Documente

Declaratii de avere si int...
Autorizatii taxi
Certificate de urbanism
Autorizatii de construire
Acte necesare
Formulare on-line
Debitori, amenzi, somatii

Noutati

Alegeri locale 2020
Publicatii de casatorie
Alegeri electorale
Mesaj - Inceput an scolar
Comunicat DAS - Masti de protectie
 Secretar - Deschiderea procedurii succesorale

 

ACTE NECESARE pentru eliberarea ”Sesizarii pentru deschiderea procedurii succesorale” - Anexa nr. 24 la Ordinul Ministrului Finantelor Publice si Ministrului Administratiei si Internelor nr. 2052/bis/1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale

 • Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale – Anexa nr. 23 la Ordinul nr. 2052 bis/1528/2006 – conform tipizat; (varianta Word, varianta PDF)
 • Certificat de deces pentru persoana decedata dupa care se face succesiunea;
 • Certificat de atestare fiscala – original, eliberat de Serviciul Administrare Venituri Persoane Fizice si Juridice din cadrul Primariei Municipiului Câmpulung (camera 24) sau de unitatea administrativ-teritoriala pe raza careia se afla amplasat imobilul / imobilele, dupa caz, pe numele defunctului;
 • Certificat de nastere si de casatorie pentru sotia supravietuitoare/sotul supravietuitor, sau sentinta judecatoreasca prin care s-a pronuntat desfacerea casatoriei (divortul) în cazul în care acestia se recasatoresc;
 • Certificat de nastere si de casatorie (în cazul schimbarii numelui) pentru mostenitori;
 • Actul de identitate pentru toti mostenitorii;
 • Titlul de proprietate în situatia în care obiectul succesiunii se refera la un teren atribuit potrivit legilor fondului funciar;
 • Orice alte acte care dovedesc proprietatea asupra bunurilor detinute de persoana decedata dupa care urmeaza a se dezbate succesiunea (contract vânzare - cumparare/construire, proces verbal de predare-primire a locuintei; contract de împrumut si adeverinta de achitare integral, testament etc.)
 • Declaratie pe propria raspundere – conform model (varianta Word, varianta PDF)

Cererea pentru eliberarea Anexei nr. 24 însotita de toate documentele justificative se depun la registratura institutiei. Actele doveditoare se prezinta si în original.
Verificarea documentelor si eliberarea Anexei nr. 24 se realizeaza în termen de cel mult 30 de zile de la înregistrare.

 


NOTÄ‚ :


Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale - Anexa nr. 24 se elibereaza o singura data la cererea mostenitorilor (succesibililor) prezumtivi ai defunctului.
Persoana îndreptatita sa solicite eliberarea Sesizarii pentru deschiderea procedurii succesorale - Anexa nr. 24 este persoana care face dovada scrisa ca are vocatie succesorala (este una din prezumtivii mostenitori legali sau testamentarii) a defunctului-autor al succesiunii.
Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale este documentul administrativ necesar în procedura dezbaterii succesorale care se desfasoara exclusiv în fata notarului public competent sau a instantei judecatoresti în a carei raza teritoriala a avut ultimul domiciliu defunctul.
Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale - Anexa nr. 24 nu atesta calitatea de mostenitor si nici dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile sau imobile detinute de defunct.
Documentele se depun personal, de catre unul din prezumtivii mostenitori sau prin împuternicit, cu procura notariala.
De asemenea, solicitantul (persoana îndreptatita) va complete o declaratie pe propria raspundere conform modelului anexat.
 

 

ultima actualizare: 2020-01-22 07:17

 Serviciul Administrare Venituri Persoane Fizice si..

