Noutati

Concurs recrutare Municipiul Campulung (2)
Concurs recrutare Municipiul Campulung (3)
Comunicat - Sedinta de tragere poligon Magura
Amenzi, somatii, titluri executorii
Finantari nerambursabile 2021 - Sport
 Regulament Taxi
 actualizat: 2010-07-20 09:59 

ANEXA 1

 

REGULAMENTUL
de organizare, funcționare și autorizare a activit?ții de transport
în regim de taxi și în regim de închiriere, pe raza municipiului Câmpulung

 


CAP.I. CONSIDERA?II GENERALE

Art.1 Obiectivul prezentului regulament îl constituie reglementarea transportului în regim de taxi și a transportului de persoane în regim de închiriere, în condițiile unei protecții reale a intereselor clienților, taximetriștilor și a transportatorilor autorizați.
Transporturile de persoane sau bunuri în regim de taxi fac parte din categoria serviciilor publice de transport local și se afl? sub autoritatea administrației publice locale, respectiv Prim?ria municipiului Câmpulung-Muscel.
Art.2 Serviciile publice de transport în regim de taxi și a transportului de persoane în regim de închiriere pot fi efectuate de numai de c?tre transportatori autorizați în conformitate cu Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și de închiriere, modificat? și completat?. Autorizațiile sunt eliberate de c?tre autoritatea de autorizare din cadrul Prim?riei municipiului Câmpulung-Muscel.
Art.3 Activitatea de transport persoane în regim de taxi pe raza municipiului Câmpulung-Muscel poate fi efectuat? cu autoturisme care dețin autorizație taxi și sunt dotate cu portiere de acces în dreptul fiec?rei banchete sau scaun pentru clienți, dup? caz, cu spațiu corespunz?tor transportului bagajelor de mân? și care nu poate transporta mai mult de 4 persoane în afara conduc?torului auto.
Art.4 Activitatea de transport m?rfuri în regim de taxi pe raza municipiului Câmpulung-Muscel poate fi efectuat? cu autovehicule care dețin autorizație de transport și copia conform? a autorizației de transport și au capacitatea maxim? autorizat? de pân? la 3,5 tone pentru transport de bunuri.
Aceast? activitate poate fi efectuat? cu autovehicule cu sau f?r? remorc?.

 

CAP.II. AUTORIZAREA TRANSPORTULUI ÎN REGIM DE TAXI

 

Art.5
(1) Autorizația de transport se elibereaz? de c?tre autoritatea de autorizare din cadrul Prim?riei municipiului Câmpulung-Muscel pe durat? nedeterminat? și este valabil? cu condiția viz?rii acesteia la fiecare 5 ani de c?tre aceasta, odat? cu verificarea îndeplinirii condițiilor care stau la baza emiterii unei astfel de autorizații. Autorizația de transport este unic?, netransmisibil? și confer? transportatorului autorizat dreptul de a participa la procedura de atribuire în gestiune delegat?.
Pe baza autorizației de transport, transportatorul poate participa la procedura de atribuire în gestiune a execut?rii unui serviciu de transport, prin care i se poate elibera câte o copie conform? a autorizației de transport pentru fiecare vehicul deținut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing care îl va utiliza în transportul în regim de taxi sau în regim de închiere, dup? caz, pe baza contractului de atribuire în gestiune.

(2) Autorizația de transport în regim de taxi se elibereaz? de autoritatea de autorizare din cadrul Prim?riei municipiului Câmpulung-Muscel, pe baza unei documentații care trebuie s? conțin? urm?toarele:
a) cererea transportatorului pentru eliberarea tipului de autorizație de transport
b) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerțului ca transportator, respectiv persoan? fizic? autorizat?, asociație familial? autorizat? sau persoan? juridic?, dup? caz.
c) dovada îndeplinirii condiției de capacitate profesional?, respectiv:
1. copia de pe certificatul de competenț? profesional? a persoanei desemnate, definit? în OUG. nr. 109/2005 cu toate modific?rile și complet?rile ulterioare, pentru transportatorul persoan? juridic? sau asociație familial?.
2. copia de pe atestatul profesional al taximetristului care este transportator persoan? fizic? autorizat?.
d) dovada îndeplinirii condiției de onorabilitate, respectiv:
1. cazierul judiciar al persoanei desemnate, din care s? rezulte c? aceasta
- nu a fost condamnat? pentru infracțiuni de natur? comercial?
- nu a fost condamnat? pentru infracțiuni privind condițiile de plat? și de angajare, perioadele de conducere și de odihn? ale conduc?torilor auto, siguranța rutier?, siguranța vehiculului rutier sau a persoanelor transportate, protecția mediului
- nu a fost condamnat? pentru infracțiuni de tâlharie, crim? și viol
2. avizul medico-psihologic care atest? c? persoana desemnat? este apt? pentru a ocupa o funcție care concur? la siguranța circulației, obținut în condițiile OUG. Nr. 109/2005 cu toate modific?rile și complet?rile ulterioare. În cazul transportatorului autorizat, persoan? fizic?, avizul medico-psihologic valabil este cel emis pentru conduc?torul auto, care va fi și persoana desemnat?.
3. cazierul fiscal al transportatorului, dac? acesta este operator economic.
4. declarație pe propria r?spundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de transport in regim de taxi, cu menționarea intervalelor când a avut interdicții și motivul acestora
e) dovada îndeplinirii capacit?ții financiare, respectiv:
1. declarație pe propria r?spundere a transportatorului c? poate asigura spațiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desf?șura transportul în regim de taxi, spații deținute în proprietate sau prin contract de închiriere.
2. declarație pe propria r?spundere a transportatorului c? acesta deține sau are capacitatea financiar? de a deține un num?r de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport, precizând care sunt criteriile de departajare stabilite de Legea 38/2003 modificat?, pe care le poate îndeplini, pe fiecare autovehicul și pe numere de circulație, dac? este posibil.
(3) Autorizația de transport se elibereaz? de autoritatea de autorizare din cadrul Prim?riei municipiului Câmpulung-Muscel persoanelor juridice, asociații familiare sau persoane fizice autorizate numai dac?:
a) au sediul social respectiv domiciliul stabil în municipiul Câmpulung-Muscel.
(4) Activitatea de transport persoane sau bunuri în regim de taxi se va desf?șura de regul? în interiorul municipiului Câmpulung-Muscel și ocazional între municipiul Câmpulung-Muscel și alte localit?ți din județ sau puncte de interes.

