Noutati

Comunicat curatenie
Comunicat gunoi menajer
Casa de Cultura
Amenzi, somatii, titluri executorii
Concurs recrutare Arhitect Sef
 Serviciul Juridic / Administratie Publica
 actualizat: 2009-01-19 12:52 

Serviciul Juridic, Administrație Public? este condus de un șef de serviciu și are în subordine Compartimentul Cadastru - Agricultur? și se subordoneaz? direct secretarului municipiului Câmpulung. Printre atribuții se num?r?:

 • asigurarea respect?rii drepturilor și libert?ților fundamentale ale cet?țenilor, a prevederilor Constituției și ale legilor ț?rii;
 • ducerea la îndeplinire a hot?rârilor consiliului local;
 • urm?rește punerea în posesie a terenurilor restituite foștilor proprietari sau altor persoane, etc.

Compartiment Cadastru – Agricultura
În cadrul compartimentului cadastru se elibereaz? urm?toarele documente :

 • nomenclatorul stradal folosit pentru obținerea unui num?r poștal eliberat pe baza unei cereri tip completat? de solicitant + copie dup? actul de proprietate a imobilului;
 • certificat de urbanism pentru înstr?inare;
 • certificat urbanism pentru informare;
 • cadastru imobiliar și tehnic edilitar al municipiului Câmpulung;
 • aplicarea legilor fondului funciar.
 • adeverințe pentru șomaj, ajutor social, handicapați, școal?, dispensar, etc. pe baza unei cereri tip completat? de solicitant;
 • adeverinț? de rol agricol pe baza unei cereri scrise de mân?;
 • certificat de produc?tor agricol eliberat pe baza unei cereri tip și dup? efectuarea verific?rii în teren;
 • adeverinț? de proprietate animale ce se elibereaz? dup? verificarea registrului de proprietari de animale (necesar pentru vânzarea animalelor pe piaț?);
 • titluri de proprietate eliberate în baza Legii 18/1991 sau a Legii 169/1997 sau a Legii 1/200 : solicitare comisie, deplasare comisie în teren și verificare,
 • eliberarea procesului verbal de punere în posesie,
 • întocmirea fișei pentru eliberarea titlului și eliberarea lui de c?tre OJCG Argeș pentru întocmirea titlului de proprietate.

   De asemenea se rezolv? în cadrul acestui birou litigiile legate de problemele funciare precum și înregistrarea propriet?ților agricole.Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2019-09-19 10:32