PERSOANE FIZICE

 

1. Acte necesare pentru stabilirea impozitului pe clãdiri si terenuri (camera 24):

 

 • copie act dobandire (contract vanzare-cumpãrare, contract donatie, contract întretinere, titlu de propr., certificate de mostenitor, hotãrari jud., etc. - dupã caz)
 • copie dupã planul constructiilor
 • copie extras de Carte Funciarã/fisa cadastrala (dupã caz )
 • copie autorizatie de constructie si procesul verbal de receptie lucrari (Serviciul Urbanism)
 • copie act identitate titular rol
 • declaratie tip (declaratie tip pentru cladire, declaratie tip pentru teren)
 • dosar
   

2. Acte necesare pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport (camera 26):

 • declaratie tip ( cam. 26 ) (declaratie tip pentru mijloace de transport);
 • copie carte identitate auto;
 • act dobandire auto (factura, contr. vanz.- cump., în original + doua copii care vor avea inscris numarul din registul de evidenta al mijloacelor de transport de la primaria de domiciliu a fostului detinator);
 • copie cert. fiscal de la fostul detinator sau viza/stampila in cartusul “B” (la acte de vanzare tip nou) ;
 • copie B.I./C.I. proprietar.
 • fisa tip <inscriere / radiere>, dactilografiata cu datele autoturismului si detinatorilor, pentru aplicare stampila
 • taxa inscriere in circulatie

Note:

* Actele de vanzare-cumparare/ Facturile, neînsotite de Certificat fiscal sau viza in cartusul “B” (la acte de vanzare tip nou) pe numele vanzatorului, cu valabilitate la data înstrainarii, sunt nule de drept.
*Documentele depuse in copie vor purta mentiunea “Conform cu originalul” si semnatura olografa.
*Copiile de pe facturi sau acte de dobandire din stainatate + traducerile vor purta si mentiunea “Documentele anexate sunt corecte si complete, conforme cu realitatea.
*Depunerea declaratiei de mai sus dupa termenul legal de 30 de zile de la înstrainarea mijlocului de transport va sanctionata contraventional cu amenda cuprinsa între 70 si 269 lei.
 

3. Acte necesare pentru înstrainare/raduere mijloace de transport (camera 26):

 • Declaratie scadere din evidenta ( cam.26 sau la xerox) (declaratie scoatere din evidenta mijloace de transport);
 • In cazul instrainarii: original +5 copii de pe actul de vanzare – cumparare sau factura, pentru transcrierea numarului din registul de evidenta al mijloacelor de transport;
 • In cazul radierii la cerere sau dezmembrarii: certif. de radiere din circulatie;
 • Fisa tip <inscriere / radiere>, dactilografiata cu datele autoturismului si detinatorilor, pentru aplicare stampila


Note:

*Actele de vanzare-cumparare/ Facturile, neînsotite de Certificat fiscal sau viza in cartusul “B” (la acte de vanzare tip nou) pe numele vanzatorului, cu valabilitate la data înstrainarii, sunt nule de drept.

*Documentele depuse in copie vor purta mentiunea “Conform cu originalul” si semnatura olografa.

*Depunerea declaratiei de mai sus dupa termenul legal de 30 de zile de la înstrainarea mijlocului de transport va sanctionata contraventional cu amenda cuprinsa între 70 si 269 lei.
 

4. Acte necesare pentru eliberare certificat fiscal (camera 26):


 
Nota: Cererile si declaratiile tip pot fi procurate de la cam. 26, centrele de copiere sau descarcate de pe pagina cu formulare on-line.

Termenul de declarare pentru dobandirea de cladiri, terenuri sau mijloace de transport este de 30 de zile calendaristice.
Certificatul fiscal este valabil 30 de zile de la data eliberarii. 

 

PERSOANE JURIDICE
 

1. Acte necesare pentru stabilirea impozitului pe clãdiri si terenuri de la persoane juridice (camera 23)

A ) in cazul dobandirii/instrainarii cladirii si terenuri

 • declaratia de impunere –tip in 2 ex. (declaratie tip pentru cladire, declaratie tip pentru teren);
 • copie act dobandire ;
 • copie Cod unic de inregistrare;
 • copie fisa corpului de proprietate;
 • copie dupã planul constructiilor;
 • copie extras de Carte Funciarã (Cadastru – dupã caz );
 • nota contabila cu valoarea inregistrata in contabilitate a imobilului dobandit/ instrainat;
 • stampila;
   

B) in cazul cladirilor nou construite

 • copie autorizatie de constructie;
 • procesul verbal de receptie- Serviciul Urbanism;
 • nota contabila cu valoarea inregistrata in contabilitate a imobilului;
 • stampila;
 • declaratia de impunere –tip in 2 ex (declaratie tip pentru cladire);
   