II.1. Procedura de atribuire a autorizațiilor taxi (se anunț? public la sediul prim?riei și în mass media locala )
Art.6
(1) Autorizația taxi sau orice copie conform? se elibereaz? de c?tre autoritatea de autorizare, dac? a fost atribuit? în cadrul procedurii de atribuire în gestiune delegat? a serviciului, stabilit? în condițiile Legii nr. 38/2003 cu modific?ri și complet?ri, dup? depunerea urm?toarelor documente în copie:
a) copia autorizației de transport.
b) certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a autovehiculului din care s? rezulte c? acesta este deținut de c?tre transportatorul autorizat respectiv în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing
c) certificatul de agreare emis de Regia Autonom? Registrul Auto Român, numai pentru autovehiculul utilizat în transportul în regim de taxi.
d) declarație pe propria r?spundere privind criteriile de departajare pe care autoturismul pentru care este solicitat? autorizația taxi le îndeplineste
(2)Autorizația taxi sau orice copie conform? este unic? și netransmisibil? de la un transportator autorizat la alt transportator sau persoan? fizic? ,asociație familial? precum și de la un autovehicul la altul. Se interzice transportatorului autorizat c?ruia i s-a atribuit în gestiune executarea serviciului de transport în regim taxi sau în regim de închiriere s? transmit? autorizațiile sau copiile conforme, sub orice form? ,altui transportator autorizat sau oric?rei altei persoane, pentru a fi utilizate în executarea transportului respectiv .
(3) Transportatorul autorizat poate s? își înlocuiasc? la cerere autovehiculul pentru care a obținut o autorizație taxi sau o copie conform?, dupa caz cu un alt autovehicul deținut în aceleași condiții, care îndeplinește criteriile de departajare cu cel puțin același punctaj pe care autovehicolul înlocuit l-a obținut la data atibuirii autorizației taxi sau copiei conforme respective în urm?toarele cazuri :
- autovehiculul nu mai poate fi utilizat datorit? uzurii fizice, morale, deterior?rii sau furtului ;
- autovehiculul a fost casat;
- autovehiculul a fost înstr?inat;
- autovehiculul înlocuitor are o vechime mai mic? și obține un punctaj superior pentru criteriile de departajare pe care le îndeplinește.
Art. 7
La procedura de atribuire în gestiune delegat? a serviciului de transport persoane în regim de taxi poate participa orice transportator posesor al autorizației de transport, eliberat? de autoritatea de autorizare.
Art.8
(1) Dup? depunerea documentelor prev?zute la art. 6, autoritatea de autorizare din cadrul Prim?riei municipiului Câmpulung-Muscel va întocmi un Registru Special de Atribuire a Autorizațiilor Taxi și a copiilor conforme, evidențiate pe tipuri de servicii ,ce va cuprinde toate autovehiculele pentru care a fost solicitat? autorizația taxi, cu punctajul obținut de fiecare autoturism.
(2) Criteriile de departajare și punctajele care stau la baza întocmirii Registrului Special de Atribuire a Autorizațiilor Taxi sunt cuprinse în anexa 2 la prezentul regulament și sunt întocmite cu acordul asociațiilor profesionale conform Art14.2 alin.8din Legea 265/2007.
Art.9
(1) Procedura de atribuire a autorizațiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi se realizeaz? în urm?toarele etape:
a) stabilirea prin Hot?râre a Consiliului Local a num?rului de autorizații taxi care vor fi atribuite pentru municipiul Câmpulung-Muscel.
b) depunerea solicit?rilor de c?tre transportatorii autorizați, pentru atribuirea autorizațiilor taxi;
c) acordarea punctajelor stabilite pentru îndeplinirea criteriilor de departajare tuturor autovehiculelor prezentate în declarația pe propria r?spundere depus? odat? cu cererea de participare la procedura de atribuire;
d) stabilirea punctajului total obținut de fiecare autovehicul precizat la lit. c);
e) întocmirea listei cu autovehiculele precizate la lit. c), în ordinea descresc?toare a punctajelor totale obținute conform prevederilor prev?zute la lit. d);
f) atribuirea autorizațiilor taxi pentru autovehiculele de pe lista prev?zut? la lit. e) care au obținut punctajele totale cele mai mari, în ordinea descresc?toare a acestora;
g) dac? ultimul punctaj câștig?tor este obținut de o grup? de mai multe autovehicule decât num?rul de autorizații taxi r?mase neatribuite, acestea se vor atribui acelor autovehicule cu capacitatea cilindrica cea mai mare, în ordinea descresc?toare, din grupa respectiv?.
(2) Dac? num?rul de solicit?ri pentru eliberarea autorizațiilor taxi dep?șește num?rul maxim de autorizații taxi aprobat pentru municipiul Câmpulung-Muscel, autoturismele r?mase f?r? autorizație taxi vor fi înscrise pe o list? de așteptare. Aceste autoturisme vor avea prioritate la atribuirea autorizații taxi, când num?rul autorizațiilor taxi emise este sub num?rul stabilit de Consiliul Local al municipiului Câmpulung-Muscel.
(3) Dac? num?rul autorizațiilor taxi eliberate va fi mai mic decât num?rul maxim admis se vor elibera autorizații taxi autoturismelor aflate pe lista de așteptare, în ordine descresc?toare a puctajului obținut
Art.10
(1) Un transportator autorizat poate participa la procedura de atribuire a unei autorizații taxi numai dac? depune la autoritatea de autorizare urm?toarele documente:
a) cerere de participare la procedura de atribuire;
b) declarația pe propria r?spundere c? deține autorizație de transport valabil?;
c) declarația pe propria r?spundere c? deține sau va deține, în termen de maximum 6 luni, autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplinește fiecare pentru obținerea punctajelor;
d) scrisoare de garanție în cuantum de 5% din valoarea facturii proforme pentru fiecare autovehicul ce urmeaz? a fi achiziționat, în cazul în care transportatorul autorizat nu deține autovehiculele necesare la data depunerii declarației prev?zute la lit. b).
(2) Etapele de la alin. (1) vor fi parcurse dup? un calendar care va fi f?cut public în presa local? scris?.
(3) Num?rul copiilor conforme aferent autorizațiilor de transport de m?rfuri în regim de taxi nu este limitat.
(4) Unui transportator autorizat îi este interzis? participarea la o nou? procedur? de atribuire în urm?toarele cazuri:
a) transportatorul autorizat care se afl? sub sanțiunea suspend?rii unei autorizații taxi, nu poate participa pe perioada suspend?rii la o nou? procedur? de atribuire;
b) dac? au fost s?vârșite abateri grave sau repetate de la prevederile contractului de atribuire în gestiune a serviciului sau de la regulamentul de organizare a serviciului de transport public în regim de taxi, privind legalitatea, siguranța serviciului, calitatea și continuitatea serviciului sau protecția clientului și a mediului, se interzice participarea la o nou? procedur? de atribuire pentru o perioad? de un an calendaristic.

