Noutati

Anunt public
Regulament patinoar
Comunicat - Program 1 Decembrie 2021
Declaratii de avere si interese (2021)
Comunicat - Sedinta de tragere poligon Magura
 Anunt - Concurs de proiecte - Casa de cultura
 actualizat: 2021-11-16 10:25 

 

 

ANUNȚ PUBLIC
CONCURS DE PROIECTE DE MANAGEMENT ORGANIZAT PENTRU
CASA DE CULTURĂ TUDOR MUȘATESCU CÂMPULUNG


Municipiul Câmpulung organizează la sediul său din Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă nr. 127 concurs de proiecte de management pentru Casa de Cultură Tudor Mușatescu Câmpulung.

(1) Concursul de proiecte de management se desfășoară conform următorului calendar:

  • 22.10.2021 - data limită pentru aducerea la cunoștința publică, inclusiv prin anunț în presa locală, a condițiilor de participare la concurs, caietului de obiective, bibliografiei, prezentului regulament, precum și a datelor de depunere a mapelor de concurs, a proiectelor de management și desfășurarea etapelor concursului;
  • 12.11.2021- data limită pentru depunerea proiectelor de management de către candidați;
  • 15 – 16.11.2021 - selecția dosarelor;
  • 24.11.2021- data limită pentru analiza proiectelor de management și comunicarea rezultatelor - prima etapă;
  • 2.12.2021- susținerea proiectelor de management în cadrul interviului înregistrat audio - a doua etapă.


(2) Condițiile de participare la concurs și conținutul dosarului de concurs

Candidații la concursul de proiecte de management trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile generale prevăzute la art. 3 din ordonanța de urgență și următoarele condiții specifice:
a. studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de științe economice sau științe umaniste și arte;
b. experiență în specialitatea studiilor/în domeniul de activitate al instituției pe un post prevăzut cu studii superioare, de minim 3 ani;
c. nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani;
d. nu a suferit condamnări penale pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcția pentru care candidează,

 

(3) În vederea participării la concurs, candidații depun la sediul autorității, respectiv la compartimentul Resurse Umane – Primăria Municipiului Câmpulung proiectele de management, în scris și în format electronic, în trei exemplare, precum și dosarele de concurs, cu următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în management necesare ocupării postului de conducere;
e) cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului până la data limită stabilită pentru analiza proiectelor de management și comunicarea rezultatelor;
f) adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 3 luni anterior datei de depunere a dosarului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.
Copiile solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

Proiectele de management vor fi elaborate de către candidați pe un număr de 40 file scrise pe o singură față inclusiv anexe, fără a fi personalizate, fără a avea semnături și fără a conține indicii privind identitatea autorului, cu respectarea cerințelor din caietul de obiective și a prevederilor legislației indicate în bibliografie.
Proiectele de management vor fi depuse în plic sigilat, listat și electronic în format PDF pe CD, în trei exemplare, fără a fi legate, îndosariate, copertate, fără cuprins sau alte mențiuni decât cele din caietul de obiective.

La formatarea lucrării se vor respecta următoarele reguli tehnice:

  1. Formatul paginii este A4, scris cu Font Verdana, corp 12, spațiere la 1 rând;
  2. Inițializarea paginilor va fi următoarea: stânga (left) : 3,00 cm; dreapta (right): 1,5 cm; sus (top) : 1,5 cm; jos (bottom): 1,5 cm; numărul de pagină se inserează în subsolul paginii, centrat. Numerotarea paginilor începe de la 1.
  3. Textul va fi aliniat stânga-dreapta/justified titlurile capitolelor ori subdiviziunilor de capitol din text, inclusiv alineatele, vor începe de la distanța de 1,25 cm față de setarea din stânga paginii (opțiunea ”Paragraf/Paragraph Il ); tabelele se numerotează cu cifre arabe, de la 1, la Titlul se menționează deasupra tabelului, centrat; este interzisă utilizarea de culori pentru a diferenția, simboliza, marca diferite elemente din conținutul textului.


                       Primar,                                                                 Consilier resurse umane,
          Elena-Valerica LASCONI                                                      Adrian-Ionuț Țuțea

 

 

Bibliografie | | Regulament organizare concurs | | Borderou selectie dosare |

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2021-12-02 18:47