C ) in cazul reevaluarilor

 • raportul de reevaluare –copie;
 • hotararea AGA privind aprobarea rezultatului reevaluarii;
 • nota contabila cu valoarea inregistrata in contabilitate a diferentelor din reevaluare;
 • declaratia de impunere –tip in 2 ex. (declaratie tip pentru cladire);
 • stampila;


2. Acte necesare pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport (camera 30):

 • copie Cod unic de inregistrare;
 • fisa de înmatriculare;
 • copie dupã cartea de identitate a masinii;
 • copie de pe actul de dobandire (contractul de vanzare-cumpãrare, facturã fiscalã, etc. - dupã caz);
 • copie chitantã vamalã (dacã este cazul);
 • declaratie tip in 2 ex.(declaratie tip pentru mijloace de transport);
   

Pentru mijloacele de transport care fac obiectul contractului de leasing financiar, incheiate dupa data de 1 ianuarie 2007, documentele ce trebuie sa insoteasca declaratia fiscala a contribuabilului ce utilizeaza mijloacele de transport in calitate de locatar sunt:

 • copie a contractului de leasing;
 • copie a procesului –verbal de predare –primire a mijlocului de transport;
 • copie Cod unic de inregistrare;


3. Acte necesare pentru înstrainare/radiere mijloace de transport (autovehicule)(camera 23):

 • fisa de înmatriculare / radiere la cerere
 • original + copie de pe actul de înstrãinare (contractul de vanzare-cumpãrare, facturã fiscalã, etc. - dupã caz)
 • copie de pe certificatul de inmatriculare completat la rubrica "Instrainat catre ...."
   

4. Acte necesare pentru eliberare certificat fiscal (camera 23):

 

Conditii necesare pentru eliberarea certificatului fiscal

(1) Certificatul de atestare fiscala se emite de organul fiscal competent, la solicitarea contribuabilului.
(2) Certificatul de atestare fiscala se elibereaza pe baza datelor cuprinse în evidenta pe platitor a organului fiscal competent si cuprinde creantele fiscale exigibile, existente în sold în ultima zi a lunii depunerii cererii
(3) Certificatul de atestare fiscala se emite în termen de 24 ore de la data depunerii cererii de catre contribuabil si poate fi utilizat de contribuabil in luna emiterii.
(4) Pentru înstrainarea dreptului de proprietate asupra cladirilor, terenurilor si a mijloacelor de transport, contribuabilii trebuie sa prezinte certificate de atestare fiscala valabile la data incheierii tranzactiilor, prin care sa se ateste achitarea tuturor obligatiilor fiscale locale datorate autoritatii administratiei publice locale, scadente pana la data de intai a lunii urmatoare emiterii certificatului fiscal.
Actele prin care se înstraineaza cladiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu încalcarea prevederilor prezentului alineat, sunt nule de drept.
(5) Certificatul fiscal este valabil 30 de zile de la data eliberarii.

 
Nota: Cererile si declaratiile tip pot fi descarcate de pe pagina cu formulare on-line.

ultima actualizare: 2019-01-17 06:33

 Compartiment Urbanism, Control In Constructii Si A..

ACTE:
 

1.  Certificat de urbanism (Camera 13)

 • Cerere tip;
 • Copie BI/CI;
 • Copie act de proprietate + cadastru + carte funciara;
 • Elemente care definesc scopul solicitarii:
  • plan de incadrare in zona - 2 exemplare;
  • plan de situatie - 2 exemplare;
  • memoriu tehnic;
 • Taxa pentru certificat se va calcula functie de suprafata terenului si se plateste odata cu depunerea documentatiei.

2. Autorizatia de construire / desfiintare (Camera 13)

 • Cerere tip + Anexa 1;
 • Copie BI/CI;
 • Act proprietate + cadastru + carte funciara + plan de situatie cotat vizat de OCPI;
 • Copie certificat de urbanism + avize;
 • Dovada de la Ordinul Arhitectilor;
 • Foaie de capat: Arhitectura + Rezistenta + Instalatii;
 • Fise de responsabilitati: Arhitectura + Rezistenta + Instalatii;
 • Borderou: Arhitectura + Rezistenta + Instalatii;
 • Documentatie tehnica: Arhitectura + Rezistenta + Instalatii - 2 exemplare;
 • Deviz general de lucrari;
 • Taxa pentru autorizare se va calcula in functie de devizul general si se plateste odata cu depunerea documentatiei.