Art.11
(1) Odat? cu eliberarea autorizației taxi, Prim?ria municipiului Câmpulung-Muscel va încheia cu transportatorul autorizat un contract de atribuire în gestiune a serviciului de transport respectiv.
(2) Contractul de atribuire în gestiune delegat? va conține:
a) lista cu autorizațiile taxi sau copiile conforme deținute, cu precizarea numerelor de ordine și a termenelor de valabilitate a acestora;
b) caietul de sarcini;
c) drepturile și obligațiile p?rților.
(3) O autorizație taxi atribuit? pentru prima dat? pentru o perioad? de 5 ani poate fi prelungit? o singur? dat?, pentru maxim 5 ani, numai dac? în acel moment autoturismul nu dep?șește vechimea de 10 ani de la data data fabricației.
Art.12
(1) Autorizația taxi sau orice copie conform? este unic? și este netransmisibil?.
(2) Se interzice titularilor contractelor de atribuire în gestiune a serviciilor de transport s? încheie cu terți contracte de subdelegare a serviciului respectiv.
Art.13
Autorizația taxi se elibereaz? odat? cu dou? ecusoane, modelul lor fiind prezentat în Anexa 6 la prezentul regulment.

Art.14
Este interzis? efectuarea serviciului public de transport de persoane sau bunuri în regim de taxi f?r? deținerea autorizație de transport, autorizația taxi sau copia conform? și ecusonelor.
Art.15
Num?rul de ordine al autorizației taxi se atribuie conform Registrul Special de Atribuire a Autorizațiilor Taxi.

II.2. Dotarea autovehiculului taxi
Art.16
a)Taxiurile destinate transportului de persoane sau bunuri în regim de taxi vor avea cel puțin deasupra benzii duble de carouri tip șah caroseria de culoare:
- pentru transportatori autorizați persoane juridice – culoarea galben ;
- pentru transportatori persoane fizice – în cazul în care culoarea autovehiculului este alb? - r?mâne alb? (la schimbarea autovehiculului, acesta va avea obligatoriu culoarea galben? sau cel puțin deasupra benzii duble de carouri tip șah) ; în cazul în care culoarea autovehiculului este galben? aceasta va r?mâne galben? ; în cazul în care culoarea autovehiculului este alta decât alb? sau galben? aceasta se va modifica conform reglemet?rilor în vigoare.
b) Linia median? va fi marcat? pe p?rțile laterale de o band? dubl? de carouri tip șah, în culori alternative alb și negru de dimensiuni 3 x 3 cm pentru autoturisme și de 5 x 5 cm la celelalte autovehicule.
c) Se interzice aplicarea pe caroseria taxiului sau pe lampa taxi a altor înscrisuri sau însemne decât cele aprobate de lege.

