Noutati

Concurs recrutare Municipiul Campulung (2)
Concurs recrutare Municipiul Campulung (3)
Comunicat - Sedinta de tragere poligon Magura
Amenzi, somatii, titluri executorii
Finantari nerambursabile 2021 - Sport
 Regulament de atribuire
 actualizat: 2010-03-05 14:08 

REGULAMENT

de acordare, atribuire și eliberare a autorizațiilor de transport în regim de taxi
și a autorizațiilor taxi

 


CAPITOLUL I
CONSIDERA?II GENERALE


Art.l Prezentul regulament prevede desf?șurarea procedurii de acordare, atribuire și eliberare a autorizațiilor de transport în regim de taxi și a autorizațiilor taxi, pe raza municipiului Câmpulung Muscel.
Art.2 Autoritatea de autorizare din cadrul Prim?riei Municipiului Câmpulung Muscel este Compartimentul transport public local al Serviciului Tehnic, Urbanism, Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Câmpulung Muscel, având Autorizația nr.107/10.04.2008 emis? în baza Ordinului Președintelui Autorit?ții Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit?ți Publice (A.N.R.S.C.), nr. 199/09.04.2008, pentru exercitarea atribuțiilor în domeniul serviciilor de transport public local.

Art.3 Consiliul local al municipiului Câmpulung Muscel, prin H.C.L. nr. 43 din 28.02.2008, a aprobat num?rul maxim de 215 autorizații taxi care pot fi atribuite în municipiul Câmpulung Muscel, num?r stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr.38/2003, modificata si completata. Num?rul de autorizații taxi atribuite și emise pe raza municipiului Câmpulung Muscel fiind de 215,
Autoritatea de autorizare va emite noi autorizații taxi pe m?sura disponibiliz?rii celor emise.

 

CAPITOLUL II
AUTORIZAREA TRANSPORTULUI ÎN REGIM DE TAXI

SEC?IUNEA 1
ELIBERAREA AUTORIZA?IEI DE TRANSPORT

 

Art.4 Serviciile de transport în regim de taxi pot fi executate numai de c?tre transportatorii autorizați, pentru transport persoane în regim de taxi autorizate de c?tre autoritatea de autorizare, în baza contractelor de delegare a gestiunii.
Art.5 Autorizațiile pentru transport public de persoane în regim taxi se elibereaz? de c?tre autoritatea de autorizare. Acestea sunt valabile pe perioad? nedeterminat? cu condiția viz?rii la fiecare 5 ani, odat? cu verificarea îndeplinirii condițiilor care au stat la baza emiterii lor.
Art.6
(1) Documentația necesar? eliber?rii autorizației de transport trebuie s? conțin? urm?toarele:
a) cererea transportatorului pentru eliberarea autorizației de transport respective;
b) copie a certificatului de înregistrare ca transportator și certificatul constatator, eliberate de registrul comerțului;
c) copie a certificatului de competenț? profesional? a persoanei desemnate, în cazul asociației familiale sau persoanei juridice, ori copie de pe atestatul profesional al taximetristului, în cazul persoanei fizice;
d) cazierul judiciar al persoanei desemnate, în cazul asociației familiale;
e) avizul medico-psihologic al persoanei desemnate, în cazul asociației familiale, sau al taximetristului, în cazul persoanei fizice;
f) cazierul fiscal al transportatorului, dac? acesta are calitatea de operator economic în activitate;
g) declarație pe propria r?spundere a transportatorului, dac? acesta a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menționarea intervalelor când a avut interdicții de a executa și a motivului acestora;
h) declarație pe propria r?spundere a transportatorului c? poate asigura spațiul de parcare pentru autovehiculul/ autovehiculele cu care va executa serviciul respectiv, spațiu deținut în proprietate sau prin contract de închiriere pe toat? durata contractului de atribuire în gestiune a serviciului de transport respectiv;
i) declarație pe propria r?spundere a transportatorului c? acesta deține autovehiculele necesare sau are capacitatea financiar? de a le deține, în proprietate ori în temeiul contractelor de leasing, pe tipuri
(2) Autorizația de transport se elibereaz? prin dispoziția primarului municipiului Câmpulung Muscel, conform Ordinului ANRSC.nr. 207/2007.
(3) Modelul autorizației de transport persoane în regim de taxi este prezentat în anexa 1 la prezentul Regulament.
Art.7
(1) Autorizația de transport, eliberat? transportatorului de c?tre autoritatea de autorizare, este unic?, netransmisibil? și confer? transportatorului autorizat dreptul de a participa la procedura de delegare a gestiunii de c?tre Municipiul Câmpulung Muscel a execut?rii serviciilor de transport public de persoane în regim de taxi.
(2) Orice modificare realizat? asupra datelor autorizației de transport privind schimbarea denumirii, a sediului sau a domiciliului transportatorului autorizat atrage și modificarea corespunz?toare a datelor respective din autorizațiile taxi deținute de acesta în momentul modific?rii.


