Primaria

Structura organizatorica
Cod de etica
Organigrama
Conducere
ROF
ROI
Regulament evaluare manageri cultura
Audiente

Noutati

Anunt acord de mediu
Anunt concurs recrutare
Anunt Concesionare Serviciul Public de Transport
Finantari nerambursabile 2019 - Sport (relansare)
Transparenta salariala
 Directia Economica si Fiscala

   Direcția Economic? și Fiscal? asigur? finanțarea activit?ților Prim?riei, a aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Câmpulung, a instituțiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local, a lucr?rilor de investiții publice, precum și valorificarea în condițiile legii a patrimoniului public și privat al municipiului, întocmirea și executarea bugetului local. 
   Direcția Economic? și Fiscal? este condus? de un director economic subordonat direct Primarului.

ultima actualizare: 2009-01-19 12:53 citeste mai mult 

 Audit Intern

Compartiment Audit Intern este deservit de doua persoane si se afla in subordinea primarului. Printre atribuțiile acestui compartiment se num?r?:

 • verific? activitatea, acțiunile sau operațiunile care se efectueaz?, se desf?șoar? sau se execut? în cadrul fiec?rei direcții și la nivelul fiec?rui compartiment din structura organizatoric? a prim?riei,
 • asigur? auditarea proiectelor de buget ale unit?ților bugetare subordonate prim?riei;
 • realizeaz? certificarea bilanțului contabil și a contului de execuție bugetar? la nivelul prim?riei și a fiec?rui ordonator secundar și terțiar de credite, etc.
ultima actualizare: 2009-01-19 12:53

 Serviciul Tehnic, Urbanism, Amenajarea Teritoriulu..

   Serviciul Tehnic, Urbanism, Amenajarea Teritoriului este condus e un șef de serviciu care se subordoneaz? viceprimarului și asigur? în principiu: dezvoltarea urbanistic? a municipiului Cîmpulung, amenajarea teritoriului potrivit strategiei aprobate, cu respectarea planurilor urbanistice și a documentațiilor aferente, eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire, implementarea Planului Urbanistic Zonal și Planului Urbanistic de Detaliu, etc.

ultima actualizare: 2009-01-19 12:52 citeste mai mult 

 Serviciul Juridic / Administratie Publica

Serviciul Juridic, Administrație Public? este condus de un șef de serviciu și are în subordine Compartimentul Cadastru - Agricultur? și se subordoneaz? direct secretarului municipiului Câmpulung. Printre atribuții se num?r?:

 • asigurarea respect?rii drepturilor și libert?ților fundamentale ale cet?țenilor, a prevederilor Constituției și ale legilor ț?rii;
 • ducerea la îndeplinire a hot?rârilor consiliului local;
 • urm?rește punerea în posesie a terenurilor restituite foștilor proprietari sau altor persoane, etc.
ultima actualizare: 2009-01-19 12:52 citeste mai mult 

 Investitii si Achizitii Publice

   Compartiment Investitii și Achiziții Publice este deservit de șase persoane și se afl? în subordinea direct? a primarului.
   În contextul AQUIS-ului comunitar – CAP. I „Libera circulație a m?rcilor” – a fost adoptat? Ordonanța de Urgenț? a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție public?, a contractelor de concesiune de lucr?ri publice și a contractelor de concesiune de servicii.
   Acest nou act normativ aduce îmbun?t?țiri în activitatea de achiziții publice în sensul c?, prin sistemul de publicitate cu ajutorul Serviciului Electronic de Achiziții Publice se ofer? posibilitatea particip?rii la procedurile de achiziții tuturor firmelor din ț?rile comunit?ții europene.

ultima actualizare: 2009-01-19 12:51 citeste mai mult 

 Resurse Umane

Compartiment Resurse Umane este deservit de 4 persoane și se subordoneaza direct Primarului Municipiului Câmpulung.

ultima actualizare: 2008-02-16 10:32 citeste mai mult 

 Compartiment Programe Prognoza

Compartiment Programe Prognoz?  este deservit de 2 persoane și este subordonat direct primarului. Ca principale atribuții ale acestui compartiment se num?r?:

 • întocmește proiecte de cooperare și asociaere cu alte autorit?ți ale Administrației publice local? din țar? și str?in?tate;
 • întocmește proiecte privind realizarea unor programe de dezvoltare regional?; 
 • asigur? relația cu mass-media, etc.
ultima actualizare: 2008-02-16 10:29

 Protectie civila si evidenta militara

Compartiment de Protecție Civil? și Evidenț? Militar? – Inspectoratul municipal de protecție civil? și militar? este deservit de dou? persoane și are ca principale atribuții:

 • m?surile de protecție civil? a populației pe timp de pace și de r?zboi;
 • m?surile necesare în vederea prevenirii limit?rii și înl?tur?rii, dup? caz, a efectelor catastrofelor, calamit?ților, epidemiilor, epizootiilor, etc.;
 • evidența militar? a tuturor persoanelor ce își desf?șoar? activitatea în Prim?ria municipiului Câmpulung și la S.P.A.D.P.P. 
 • organizarea, functionarea, componenta, atribuțiile și dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgenț?;
 • organizarea și conducerea echipelor specializate de voluntari, la incendii;
 • evaluarea riscuri de accidentare și m?suri de prevenire, asigurarea instruirii și inform?rii personalului în domeniul Securit?ții și S?n?t?ții în Munc?;
 • asigurarea serviciilor de medicina muncii și a comitetului de securitate, s?n?tate în munc?.

La realizarea acestor m?suri sunt obligații s? participe cet?țenii municipiului, instituțiile publice și agenții economici de pe raza municipiului Câmpulung, conform planurilor aprobate.

ultima actualizare: 2008-02-16 10:25

 Compartiment Administrativ

   Compartiment Administrativ – este deservit de 9 persoane și este subordonat viceprimarului.
   Ca atributii ale acestui compartiment se num?r?:

 • asigur? aprovizionarea cu materiale, rechizite, birotic? necesare pentru buna desf?șurare a activit?ții din cadrul prim?riei în baza necesarului intocmit de servicii;
 • intocmește și conduce evidența obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe din dotarea prim?riei;
 • asigur? cur?țenia prim?riei, etc.
ultima actualizare: 2008-02-16 10:06

 Compartiment de consiliere rromi

În demersul de a contribui la îmbun?t?țirea condițiilor speciale, educaționale, de informare, documentare și consiliere pentru carier? a tinerilor rromi s-a constitui în cadrul prim?riei un Compartiment de consiliere rromi.
Printre prinicpalele obiective se num?r?:

 • creșterea gradului de informare a tinerilor;
 • oferierea unui grad sporit de documentare privind informațiile de interes ale tinerilor rromi;
 • creșterea șanselor de integrare pe piața muncii a tinerilor rromi.
ultima actualizare: 2008-02-15 12:54


Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2019-11-12 10:34