Art.17
(1) Toate autovehiculele destinate transportului de persoane sau bunuri în regim de taxi trebuie s? aib? dotarea și s? prezinte elementele specifice de identificare, prev?zute de Legea nr.38/2003 modificat? și completat?, de Normele metodologice de aplicare a acesteia, precum și de prezentul Regulament:
a) aparat de taxat cu verificarea metrologic? valabil?.
b) aparat de marcat electronic fiscal.
c) lamp? taxi omologat? de R.A.R.
d) câte un autocolant aplicat, pe portierele din faț? ce va conține toate tarifele practicate.
Autocolantul va avea dimensiunea 297 x 210 mm (A4), scrisul negru, vizibil de la minim 5 m.
e) autovehiculele taxi trebuie s? aib? afișat în interior, la loc vizibil numele și fotografia conduc?torului auto, list? care s? poat? fi consultat? de c?tre client, cuprinzând titularul legal al autorizației taxi și tarifele de distanț?, de staționare și de pornire, pe timp de zi și pe timp de noapte, purtând ștampila prim?riei localit?ții de autorizare.
f) autovehiculele taxi trebuie s? aib? aplicat pe cele dou? portiere spate, iar în cazul transportului de bunuri, pe p?rțile laterale ale cabinei sau caroseriei cele dou? ecusoane, definite conform Legii nr. 38/2003 modificat? și completat?.

Art.18
Autorizația taxi se elibereaz? odat? cu dou? ecusoane (buline) care au același termen de valabilitate cu aceasta.

 

CAP. III. EXECUTAREA TRANSPORTULUI DE PERSOANE SAU BUNURI ÎN REGIM DE TAXI

 

Art.19
Transportul în regim de taxi se realizeaz? numai de transportatorii autorizați și numai cu autovehicule deținute de c?tre transportatorii autorizați, cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing.
Art.20
Transportul în regim de taxi va fi executat numai la solicitarea clientului, pe orice traseu din municipiul Câmpulung-Muscel, cu respectarea prevederilor Codului Rutier.
Art.21
Este interzis transportul persoanelor în regim de taxi pe trasee fixe prestabilite de taximetrist.
Art.22
Autovehiculele taxi au acces nediscriminatoriu și egal în locurile de așteptare a clienților.
Art.23
Num?rul locurilor de așteptare a clienților din municipiul Câmpulung-Muscel sunt stabilite prin Hot?rârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung-Muscel, iar amplasamentele pot fi modificate de Serviciul Tehnic din cadrul Prim?riei municipiului Câmpulung-Muscel. Individualizarea stațiilor taxi și a num?rului de locuri de așteptare se reg?sesc în Anexa nr. 7 la Regulament.
Art.24
Este interzis? utilizarea stațiilor destinate transportului public în comun ca puncte de îmbarcare și/sau debarcare a clienților.
Art.25
(1) Activitatea de dispecerat poate fi executat? pe raza municipiului Câmpulung-Muscel, de c?tre orice persoan? juridic?, autorizat? de autoritatea de autorizare din cadrul Prim?riei municipiului Câmpulung-Muscel.
(2) Autorizația de dispecerat se elibereaz? de autoritatea de autorizare din cadrul Prim?riei municipiului Câmpulung-Muscel, dup? depunerea urm?toarelor documente:
a) copie a certificatului de înmatriculare emis de Registrul Comerțului;
b) declarație pe proprie r?spundere a persoanei desemnate conform c?reia dispeceratul deține baza tehnic? necesar?, stație emisie recepție, frecvenț? radio protejat?, personal autorizat și spațiile necesare;
c) copia certificatului de operator radio-telefonist al angajaților dispeceratului, eliberat de autoritatea în domeniul comunicațiilor ;
d) copia licenței de utilizare a frecvențelor radioelectrice, eliberat de autoritatea în domeniul ;
(3) Serviciile de dispecerat sunt obligatorii pentru toate taxiurile transportatorilor autorizați de pe raza municipiului Câmpulung-Muscel.
(4) Autorizația de dispecerat poate fi retras? de c?tre autoritatea de autorizare din cadrul Prim?riei municipiului Câmpulung-Muscel dac?:
a) autorizația a fost eliberat? în baza unor documente false
b) nu mai sunt îndeplinite condițiile care mențin valabilitatea acesteia
c) dispeceratul deservește autovehicule pentru care nu s-au atribuit autorizații taxi valabile
d) dispeceratul deservește autovehicule care realizeaz? transporturi în regim de închiriere
e) la cerere
Art.26
Tarifele maximale de distanț? utilizate pentru transportul de persoane în regim taxi se stabilesc prin Hot?râre a Consiliului Local al municipiului Câmpulung-Muscel.