SECTIUNEA 2 REGISTRUL SPECIAL DE ATRIBUIRE A
AUTORIZA?IEI TAXI

Art.8
(1) La autoritatea de autorizare autorizațiile taxi vor fi evidentiate în Registrul special de atribuire. (2) Registrul special de atribuire a autorizațiilor taxi conține urm?toarele date minimale:
a) num?rul de ordine atribuit autorizației taxi sau copiei conforme respective, în ordine cresc?toare;
b) documentul în baza c?ruia s-a eliberat autorizația taxi sau copia conform? — autorizația de transport sau certificatul de înregistrare la registrul comerțului, dup? caz;
c) data atribuirii autorizației taxi sau a copiei conforme respective;
d) data eliber?rii autorizației taxi sau a copiei conforme respective;
e) termenul limit? de valabilitate a vizei de valabilitate a documentului prev?zut la lit. b);
f) transportatorul autorizat sau, dup? caz, operatorul economic care execut? serviciul de închiriere autoturisme c?ruia i-a fost acordat? autorizația de transport;
g) data la care a fost prelungit termenul de valabilitate atribuit în cazul autorizațiilor taxi pentru transportul de persoane;
h) data și perioada suspend?rii utiliz?rii autorizației de transport;
i) motivul și data retragerii autorizației de transport.
(3) Pentru orice reatribuire a unei autorizații taxi sau pentru orice copie conform? devenit? disponibil? se redeschide o noua rubric?, p?strandu-și același num?r de ordine.

 

CAPITOLUL III PROCEDURA DE DELEGARE A GESTIUNII
SERVICIULUI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI

SEC?IUNEA 1. PROCEDURILE DE ATRIBUIRE ?I DE
ELIBERARE A AUTORIZA?IILOR TAXI

 

Art. 9
(1) Procedura de delegare a gestiunii se aplic? pentru executarea serviciilor de transport în regim de taxi și const? în:
a) atribuirea autorizațiilor taxi și a ecusoanelor aferente transportatorilor autorizați câștig?tori;
b) eliberarea autorizațiilor taxi;
c) încheierea contractelor de delegare a gestiunii în conformitate cu num?rul autorizațiilor atribuite si eliberate;
(2) Dreptul de a participa la procedura de delegare a gestiunii serviciului de transport în regim de taxi îl au numai transportatorii autorizați, pe baza autorizației de transport deținute.
(3) Dovada atribuirii în gestiune a execut?rii serviciului de transport în regim de taxi o constituie autorizația taxi, care a fost atribuit? pentru fiecare autovehicul deținut, precum și contractul de delegare a gestiunii.
Art. 10
(1) Autorizația taxi se atribuie numai în cadrul procedurii de delegare a gestiunii serviciilor de transport în regim de taxi.
(2) Autorizațiile taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi se atribuie în num?r limitat, în conformitate cu prevederile legii și sunt în num?r de 215.
Art.11 Autorizația taxi se atribuie pentru o perioad? de 5 ani și se prelungește, la cerere, o singur? dat? pentru 5 ani, cu mentinerea obligatorie a aceluiași num?r de ordine, numai dac? în acel moment autoturismul:
• nu dep?șește vechimea de 10 ani de la data fabricației,
• este deținut de c?tre transportatorul autorizat, cu titlu de proprietate sau în temeiul și unui contract de leasing,
• sunt îndeplinite toate cerințele prev?zute de lege privind prima atribuire.

