Noutati

Anunt mediu - SC Gladiola SRL
Comunicat - Deseuri
Comunicat - Focul lui Sumedru
Comunicat Retea de gaze (2)
Acord de mediu - S.C. LANDMARK MANAGEMENT
 Serviciul Administrare Venituri Persoane Fizice si Juridice
 actualizat: 2020-10-16 06:18 

PERSOANE FIZICE

 

1. Acte necesare pentru stabilirea impozitului pe clãdiri si terenuri (camera 24):
 

 • copie act dobandire (contract vanzare-cumpãrare, contract donatie, contract întretinere, titlu de propr., certificate de mostenitor, hotãrari jud., etc. - dupã caz)
 • copie dupã planul constructiilor
 • copie extras de Carte Funciarã/fisa cadastrala (dupã caz)
 • copie autorizatie de constructie si procesul verbal de receptie lucrari (Serviciul Urbanism)
 • raport evaluare (constructii nerezidentiale)
 • copie act identitate titular rol
 • declaeatie tip (declaratie tip pentru cladire, declaratie tip pentru teren)
 • dosar
   


2. Acte necesare pentru modificarea impozitului pe clãdiri si terenuri ca urmare a efectuarii lucrarilor de casastru, autorizarii demolarii, dezmembrari, instrainari, alilipiri sau partaj judiciar (camera 24):

 • copie act dobandire (contract vanzare-cumpãrare, contract donatie, contract întretinere, titlu de propr., certificate de mostenitor, hotãrari jud., etc. - dupã caz)
 • copie dupã planul constructiilor
 • copie extras de Carte Funciarã/fisa cadastrala (dupã caz )
 • copie autorizatie de desfiintare/demolare/ schimbare destinatie si procesul verbal de receptie lucrari (Serviciul Urbanism)
 • raport evaluare (constructii nerezidentiale)
 • copie act identitate titular rol
 • declaratie tip  (declaratie tip pentru cladiredeclaratie tip pentru teren)
 • dosar

   

3. Acte necesare pentru eliberare certificat fiscal (camera 24):

 

Note:

*Cererile si declaratiile tip pot fi procurate de la cam. 24, centrele de copiere sau descarcate de pe pagina cu formulare on-line.
*Termenul de declarare pentru dobandirea de cladiri, terenuri sau mijloace de transport este de 30 de zile calendaristice.
*Depunerea declaratiilor de mai sus dupa termenul legal de 30 de zile de la dobandirea/ instrainarea bunurilor imobile va fi sanctionata contraventional cu amenda cuprinsa între 74 si 296 lei.
*Certificatul fiscal este valabil 30 de zile de la data eliberarii si numai in cursul aceluiasi an fiscal.

 

4. Acte necesare pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport (camera 24):

 

Cazul 1: Act dobandire auto (factura, contr. vanz.- cump.) în original + doua copii(certificate „Conform cu originalul”), care vor avea inscris numarul din registul de evidenta al mijloacelor de transport de la primaria de domiciliu a fostului detinator precum si Copie cert. fiscal de la fostul detinator(agent economic) sau viza/stampila in cartusul “B” la actele de tip nou (cu fostul detinator -persoana fizica), (pentru mijloace de transport dobandite de la persoane fizice /juridice cu domiciliul/sediul in Romania);
Cazul 2: Act dobandire auto (factura, contr. vanz.- cump.) si traducere în original + doua seturi de copii de pe acestea, care vor vor purta mentiunea “Documentele anexate sunt corecte si complete, conforme cu realitatea” (pentru mijloace de transport dobandite de la cetateni/ agenti economici straini);
Cazul 3: Act dobandire auto (factura, contr. vanz.- cump.) si/sau Certificat de inmatriculare si traducere în original + doua seturi de copii de pe acestea, care vor vor purta mentiunea “Documentele anexate sunt corecte si complete, conforme cu realitatea” (pentru transcrierea in Romania a mijloacelor de transport dobandite de cetatenii romani in strainatate si inscrise pe numele acestora in statul respectiv);

 • copie B.I./C.I. proprietar.