Art.27
Tariful pe kilometru practicat de c?tre taximetrist trebuie s? fie cuprins între tariful minim și maxim stabilit prin Hot?rârea Consiliul Local al municipiului Câmpulung-Muscel, în vederea combaterii concurenței neloiale, precum și pentru protecția clienților, limite stabilite cu consultarea Camerei Taximetriștilor.
Art.28
Tarifele aplicate pot fi diferențiate în: - tarife de zi între orele 6.00 – 22.00;
- tarife de noapte între orele 22.00 – 6.00.
Art.29
(1)Este interzis? practicarea unor tarife, altele decât cele cuprinse între limitele tarifelor minimale și maximale, stabilite prin Hot?râre a Consiliului Local al municipiului Câmpulung-Muscel.
(2) Orice tarif privind transportul public local de persoane în regim de taxi se poate stabili, ajusta sau modifica de c?tre autorit?țile administrației publice locale, potrivit prevederilor Ordinului privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori m?rfuri în regim de taxi.
Art.30
a) Toți taximetriștii care dețin autorizații taxi trebuie s? declare la Prim?ria municipiului Câmpulung-Muscel programul de lucru în așa fel încât s? asigure serviciul public de transport în regim de taxi, în mod continuu, f?r? întrerupere, cu permanenț? de 24 ore.
b) Orice modificare a programului stabilit trebuie comunicat? Prim?riei municipiului Câmpulung-Muscel cu cel puțin 24 ore înainte.
Art.31
Este interzis? efectuarea unui transport în regim de taxi cu aparat de taxat defect, cu lampa taxi scoas? din funcțiune sau f?r? eliberarea bonului client la finalul cursei.
Art.32
Este interzis transportul pe o singur? curs? a mai mult de un client, așa cum este el definit de Legea 265/2007, art. I, alin. 2, lit. h.
Art.33
Autovehiculele taxi trebuie s? fie întreținute în perfect? stare tehnic?, de cur?țenie și confort.
Art.34
În cazul în cate taxiul este folosit în alte scopuri decât transportul în regim de taxi, lampa taxi va fi demontat? de pe cupol?, iar aparatul de taxat în poziția LIBER.
Art.35
În condițiile în care posesorul autorizației taxi permanente înlocuiește din motive justificate autovehiculul cu alt autovehicul, în condițiile legii, autorizația taxi r?mâne valabil?.
Art.36
(1) Eliberarea unui duplicat la autorizația taxi se realizeaz? numai în urm?toarele condiții:
a) deteriorare grav?;
b) distrugere total?, pierdere, sustragere;
c) modificarea datelor de identificare ale operatorului sau ale taximetristului independent;
(2) În vederea eliber?rii duplicatului, titularul va depune la emitent, în termen de 48 ore de la producerea evenimentului, o cerere tip și dovada achit?rii taxei prev?zute la art.43 pct.1, lit. (c) din prezentul Regulament, în conformitate cu Hot?rârea Guvernului nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, la care va anexa urm?toarele documente:
a) originalul autorizației taxi pentru situația prev?zut? la art.36 lit a ;
b) dovada public?rii în presa local? pentru situația prev?zut? la art.36 lit.b ;
c) actele doveditoare pentru situația prev?zut? la art. 36 lit.c ;
(3) Duplicatul autorizației taxi se elibereaz? în 48 de ore de la data înregistr?rii cererii.

 

CAP.IV. OBLIGA?IILE TRANSPORTATORULUI AUTORIZAT ?I ALE TAXIMETRISTULUI

 

Art.37.
(1) Transportatorii autorizați sunt obligați:
a) s? asigure executarea serviciilor de transport în regim de taxi în condiții de legalitate, siguranț? și calitate;
b) s? nu execute alte categorii de transporturi publice decât în regim de taxi, cu taxiuri agreate și având însemnele de identificare stabilite prin lege;
c) s? angajeze ca taximetriști numai conduc?tori auto care dețin certificat de atestare profesional?;
d) s? asigure dispecerizarea activit?ții și posibilitatea monitoriz?rii poziției taxiurilor în activitate;
e) s? onoreze orice comand? primit?, cu respectarea legislației în vigoare;
f) s? dețin? asigurare pentru m?rfurile transportate, respectiv pentru persoanele transportate împreun? cu bunurile acestora;
g) s? respecte timpul de lucru al taximetristului care nu poate dep?și 48 de ore s?pt?mânal sau 12 ore/zi;
h) s? nu încredințeze, sub nicio form?, conducerea autovehiculului taxi, pentru a realiza serviciul de transport contractat, altui taximetrist, în cazul transportatorului autorizat care este persoan? fizic? autorizat?, asociație familial?, întreprindere individual? sau întreprindere familial?, iar în cazul transportatorilor autorizați persoane juridice conduc?torilor auto care nu sunt angajații societ?ții;
i) s? asigure posibilitatea ca taximetristul s? transmit? societ?ții orice informație referitoare la întreruperea execut?rii unei curse sau la alte evenimente referitoare la siguranța transportului ;
j) s? anunțe autoritatea fiscal? furtul sau dispariția în orice mod, a aparatului de taxat;
k) s? înștiințeze in scris asociația din care face parte taximetristul în leg?tur? cu întreruperea contractului individual de munc? sau cu sancțiunile aplicate acestuia pentru abateri disciplinare;
l) s? prezinte taximetrul la verificarea metrologic?, în termenele scadente;
m) s? furnizeze, la solicitarea autorit?ților cu atribuții de control, informațiile privind activitatea de transport desf?șurat?;
n) s? comunice prin declarație pe proprie r?spundere autorit?ții de autorizare, orice modificare a uneia sau mai multor condiții de acordare a autorizației de transport în termen de maxim 30 de zile de la data apariției acesteia (acestora);
o) s? comunice prin declarație pe proprie r?spundere autorit?ții de autorizare, orice modificare a uneia sau mai multor condiții de acordare a autorizației taxi, în termen de maxim 5 de zile de la data apariției acesteia (acestora);
p) s? asigure instruirea personalului în vederea efectu?rii operațiunilor de transport public în regim de taxi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare cuprinse în Lege și Regulament;
q) s? asigure starea tehnic? corespunz?toare a autovehiculelor pentru care deține autorizații taxi;
r) s? asigure control medical și psihologic obligatoriu taximetriștilor pe toat? perioada autoriz?rii;
s) s? nu angajeze taximetriști care nu au fost incluși în baza de date a autorit?ții de autorizare f?r? respectarea prevederilor legale.