Art.12
(1) Procedura de atribuire a autorizațiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi se realizeaz? în urmatoarele etape:
a) stabilirea prin Hot?râre a Consiliului Local a num?rului de autorizații taxi care vor fi atribuite pentru Municipiul Câmpulung Muscel;
b) depunerea solicit?rilor de c?tre transportatorii autorizați, pentru atribuirea autorizațiilor taxi;
c) acordarea punctajelor stabilite pentru îndeplinirea criteriilor de departajare tuturor autovehiculelor prezentate în declarația pe propria r?spundere depus? odat? cu cererea de participare la procedura de atribuire;
d) stabilirea punctajului total obtinut de fiecare autovehicul precizat la lit. c);
e) întocmirea listei cu autovehiculele precizate la lit. c), în ordinea descrescatoare a punctajelor totale obtinute conform prevederilor prevazute la lit. d);
f) atribuirea autorizațiilor taxi pentru autovehiculele de pe lista prevazuta la lit. e) care au obtinut punctajele totale cele mai mari, în ordinea descresc?toare a acestora;
g) dac? ultimul punctaj câstigator este obținut de o grup? de mai multe autovehicule decât num?rul de autorizații taxi r?mase neatribuite, acestea se vor atribui acelor autovehicule cu capacitatea cilindric? cea mai mare, în ordinea descresc?toare, din grupa respectiv?.
(2) Un transportator autorizat poate participa la procedura de atribuire a unei autorizații taxi numai dac? depune la autoritatea de autorizare urmatoarele documente:
a) cerere de participare la procedura de atribuire
b) declarația pe propria r?spundere ca deține autorizație de transport valabil?;
c) declarația pe propria r?spundere c? deține sau va deține, în termen de maximum 6 luni, autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplinește fiecare pentru obținerea punctajelor.
d) scrisoare de garanție în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziționat fiecare autovehicul, pentru fiecare dintre acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu deține autovehiculele necesare la data depunerii declarației prevazute la lit. b).
Art.13
(1) Procedura de atribuire a autorizațiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi se anunț? public la sediul prim?riei și în mijloacele de informare în masa locale cu cel puțin 60 de zile înainte de data limit? stabilit? pentru depunerea cererilor de înscriere în procedura.
(2) Anunțul public va cuprinde date privind:
a) num?rul autorizațiilor taxi, pe numere de ordine, care vor fi atribuite;
b) data limit? pân? la care pot fi depuse cererile de înscriere pentru participare la procedur?;
c) solicitanții cuprinși în listele de așteptare;
d) documentele care trebuie depuse;
e) data anunț?rii rezultatului atribuirii;
f) data la care va fi demarat? procedura de eliberare a autorizațiilor taxi;
g) criteriile de departajare și punctajele care se acord?.

