? se adreseze în funcție de competențe altor instituții locale sau centrale, dup? caz;
 • organizeaz? și asigur? primirea în audienț? a cet?țenilor realizând lucr?rile de Secretariat pentru audiențe și conduce evidența cererilor, solicit?rilor, plângerilor, propunerilor f?cute de cet?țeni în timpul audiențelor și urm?rește soluționarea acestora de c?tre serviciul în cazul în care nu pot fi rezolvate pe loc, precum și transmiterea r?spunsurilor c?tre cet?țeni; etc.


Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2019-09-19 10:32