(2) Taximetriștii sunt obligați:
a) s? asigure executarea serviciilor de transport în regim de taxi în condiții de legalitate, siguranț? și calitate;
b) s? elibereze bonul client la finalul cursei, pe baza c?ruia va încasa contravaloarea prestației efectuate;
c) s? onoreze orice comand? primit?, cu respectarea legislației în vigoare;
d) s? aib? ținut? corespunz?toare (este interzis? îmbr?c?mintea necorespunz?toare: șort, maiou, șlapi), un comportament civilizat și preventiv în relația cu clientul, respectând conduita de bun? practic?, conform prevederilor Standardului ocupațional al taximetristului;
e) s? respecte solicit?rile legale ale clientului;
f) s? opreasc? pe traseu, la semnul clientului, când se afl? în poziția „liber”, cu excepția cazului când se deplaseaz? la comanda dispecerului;
g) s? nu pretind? ca plat? alt? sum? decât cea înscris? în bonul client, pe care îl elibereaz? la finalul cursei;
h) s? transporte clientul la destinație pe ruta cea mai scurt? dac? clientul nu își exprim? alt? preferinț?;
i) s? nu implice taxiul, în mod deliberat, in activit?ți cu caracter infracțional ori in alte acte antisociale;
j) s? nu încarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transport autorizat;
k) s? nu angajeze transportul unui client în stare avansat? de ebrietate sau aflat în stare de a dezvolta o situație conflictual?;
l) s? nu execute activitate de transport în regim de taxi f?r? a avea sigiliile corespunz?toare la aparatul de taxat;
m) s? nu transporte clienți pe bancheta din faț? decât în cazul în care îi atenționeaz? în prealabil c? au obligația s? poarte centura de siguranț?;
n) s? prezinte informațiile și documentele cerute și s? faciliteze accesul organelor de control la aparatul de taxat, pentru verificare;
o) s? nu execute activitate de transport în regim de taxi f?r? a avea aparatul de taxat și lampa taxi în funcțiune pentru poziția de operare respectiv?;
p) s? anunțe organele de poliție, în cel mai scurt timp și cu prioritate, despre orice eveniment grav la care au participat sau au fost martori;
q) s? transporte bagajele clienților, în cazul transportului de persoane, în limitele spațiului destinat pentru acestea, f?r? perceperea de tarife suplimentare;
r) s? nu execute curse in afara localit?ții de autorizare decât în condițiile stabilite de legislația în vigoare;
s) s? nu fumeze și s? nu utilizeze mijloacele audio/video f?r? acordul clientului;
t) s? prezinte la solicitarea organelor de control urm?toarele documente:
• autorizația taxi;
• certificatul de înmatriculare al autovehiculului cu anexa care cuprinde inspecțiile tehnice periodice valabile;
• copia certificatului de agreare;
• polița de asigurare a c?l?torilor și bagajelor, în cazul transportului de persoane (in copie);
• asigurarea pentru m?rfuri și bunurile transportate, în cazul transportului de m?rfuri și bunuri (in copie);
• asigurarea de r?spundere civil?;
• certificatul de atestare a preg?tirii profesionale a conduc?torului auto valabil;
• legitimația conduc?torului auto, dac? are calitatea de angajat;
• copia buletinului de verificare metrologic? a taximetrului;
• copia contractului cu dispeceratul taxi care îl deservește sau copia autorizației de dispecerat taxi, în cazul taxiurilor transportatorilor autorizați care au dispecerat propriu;
• ecusonul taximetristului, afișat la vedere;
• lista cu tarifele practicate, afișat? la vedere;
• ecusoanele aplicate pe portiere.
u) s? respecte accesul, amplasarea stației și locurile de așteptare clienți în limita locurilor vacante, precum și aspectul curat și îngrijit al zonei de așteptare;
v) s? întrețin? confortul și cur?țenia autovehiculelor, atât în interiorul cât și în exteriorul acestora.

 

CAP.V. CONTROLUL ACTIVIT??II DE TAXIMETRIE


Art.38.
Activit?țile de transport de persoane sau bunuri în regim de taxi vor fi supuse controlului în ceea ce privește respectarea prezentului Regulament și a prevederilor Legii nr.38/2003 modificat? și completat?.
Art.39.
Taximetristul este obligat s? se supun? controlului efectuat de organele de control și s? prezinte documentele solicitate
Art. 39^1
Prim?ria municipiului Câmpulung-Muscel va organiza și deține o baz? de date privind activitatea profesional?, evidența abaterilor de la conduita profesional? și a sancțiunilor pentru aceste abateri (Cap VII Art.45 din Normele de aplicare a Legii 265/2007). Menținerea la zi a cazierului de conduit? profesional? se face cu consultarea asociațiilor profesionale.
Art.40.
(1) Organele de control autorizate:

 • Prim?ria municipiului Câmpulung-Muscel prin primarul municipiului și persoanele împuternicite de acesta;
 • Organele fiscale locale ;
 • Ministerul Economiei și Finanțelor
 • Autoritaea Rutier? Român?
 • Biroul Român de Metrologie Legal?
 • Poliția Rutier?
 • Registrul Auto Român
 • Autoritatea Național? pentru Protecția Consumatorului
 • Inspectoratul Teritorial de Munc?

