Noutati

Anunt participare licitatie publica
Rapoarte de activitate - Consilieri Locali
Anunt Public Buget Local 2021
Proiect Buget Local 2021 - Municipiul Campulung
Dosare de insolvabilitate
 Impozite si taxe - informatii generale
 actualizat: 2021-04-01 13:55 

 

VALORILE TAXELOR SI IMPOZITELOR ÎN ANUL 2021

MODALITÃTI DE PLATÃ

1. În numerar la casieria situatã la demisolul primãriei, camera 30 dupã urmãtorul program:

 

LUNI 08:15 - 14:00  
MARTI 08:15 - 14:00  
MIERCURI 08:15 - 14:00  
JOI  08:15 - 14:00 15:00 - 17:00
VINERI 08:15 - 14:00  

 

2. Prin virament în conturile:

 

3. Aducem la cunostiinta contribuabililor ca pot efectua plata impozitelor, taxelor, amenzile, chiriile si accesoriile acestora si online, accesând site-ul www.ghiseul.ro.  

 

 

TERMENELE DE PLATÃ LA IMPOZITUL PE CLÃDIRE, TEREN SI AUTO SUNT URMÃTOARELE:

 • Semestrul 1: 31 martie
 • Semestrul 2: 30 septembrie
   

Note:

 • Dacã la un tip de impozit suma de platã nu depãseste 50 lei termenul de platã este unul singur - 31 martie.
 • Contribuabiii care plãtesc integral impozitul pe cladiri, teren si mijloace de transport, înainte de 31 martie, beneficiazã de o reducere a impozitului cu 10 %


 

TERMENELE DE PLATÃ LA CHIRII GARAJE SI LOCUINTE:
 

 • Chirii terenuri garaje : 4 termene de plata: 10 aprilie, 10 iulie, 10 octombrie si 20 decembrie
 • Chirii locuinte : lunar, pentru luna în curs panã pe data de 10 a lunii urmãtoare

 

TERMENE DE PLATA TAXA SALUBRITATE: 

 • 4 termene de plata: 31 martie, 30iunie, 30 septembrie si 20 decembrie

 

TERMENELE DE PLATÃ LA TAXA TEREN OCUPAT DOMENIUL PUBLIC:

 

 • Lunar, pana pe 25 ale lunii

 

Note:

1. Neplata la termen a impozitelor si taxelor genereaza majorari/dobanzi de intarziere:
 

 • 1 ianuarie 2005 - 31 august 2005: 0,06 % pe zi de întarziere;
 • 1 septembrie 2005 - 31 decembrie 2005: 0,05 % pe zi de întarziere;
 • 1 ianuarie 2006 - 30 iunie 2010: 0,1 % pe zi de întarziere;
 • Din 1 iulie 2010 – 2% pe luna intarziere;
 • Din 1 ianuarie 2016 – 1% pe luna intarziere;

 2. Neplata la termen a chiriei pentru terenuri ocupate de garaje implicã penalitati de 0,3% pe zi de intarziere;

3. Neplata la termen a chiriei pentru locuinte si teren aferent implicã penalitati de 0,5% pe zi de intarziere;

4. Dobanzile se aplicã începand cu ziua urmãtoare termenului de platã sau luna urmatoare , dupa caz.

 

DE RETINUT:

 

IN ATENTIA CONTRIBUABILILOR CARE DETIN CALADIRI NEREZIDENTIALE SI MIXTE

 

Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

Clădirile nerezidenţiale - sunt acele clădiri care sunt folosite pentru activităţi administrative, de agrement, comerciale, de cult, de cultură, de educaţie, financiar-bancare, industriale, de sănătate, sociale, sportive, turistice, precum şi activităţi similare, indiferent de utilizare şi/sau denumire, fără ca aceasta să intre în categoria clădirilor rezidenţiale.
Structurile de primire turistice sunt considerate clădiri nerezidenţiale.
  - Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0.25% asupra valorii care poate fi:

 

a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă , depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă. În situaţia depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de referinţă, acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor;

b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

În cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente cu destinaţie nerezidenţială, care determină creşterea sau diminuarea valorii impozabile a clădirii cu mai mult de 25%, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării respective, şi datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2020, au în proprietate clădiri nerezidenţiale sunt rugate să depună declaraţii până la data de 15 martie 2021 inclusiv;


Calculul impozitului pe clădirile mixte aflate în proprietatea persoanelor fizice


Clădire cu destinaţie mixtă - este clădirea folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial;

In cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea:

a) impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial (0.085% asuprea valorii impozabile) ;
b) impozitului determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, indicată prin declaraţie pe propria răspundere (0.25% asuprea valorii impozabile);

In cazul clădirilor cu destinaţie mixtă, când proprietarul nu declară la organul fiscal suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, potrivit alin. (1) lit. b), impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0.3% asupra valorii impozabile .

Impozitul pe clădiri este anual, se datorează începând cu data de 1 ianuarie si se determină conform situaţiei existente la data de 31 decembrie a anului anterior.
Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2020, au în proprietate clădiri mixte au obligaţia să depună declaraţii până la data de 15 martie 2021 inclusiv;

 

 

Dobandire / instrainare mijloace de transport

 (1) La nivelul fiecarui organ fiscal al comunei, al orasului, al municipiului, dupa caz, se instituie si se conduce Registrul de evidenta a mijloacelor de transport supuse inmatricularii/inregistrarii, denumit in continuare registru. Registrul, formular tipizat, se tine in format letric sau in format electronic, potrivit capacitatii administrative de care dispune organul fiscal local. La nivelul municipiului Bucuresti, registrul se instituie si se conduce la nivelul organului fiscal local al sectorului.

(2) Orice proprietar, persoana fizica sau persoana juridica, de mijloc de transport care face obiectullnmatricularii/inregistrarii în Romania si care înstraineaza/dobandeste mijlocul de transport, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, are obligatia înregistrarii actului de înstrainare-dobandire în registrul prevazut la alin. (1). 

Documentele translative de proprietate încheiate anterior datei de 1 ianuarie 2016 pot fi utilizate si dupa aceasta data în relatia cu autoritatile publice. 
(3) Actul de instrainare-dobandire a mijlocului de transport se semneaza olograf, atat de persoana care înstraineaza, cat si de cea care dobandeste proprietatea si o copie certificata "Conform cu originalul" a acestuia, care se multiplica in 5 exemplare, se înregistreaza la organul fiscal de la domiciliul fiscal al persoanei care înstraineaza, primind numar de înregistrare din registrul prevazut la alin. (1). Structura minimala a informatiilor cuprinse in actul de înstrainare-dobandire se stabileste prin formular tipizat. 
Cele 5 exemplare sunt utilizate, dupa cum urmeaza: 
a) un exemplar ramane la persoana care instraineaza; 
b) un exemplar ramane la persoana care dobandeste proprietatea; 
c) un exemplar ramane în arhiva organului fiscal locala care este luat in evidenta fiscala persoana care înstraineaza; 
d) un exemplar se depune la organul competent privind înmatricularea/ inregistrarea/ radierea mijloacelor de transport; 
e) un exemplar se depune la organul fiscal local unde isi are domiciliul fiscal persoana care dobandeste proprietatea.

 

AJUTOR MINIMIS 2017

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2021-04-12 07:12