Note:

* Actele de vanzare-cumparare fara viza/stampila in cartusul “B” (la acte de vanzare tip nou intre persoane fizice) sau Facturile, neînsotite de Certificat fiscal de fostul detinator (agent economic), cu valabilitate la data înstrainarii, sunt nule de drept.
*Facturile emise pentru mijloace de transport neinmatriculate in Romania, noi sau second-hand, inregistrate in contabilitatea firmei ca fond de marfa, nu necesita numar de iesire din registul de evidenta al mijloacelor de transport de la primaria unde-si are sediul agentul economic respectiv, cu conditia ca pentru mijloacele de transport second-hand sa fie mentionat pe factura, la caracteristicile bunului instrainat, ca face parte din fondul de marfa al agentului economic sau factura sa fie insotita de un certificat/dovada situatie financiara contabila, in care sa fie atestat faptul ca mijlocul de transport face parte din fondul de marfa al agentului economic, precum si o copie de pe Certificatul de Inregistrare sau Certificatul Constatator de la Registrul Comertului cu atestarea autorizarii pentru codul CAEN 4511 (Comert cu autoturisme si autovehicule...).
*Documentele depuse in copie vor purta mentiunea “Conform cu originalul” si semnatura olografa.
*Copiile de pe facturi sau acte de dobandire din stainatate + traducerile vor purta si mentiunea “Documentele anexate sunt corecte si complete, conforme cu realitatea”
*Depunerea declaratiilor de mai sus dupa termenul legal de 30 de zile de la dobandirea mijlocului de transport va fi sanctionata contraventional cu amenda cuprinsa între 74 si 296 lei.
 

 

5. Acte necesare pentru înstrainare/ scadere din evidentele fiscale a mijloacelor de transport (camera 24):

 • Declaratie scadere din evidenta ( cam. 24 sau de pe pagina cu formulare on-line)
 • original + 5 copii de pe actul de vanzare – cumparare sau factura, pentru inscrierea pe acestea a numarului din registul de evidenta al mijloacelor de transport;
 • copie carte identitate auto;
 • copie B.I./C.I. proprietar.

 

6. Acte necesare pentru radiere din circulatie la cerere, prin dezmembrare, export sau program „RABLA” (camera 24):

 • Fisa tip <inscriere/radiere>, cu datele autoturismului si proprietarului;
 • copie carte identitate auto;
 • certificat fiscal eliberat de la cam. 24 in baza:
 • cerere tip
 • copie BI/CI
 • taxa eliberare (la casieria primãriei camera 30)
   


7. Acte necesare pentru scaderea din evidentele fiscale a mijloacelor de transport ca urmare a radierii din circulatie la cerere, prin dezmembrare, export sau program „RABLA” (camera 24):

 • Declaratie scadere din evidenta (cam. 24 sau de pe pagina cu formulare on-line.)
 • certif. de radiere din circulatie;
   

Note:
*Actele de vanzare-cumparare/ Facturile, neînsotite de Certificat fiscal sau viza in cartusul “B” (la acte de vanzare tip nou) pe numele vanzatorului, cu valabilitate la data înstrainarii, sunt nule de drept.
*Documentele depuse in copie vor purta mentiunea “Conform cu originalul” si semnatura olografa.
*Depunerea declaratiilor de mai sus dupa termenul legal de 30 de zile de la dobandirea/instrainarea mijlocului de transport va fi sanctionata contraventional cu amenda cuprinsa între 74 si 296 lei.
 

