Noutati

Comunicat - Sedinta de tragere poligon Magura
Instructiune CNCAV - Operatori economici
Anunt participare licitatie publica
Declaratii de avere si interese (2021)
Casa de Cultura
 Concurs angajare - SPADPP
 actualizat: 2021-03-08 09:55 

 

ANUNŢ

Serviciul Public de Administrarea Domeniului Public şi Privat, cu sediul în str. Maior Gâldău, nr. 9, Câmpulung, județul Argeș organizează concurs de angajare, pentru ocuparea posturilor vacante contractuale pe perioadă nedeterminată:

  1. Inspector de specialitate gradul II – 1 post în cadrul Compartimentului Contabilitate, Resurse Umane , Achiziții Publice, Registratura;

Condiții specifice:
a. Absolvent studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență in ramura științelor economice ;
b. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de minim 5 ani;
c. Cunoștințe de utilizare a calculatorului , dobândite cu documente din care sa rezulte deținerea de cunoștințe in domeniul IT.

 

       

       2) Magaziner – 1 post în cadrul Compartimentului Contabilitate, Resurse Umane Achiziții Publice, Registratura;

 

Condiții specifice:
a. Absolvent studii medii;
b. Vechime în specialitatea studiilor de minim 3 ani;
c. Cunoștințe de operare calculator .

În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de înscriere care va conține în mod obligatoriu:

 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

 

Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Actele se depun la Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane, Achiziții Publice, Registratura din cadrul S.P.A.D.P.P., Câmpulung, str. Mr. Gâldău, nr. 9. tel. 0248.530.040.

 

Condiții generale:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Pentru posturile de inspector de specialitate gradul II si magaziner se va organiza probă scrisă si interviu . 
Datele de organizare ale concursului : sediul Serviciului Public de Administrarea Domeniului Public și Privat din Câmpulung, strada Maior Gâldău, nr. 9;

  • 19.03. 2021 ora 15:00: data limită până la care se pot depune dosarele de concurs;
  • 23 .03.2021 ora 15:00: selecția si afișarea dosarelor;
  • 30.03.2021 ora 09:00: proba scrisa;
  • 31.03.2021 ora 15:00 afișarea rezultatelor la proba scrisa 
  • 05.04.2021 ora 09:00 : interviu;
  • 05.04. 2021 ora 15:00 afișării rezultatelor interviului
  • 07.04. 2021 ora 15:00 afișării rezultatelor finale

Afișarea rezultatelor se va face la sediul Serviciului Public de Administrarea Domeniului Public și Privat din Câmpulung, strada Maior Gâldău, nr. 9.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Bibliografie probă scrisă:

Pentru postul inspector de specialitate gradul II - nr.1

1- Legea contabilității nr.82/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
2- OUG nr.57/2019 privind codul administrativ;
3- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
4- Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;
5- Legea nr.53/2003,Codul Muncii, republicata cu modificările si completările ulterioare;
6- Ordin 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilității instituțiilor publice, cu modificările si completările ulterioare.

 

Pentru postul Magaziner - nr.2

1- Legea contabilității nr.82/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare

2 - Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții si răspunderea in legătura cu gestionarea bunurilor agenților economici , autorităților sau instituțiilor publice cu modificările si completările ulterioare;

3 - Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, Cartea a III-a - Despre Bunuri;

4- Ordinul nr. 2861 / 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

5 - Legea nr.53/2003,Codul Muncii, republicata cu modificările si completările ulterioare;

 


Relații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane, Achiziții Publice, Registratura din cadrul S.P.A.D.P.P., tel. 0248.530.040.Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2021-05-11 07:54