Noutati

Planul anual de achizitii publice
Eveniment - Asociatia GAL Campulung Muscel
Posada Rock 2019
Situatii financiare 2019
Zilele Municipiului Campulung 2019
 Impozite si taxe - informatii generale
 actualizat: 2019-05-24 06:07 

 

VALORILE TAXELOR SI IMPOZITELOR ÎN ANUL 2018

 • Valorile taxelor si impozitelor locale în anul 2019 - adoptate prin HCL 59 din 30.05.2018
  Legea 571 / 2003 privind Codul Fiscal, cu modificãrile si completãrile ulterioare: 

 

MODALITÃTI DE PLATÃ

1. În numerar la casieria situatã la demisolul primãriei, camera 26 dupã urmãtorul program:

 • Luni, Marti, Miercuri si Vineri : orele 8:30 – 14:00
 • Joi orele : 8:30 – 14:00, 15:00 - 17:00 
   

2. Prin virament în conturile:

 

TERMENELE DE PLATÃ LA IMPOZITUL PE CLÃDIRE, TEREN SI AUTO SUNT URMÃTOARELE:

 • Semestrul 1: 31 martie
 • Semestrul 2: 30 septembrie
   

Note:

 • Dacã la un tip de impozit suma de platã nu depãseste 50 lei termenul de platã este unul singur - 31 martie.
 • Contribuabiii care plãtesc integral impozitul pe cladiri, teren si mijloace de transport , înainte de 31 martie, beneficiazã de o reducere a impozitului cu 10 %


 

TERMENELE DE PLATÃ LA CHIRII GARAJE SI LOCUINTE:
 

 • Chirii terenuri garaje : 4 termene de plata: 10 aprilie, 10 iulie, 10 octombrie si 20 decembrie
 • Chirii locuinte : lunar, pentru luna în curs panã pe data de 10 a lunii urmãtoare

 

TERMENE DE PLATA TAXA SALUBRITATE: 

 • 4 termene de plata: 31 martie, 30iunie, 30 septembrie si 20 decembrie

 

TERMENELE DE PLATÃ LA TAXA TEREN OCUPAT DOMENIUL PUBLIC (GARAJE, BALCOANE, SPATII COMERCIALE):

 

 • Lunar, pana pe 25 ale lunii (ex. taxa ianuarie - termen scadent 25 februarie)

 

Note:

1. Neplata la termen a impozitelor si taxelor implicã dobanzi:
 

 • 1 ianuarie 2005 - 31 august 2005: 0,06 % pe zi de întarziere;
 • 1 septembrie 2005 - 31 decembrie 2005: 0,05 % pe zi de întarziere;
 • 1 ianuarie 2006 - 30 iunie 2010: 0,1 % pe zi de întarziere;
 • Din 1 iulie 2010 – 2% pe luna intarziere;
 • Din 1 ianuarie 2016 – 1% pe luna intarziere;

 2. Neplata la termen a chiriei pentru terenuri ocupate de garaje implicã penalitati de 0,3% pe zi de intarziere;

3. Neplata la termen a chiriei pentru locuinte si teren aferent implicã penalitati de 0,5% pe zi de intarziere;

4. Dobanzile se aplicã începand cu ziua urmãtoare termenului de platã sau luna urmatoare , dupa caz.

 

DE RETINUT:

 

 Persoanele care detin cladiri nerezidentiale sau mixte in care functioneaza sedii de firma cu sau fara activitate ( SRL, I.I., I.F, P.F.A., Cabinete medicale, de avocatura , etc.) vor depune declaratii in acest sens insotite de acte doveditoare privind destinatia cladirii, valoarea cladirilor, desfasurarea de activitate, dupa caz, pana la data de 31.03.2016.

In cazul nedepunerii de declaratii impozitul va fi calculat ca procent de 2% din valoarea cladirii rezidentiale, in loc de 0,08% cat este in prezent.

 

Dobandire / instrainare mijloace de transport

 (1) La nivelul fiecarui organ fiscal al comunei, al orasului, al municipiului, dupa caz, se instituie si se conduce Registrul de evidenta a mijloacelor de transport supuse inmatricularii/inregistrarii, denumit in continuare registru. Registrul, formular tipizat, se tine in format letric sau in format electronic, potrivit capacitatii administrative de care dispune organul fiscal local. La nivelul municipiului Bucuresti, registrul se instituie si se conduce la nivelul organului fiscal local al sectorului.

(2) Orice proprietar, persoana fizica sau persoana juridica, de mijloc de transport care face obiectullnmatricularii/inregistrarii în Romania si care înstraineaza/dobandeste mijlocul de transport, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, are obligatia înregistrarii actului de înstrainare-dobandire în registrul prevazut la alin. (1). 

Documentele translative de proprietate încheiate anterior datei de 1 ianuarie 2016 pot fi utilizate si dupa aceasta data în relatia cu autoritatile publice. 
(3) Actul de instrainare-dobandire a mijlocului de transport se semneaza olograf, atat de persoana care înstraineaza, cat si de cea care dobandeste proprietatea si o copie certificata "Conform cu originalul" a acestuia, care se multiplica in 5 exemplare, se înregistreaza la organul fiscal de la domiciliul fiscal al persoanei care înstraineaza, primind numar de înregistrare din registrul prevazut la alin. (1). Structura minimala a informatiilor cuprinse in actul de înstrainare-dobandire se stabileste prin formular tipizat. 
Cele 5 exemplare sunt utilizate, dupa cum urmeaza: 
a) un exemplar ramane la persoana care instraineaza; 
b) un exemplar ramane la persoana care dobandeste proprietatea; 
c) un exemplar ramane în arhiva organului fiscal locala care este luat in evidenta fiscala persoana care înstraineaza; 
d) un exemplar se depune la organul competent privind înmatricularea/ inregistrarea/ radierea mijloacelor de transport; 
e) un exemplar se depune la organul fiscal local unde isi are domiciliul fiscal persoana care dobandeste proprietatea.

 

AJUTOR MINIMIS 2017

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2019-08-23 06:55