 

PERSOANE JURIDICE
 

1. Acte necesare pentru stabilirea impozitului pe clãdiri si terenuri de la persoane juridice (camera 23)

A ) in cazul dobandirii/instrainarii cladirii si terenuri

 • declaratia de impunere –tip in 2 ex. (declaratie tip pentru cladire, declaratie tip pentru teren);
 • copie act dobandire ;
 • copie Cod unic de inregistrare;
 • copie fisa corpului de proprietate;
 • copie dupã planul constructiilor;
 • copie extras de Carte Funciarã (Cadastru – dupã caz );
 • nota contabila cu valoarea inregistrata in contabilitate a imobilului dobandit/ instrainat;
 • stampila;
   

B) in cazul cladirilor nou construite

 • copie autorizatie de constructie;
 • procesul verbal de receptie- Serviciul Urbanism;
 • nota contabila cu valoarea inregistrata in contabilitate a imobilului;
 • stampila;
 • declaratia de impunere –tip in 2 ex (declaratie tip pentru cladire);
   

C ) in cazul reevaluarilor

 • raportul de reevaluare –copie;
 • hotararea AGA privind aprobarea rezultatului reevaluarii;
 • nota contabila cu valoarea inregistrata in contabilitate a diferentelor din reevaluare;
 • declaratia de impunere –tip in 2 ex. (declaratie tip pentru cladire);
 • stampila;


2. Acte necesare pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport (camera 30):

 • copie Cod unic de inregistrare;
 • fisa de înmatriculare;
 • copie dupã cartea de identitate a masinii;
 • copie de pe actul de dobandire (contractul de vanzare-cumpãrare, facturã fiscalã, etc. - dupã caz);
 • copie chitantã vamalã (dacã este cazul);
 • declaratie tip in 2 ex.(declaratie tip pentru mijloace de transport);
   

Pentru mijloacele de transport care fac obiectul contractului de leasing financiar, incheiate dupa data de 1 ianuarie 2007, documentele ce trebuie sa insoteasca declaratia fiscala a contribuabilului ce utilizeaza mijloacele de transport in calitate de locatar sunt:

 • copie a contractului de leasing;
 • copie a procesului –verbal de predare –primire a mijlocului de transport;
 • copie Cod unic de inregistrare;


3. Acte necesare pentru înstrainare/radiere mijloace de transport (autovehicule)(camera 23):

 • fisa de înmatriculare / radiere la cerere
 • original + copie de pe actul de înstrãinare (contractul de vanzare-cumpãrare, facturã fiscalã, etc. - dupã caz)
 • copie de pe certificatul de inmatriculare completat la rubrica "Instrainat catre ...."
   

4. Acte necesare pentru eliberare certificat fiscal (camera 23):

 

Conditii necesare pentru eliberarea certificatului fiscal

(1) Certificatul de atestare fiscala se emite de organul fiscal competent, la solicitarea contribuabilului.
(2) Certificatul de atestare fiscala se elibereaza pe baza datelor cuprinse în evidenta pe platitor a organului fiscal competent si cuprinde creantele fiscale exigibile, existente în sold în ultima zi a lunii depunerii cererii
(3) Certificatul de atestare fiscala se emite în termen de 24 ore de la data depunerii cererii de catre contribuabil si poate fi utilizat de contribuabil in luna emiterii.
(4) Pentru înstrainarea dreptului de proprietate asupra cladirilor, terenurilor si a mijloacelor de transport, contribuabilii trebuie sa prezinte certificate de atestare fiscala valabile la data incheierii tranzactiilor, prin care sa se ateste achitarea tuturor obligatiilor fiscale locale datorate autoritatii administratiei publice locale, scadente pana la data de intai a lunii urmatoare emiterii certificatului fiscal.
Actele prin care se înstraineaza cladiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu încalcarea prevederilor prezentului alineat, sunt nule de drept.
(5) Certificatul fiscal este valabil 30 de zile de la data eliberarii.

 
Nota: Cererile si declaratiile tip pot fi descarcate de pe pagina cu formulare on-line.Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2020-10-23 11:16