(2) Controalele se efectueaz? în trafic sau în locurile de așteptare numai împreun? cu organele de Poliție și se probeaz? prin proces verbal de control, iar în cazul constat?rii de contravenții, prin proces verbal de constatare a contravenției.
Art.41
Controlul efectuat de c?tre Prim?ria municipiului Câmpulung-Muscel va urm?ri:

 • existența și valabilitatea exemplarului de serviciu al autorizației la bordul taxiului;
 • confortul și cur?țenia oferite de autovehiculul taxi;
 • funcționarea aparatului de taxat și al integrit?ții sigiliilor;
 • leg?tura corect? între lamp? și aparatul de taxat
 • respectarea ordinii și cur?țeniei în locurile de așteptare;
 • respectarea prevederilor prezentului Regulament;

 


CAP.VI. ALTE TAXE


Art.42.
Transportatorii autorizați care desf?șoar? transport de persoane sau bunuri în regim de taxi pe raza municipiului Câmpulung-Muscel, vor achita urm?toarele taxe, stabilite prin Hot?râre a Consiliului Local al municipiului Câmpulung-Muscel:
a) taxa pentru eliberarea și vizarea autorizației de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere;
b) taxa pentru eliberarea sau prelungirea autorizației taxi sau orice alt? copie conform?.
Art.43.
Taxele prev?zute la art.42 nu se restituie în cazul suspend?rii sau anul?rii autorizațiilor.

 

CAP.VII. SANC?IUNI ?I CONTRAVEN?II


Art.44.
Constituie contravenții urm?toarele fapte, dac? nu au fost s?vârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, s? fie considerate infracțiuni și se sancționeaz? dup? cum urmeaz?:
(1) Amenda de la 100 lei la 500 lei:
a) aplicabil? transportatorilor autorizați pentru nerespectarea prevederilor art.22, art.37 alin.1 lit. a, e, p, q și r;
b) aplicabil? taximetriștilor pentru nerespectarea prevederilor art.22, art.37 alin.2 lit. lit b, c, d, g, h, j, r, s, t, u și v.
(2) Amenda de la 500 lei la 1000 lei:
a) aplicabil? transportatorilor autorizați pentru nerespectarea prevederilor art.16 lit. c, art.17 lit. d, e și f, art.34, art.37 alin.1 lit.b, c, d, h, m și s;
b) aplicabil? taximetriștilor pentru nerespectarea prevederilor art.17 lit. d, e și f, art.34;
(3) Amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei
a) aplicabil? transportatorilor autorizați pentru nerespectarea prevederilor art.29, art.37 alin.1 lit.n și o;
b) aplicabil? taximetriștilor pentru nerespectarea prevederilor art.29, art.37 alin.2 lit. i, l, n, o, p.
(4) Amenda de la 5.000 lei la 25.000 lei
a) aplicabil? atât transportatorilor autorizați cât și taximetriștilor pentru nerespectarea prevederilor art.17, lit. a și b
Art.45.
Pe lâng? sancțiunile prev?zute la art.44 se dispune suspendarea sau anularea autorizației taxi în urm?toarele situații:

 •  suspendarea autorizației taxi pentru 3 luni în urm?toarele cazuri:

- când una din condițiile acord?rii autorizației taxi nu mai este îndeplinit?;
- când perioada de valabilitate a autorizației taxi a expirat cu mai mult de 10 zile;
- la a doua sancțiune privind înc?lcarea prevederilor art.37 pct.2 lit.b – o și a art.27;

 • anularea autorizației taxi în urm?toarele cazuri:

- la a treia suspendare a autorizației taxi în decurs de 2 ani consecutivi;
- pentru abateri repetate în ceea ce privește utilizarea defectuoas? a aparatului de taxat constatate de organele fiscale și notificate prin adrese de înaintare Prim?riei municipiului Câmpulung-Muscel;
- pentru abateri repetate de la prevederile Codului Rutier, constatate de c?tre Poliția rutier? și notificate prin adres? de înaintare Prim?riei municipiului Câmpulung-Muscel;

Art.46.
Ecusonul detașabil al taxiului se demonteaz? de pe acesta de c?tre persoana desemnat? de Prim?ria Câmpulung-Muscel, odat? cu aplicarea sancțiunii de suspendare sau anulare a autorizației taxi și nu va fi remontat decât în cazul ridic?rii sancțiunii respective.
Art.47.
Dispozițiile prezentului capitol se completeaz? cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, modificat? și completat? de Legea nr.180/2002.
Art.48.
Constatarea și aplicarea contravențiilor se fac de c?tre primarul municipiului Câmpulung-Muscel și împuterniciții acestuia, agenții Poliției Rutiere, celelalte organe și instituții autorizate potrivit Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modific?rile și complet?rile ulterioare.