3. Certificat de urbanism (bransament) (Camera 13)

 • Cerere tip;
 • Copie act de proprietate;
 • Elemente care definesc scopul solicitarii:
  • plan de incadrare in zona - 2 exemplare;
  • plan de situatie - 2 exemplare;
  • memoriu tehnic;
 • Taxa eliberare certificat: 10 LEI;

4. Autorizatie de construire (bransament) (Camera 13)

 • Cerere tip;
 • Copie act de proprietate;
 • Elemente care definesc scopul solicitarii:
  • plan de incadrare in zona - 2 exemplare;
  • plan de situatie - 2 exemplare;
  • memoriu tehnic;
 • Copie certificat de urbanism;
 • Proiect de executie a lucrarii;
 • Avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
 • Taxa eliberare autorizatie de construire: 17 LEI.

Nota: Cererile tip pot fi descarcate de pe pagina cu formulare on-line.

ultima actualizare: 2009-04-03 14:41

 Compartiment Transport Public Local

ACTE:
 

1. Autorizatie taxi (Camera 13)

 • Autorizatia de Transport Public de Persoane in Regim de Taxi - in original (pentru vizare);
 • Adeverinta taxe si impozite Primarie (Camera 23 si Camera 24) - original;
 • Buletin de verificare metrologica - copie;
 • Bon fiscal din care sa reiasa noile tarife;
 • Certificat de agreare privind utilizarea autovehiculului - original + copie;
 • Talonul masinii cu inspectia tehnica - original + copie;
 • Cartea de identitate a vehiculului - original + copie;
 • Contract de munca - original + copie;
 • Asigurare calatori si bagaje;
 • Asigurare RCA - copie;
 • Contract de dispecerat - original + copie;
 • Certificat de atestare profesionala a conducatorului auto - original + copie;
 • Permis de conducere;
 • Buletin / C.I. - copie.

 

2. Certificat de inregistrare a vehiculelor pentru care nu exista obligatia inmatricularii (Camera 13)

 • Cerere tip;
 • Actul de proprietate al vehiculului - in copie legalizata;
 • Actul de identitate al solicitantului (persoana fizica) sau certificatul de inregistrare la Registrul Comertului (persoana juridica), in copie legalizata;
 • Dovada de plata a contravalorii certificatului de inregistrare (20 RON);
 • Dovada de plata a contravalorii placutelor cu numere de inregistrare;
 • Dovada efectuarii inspectiei tehnice (in original si copie) - pe care sa se mentioneze ca vehiculul este apt de a circula pe drumurile publice si nu prezinta pericol pentru participantii la trafic (cu exceptia vehiculelor noi);
 • dovada declararii vehiculului la Serviciul Administrare Venituri Persoane Fizice si Juridice.

 

Nota: Cererile tip pot fi descarcate de pe pagina cu formulare on-line.

ultima actualizare: 2009-03-26 17:02

 Compartiment Cadastru - Agricultura

ACTE:
 

1. Certificat de instrainare, dezlipire, alipire, ipoteca, informare (Camera 14)

 • Copie dupa actul de proprietate;
 • Copie integrala de pe lucrarea de cadastru;
 • Cerere tip  (eliberata dupa verificarea documentatiei primite;
 • Dovada platii taxei de certificat - pentru 1000 mp=13 lei si 0.01 LEI pentru fiecare metru ce depaseste 1000 mp;
 • Copie dupa extrasul de carte funciara sau de informare (daca este cazul ).

2. Certificat de nomenclatura stradala (Camera 14)

 • Copie dupa actul in care adresa nu mai este actuala;
 • Cerere tip;
 • Dovada platii taxei de nomenclator - 9 LEI.

3. Adeverinta de rol agricol (Camera 15)

 • cerere tip;
 • actul de proprietate;
 • cadastru

4. Certificat de producator (Camera 15)

 • cerere tip;
 • taxa - 70 lei 
   

Nota: Cererile tip pot fi descarcate de pe pagina cu formulare on-line.

ultima actualizare: 2009-03-25 16:14


Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2020-09-19 09:21