Noutati

Concurs recrutare - Municipiul Campulung (8)
Anunt de presa
Notificari
Procese Verbale / Hotarari - CLSU/CJSU
Cetateni de onoare 2020
 Anunt - Concurs SPADPP
 actualizat: 2022-05-27 12:23 

 

 

ANUNŢ


Serviciul Public de Administrarea Domeniului Public și Privat, cu sediul în str. Maior Gâldău, nr. 9, Câmpulung, județul Argeș organizează concurs de angajare, conform HG 286/2011, pentru ocuparea posturilor vacante contractuale pe perioadă nedeterminată:

 1. Muncitor calificat treapta I – 1 post specializarea: mecanic pentru întreținere si reparații utilaje, fasonator mecanic (drujbist) ;
 2. Muncitor necalificat – 1 post în cadrul Serviciului Întreținere Spații Verzi, Salubritate.
 3. Muncitor calificat treapta III – 1 post specializarea : fierar betonist, asfaltator, pavator, în cadrul Serviciului Drumuri si Străzi.

 

Condiții specifice minime pentru postul de muncitor calificat treapta I specializarea : mecanic pentru întreținere si reparații utilaje, fasonator mecanic (drujbist) :

 • Absolvent de studii generale/medii ;
 • Calificare in specialitatea meseriei ;
 • Vechime in munca- nu se solicita.

Condiții specifice minime pentru postul de muncitor necalificat :

 • Absolvent de studii primare/generale ;
 • Vechime in munca- nu se solicita.

 Condiții specifice minime pentru postul de muncitor calificat treapta III specializarea : fierar betonit, asfaltator, pavator :

 • Absolvent de studii generale/medii ;
 • Calificare in specialitatea meseriei ;
 • Vechime in munca- nu se solicita.

 

În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de înscriere care va conține în mod obligatoriu:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

 

Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Actele se depun la Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane, Achiziții Publice, Registratură din cadrul S.P.A.D.P.P., Câmpulung, str. Maior Gâldău, nr. 9. tel. 0248.530.040.

 

Condiții generale:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Pentru toate posturile scoase la concurs se va organiza proba practica si interviu.
Datele de organizare ale concursului : sediul Serviciului Public de Administrarea Domeniului Public și Privat din Câmpulung , strada Maior Gâldău, nr. 9 pentru posturile din cadrul Serviciului Spatii Verzi, Salubritate si strada Mărăști Nr.21 B pentru posturile din cadrul Serviciului Întreținere Drumuri si Străzi.

 

- 16.06.2022 ora 1500: data limită până la care se pot depune dosarele de concurs;
- 17.06.2022 ora 1500: data selecției si afișarea dosarelor;
- 24.06.2022ora 0900: proba practica;
- 27.06.2022 ora 1500 data afișării rezultatelor la proba practica ;
- 30.06.2022 ora 0900 : interviu;
- 01.07.2022 ora 1500 : data afișării rezultatelor interviului ;
- 06.07.2022 ora15 00 data afișării rezultatelor finale.
Afișarea rezultatelor se va face la sediul Serviciului Public de Administrarea Domeniului Public și Privat din Câmpulung, strada Maior Gâldău, nr. 9.
După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba practica și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei practice și a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Relații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane, Achiziții Publice, Registratură din cadrul S.P.A.D.P.P., tel. 0248.530.040.

 

Fisa post drujbist | | Fisa post muncitor necalificat | | Fisa post fierar betonist |

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2022-07-01 13:38