 

CAP.VIII. EXECUTAREA TRANSPORTULUI DE PERSOANE ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE A AUTOTURISMULUI

 

Art.50
(1) Transportul în regim de închiriere este serviciul de transport public de persoane, executat cu un autoturism cu conduc?tor auto pus la dispoziția clientului pe baz? de contract pentru efectuarea serviciului, tarifat pe or? sau pe zi, cu plata anticipat? a prestației contractate, pe baz? de documente fiscale, conform legii. Transportul în regim de închiriere se realizeaz? pe orice traseu, la cererea expres? a clientului, cu obligația revenirii autovehiculului în municipiul Câmpulung-Muscel dup? efectuarea transportului respectiv. Conduc?torul auto trebuie, obligatoriu, s? dețin? atestat profesional și s? fie angajat al transportatorului autorizat.
(2) Transportatorul autorizat respectiv poate executa și serviciul de închiriere de autoturisme f?r? conduc?tor auto, pe care le pune la dispoziția clienților pe baz? de contract.
(3) Serviciul de închiriere de autoturisme se poate executa de c?tre orice operator economic înregistrat la Registrul Comerțului în condițiile legii, pe baza certificatului de înmatriculare emis de acesta.
(4) În cazul execut?rii serviciului de închiriere de autoturisme, clienții suport?, în afara contractului, costurile carburanților consumați, taxele de drum, de parcare, de acces, inclusiv costul asigur?rii pentru daunele produse transportatorului autorizat din cauze imputabile clientului.
(5) În cazul execut?rii serviciului de închiriere de autoturisme, transportatorul autorizat sau operatorul economic, dup? caz, nu poate închiria autoturismul dac? clientul nu face dovada c? deține toate documentele valabile pentru a avea dreptul de a conduce autoturismul respectiv. Închirierea autoturismului f?r? conduc?tor auto se va menționa expres în contractul de închiriere, care trebuie s? conțin? și prevederi privind drepturile și obligațiile clientului și respectiv transportatorului.
(6) Pentru executarea serviciului de transport în regim de închiriere, la bordul autoturismului trebuie s? existe:
a) copia conform? a autorizației de transport în regim de închiriere, care este valabil? în prezența documentelor menționate la art. 12 alin. 1 lit. a, c, d și e din Legea nr. 38/2003 modificat? și completat?.
b) documentul fiscal cu regim special valabil privind plata anticipat? a întregului transport contractat.
c) contractul încheiat între transportatorul autorizat și client
d) documentele stabilite potrivit legislației în vigoare privind circulația rutier?.
(7) Pentru executarea serviciului de închiriere de autoturisme, la bordul autoturismului trebuie s? existe copia certificatului de înmatriculare emis de Registrul Comerțului, eliberat?, la cerere, de c?tre autoritatea de autorizare pentru o durat? de 5 ani. Copia conform? este valabil? în prezența urm?toarelor documente sau însemne, respectiv:
a) certificatul de înmatriculare a autoturismului cu anexa privind inspecția tehnic? periodic? valabil?
b) asigurarea persoanelor și a bunurilor acestora pentru riscuri ce cad in sarcina transportatorului autorizat
c) asigurarea obligatorie de r?spundere civil? auto
d) contractul de închiriere al autoturismului și documentele de plat? anticipat? a serviciului.
(8) La efectuarea controlului, în cazul lipsei documentelor sau însemnelor prev?zute, se aplic? prevederile art. 12 din Legea nr. 38/2003 modificat? și completat?.
(9) Este interzis a se executa transport în regim de taxi cu autoturisme destinate transportului in regim de închiriere. Acestea nu trebuie s? aib? în dotare aparate de taxat sau stații radio de emisie-recepție și s? nu aib? înscrisuri, însemne, dot?ri și accesorii stabilite pentru taxiuri.
(10) Autoturismele utilizate în efectuarea serviciului de transport în regim de închiriere sau în efectuarea serviciului de închiriere de autoturisme trebuie s? aib? atașate, vizibil, pe colțul stânga jos al parbrizelor faț? și spate, câte un ecuson realizat și eliberat în condițiile legii.
(11) Transportatorii autorizați sau operatorii economici, dup? caz, sunt obligați ca, pe cheltuial? proprie, s? asigure clientul pentru eventualele accidente suferite de acesta în timpul transportului, pentru cauze imputabile transportatorului, respectiv operatorului economic sau, dup? caz, conduc?torului autovehiculului.


CAP. IX. DISPOZI?II FINALE

 

Art.51.
Prezentul Regulament se completeaz? cu prevederile:
a) Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modific?rile și complet?rile ulterioare;
b) Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
c) O.U.G. nr. 109/2005 privind transporturile rutiere cu modific?rile și complet?rile ulterioare;
d) Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilit?ți;
e) O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modific?rile și complet?rile ulterioare.

 
ANEXA NR. 7

 

Denumirea stațiilor taxi, amplasarea lor și num?rul de locuri de așteptare

 
Nr. crt. Denumire stație Num?r locuri
1 Casa Sindicatelor 30
2 Str. Andreescu (Parc) 20
3 Piața Central? 15
4 Str. Revoluției 7
5 Str. D. Lazea (Turn Bl. B2) 15
6 Str. Rahovei 6
7 Mân?stirea Negru Vod? 5
8 Autogara Montana 10
9 Colegiul Carol I 6
10 Str. G-ral Simonescu 8
11 CT Automata 5
12 Str. Gruiului D18 10
13 Str. M?gurii D6 4
14 B-dul IC Br?tianu (Mini-Max) 15
15 Spital (Str. Elena Doamna) 4
16 Gard? (Valea Foii) 6
17 Peco B?doi (Poarta 4) 5
18 Valea B?rbușii 5
19 Peco Duton Plast 3
20 Parcare Kaufland 4


TOTAL LOCURI A?TEPTARE 183

 

 

 

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2021-09-22 13:18