Art.14
1) În vederea eliberarii autorizațiilor taxi atribuite, transportatorul autorizat va depune o cerere însoțit? de o documentatie, pentru fiecare autorizație taxi , care va contine:
a) autorizația de transport;
b) cartea de identitate a autovehiculului;
c) certificatul de înmatriculare a autovehiculului;
d) certificatul de agreare;
e) contractul de leasing;
f) contractul de dispecerizare;
g) atestat de competenț? profesionala pentru persoana desemnata în cazul societatilor comerciale, întreprinderilor familiale si întreprinderilor individuale;
h) atestat profesional în cazul persoanelor fizice autorizate.
2) Documentele vor fi stampilate si vizate pentru conformitate cu originalul, de c?tre transportatorul autorizat, cu exceptia contractului de dispecerizare care se va depune în original.
3) În baza documentelor depuse, Autoritatea de autorizare va emite autorizațiile taxi si ecusoanele aferente, cu valabilitate de 5 ani, precum si contractele de delegare în gestiune, cu respectarea prevederilor legale si a prezentului regulament.
4) Odat? cu eliberarea unei autorizații taxi se elibereaza si doua ecusoane care au acelasi termen de valabilitate cu aceasta.
5) Autorizația taxi se va atribui pentru prima data pe o perioada de 5 ani, numai pentru autovehiculele care nu depasesc 5 ani de la data fabricatiei.
6) Autorizația taxi se elibereaza prin dispozitia primarului municipiului Câmpulung Muscel, conform Ordinului ANRSC nr. 207/2007.
7) Autorizația taxi se elibereaza sub rezerva prezentarii în maximum 15 zile a dovezii de fiscalizare a aparatului de taxat. Dac? în termen de 15 zile de la eliberarea autorizației taxi nu se prezinta dovada fiscalizarii aparatului de taxat, autorizația taxi se retrage, urmand a fi supusa unei noi proceduri de atribuire.
Art.15
(1) În cazul disponibilizarii unor autorizații taxi în transportul de persoane în regim de taxi ori în cazul în care num?rul acestora se majoreaza prin hotarare a consiliului local, se declanseaza procedura de atribuire a acestora, procedura la care au prioritate transportatorii autorizați înscrisi în listele de asteptare.
(2) Prin prioritatea acordata transportatorilor autorizați înscrisi în listele de asteptare li se asigura numai acestora dreptul de a participa în prima procedura de atribuire a autorizațiilor taxi respective.
(3) Autorizațiile taxi ramase neatribuite dupa prima procedura de atribuire, prevazuta la alin. (2), vor fi atribuite într-o noua procedura de atribuire, la care poate participa orice solicitant care este transportator autorizat.
(4) Indiferent de ordinea de pe lista de asteptare, toti cei înscrisi au drepturi egale în ceea ce priveste prioritatea. Prioritatea se acorda numai în raport cu transportatorii autorizați neînscrisi în listele de asteptare.
(5) În lista de așteptare, care este public?, deschis? la autoritatea de autorizare, se poate înscrie orice transportator autorizat, o singur? dat?.
Art.16
(1) Modelul autorizației taxi persoane este prezentat în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
(2) Modelul ecusoanelor este prezentat în anexa nr. 3 la prezentul Regulament.

Art. 17
Atribuirea autorizației taxi se anuleaza si nu se mai elibereaza în urmatoarele cazuri:
a) precizarile referitoare la autovehiculul prezentat în declarația pe propria raspundere nu corespund realitatii;
b) în termen de 6 luni de la atribuire, transportatorul autorizat nu a putut prezenta documentele autovehiculului pentru care a solicitat atribuirea.
Art. 18
(1)Dupa data limita stabilita pentru depunerea cererilor de participare la procedura de atribuire a autorizațiilor taxi, în termen de maxim 10 zile, autoritatea de autorizare va analiza cererile si documentele depuse, va aplica criteriile de departajare si va stabili transportatorul autorizat caruia i se va atribui autorizația respectiva.
(2)Lista cu autorizațiile taxi atribuite pentru transportul de persoane, continand datele de identificare ale transportatorului autorizat si punctajele obtinute din îndeplinirea criteriilor de departajare pentru fiecare autovehicul, va fi facuta publica în termen de 3 zile dupa finalizarea atribuirii prevazute la alin (1).
(3) In termen de 15 zile de la publicarea listei se pot depune contestatii la primarul municipiului Câmpulung Muscel privind deficientele semnalate în procedura de atribuire a autorizațiilor.
(4) Dispozitiile primarului municipiului Câmpulung Muscel privind rezolvarea contestatiilor se vor elabora si trimite contestatorilor în termen de maxim 10 zile de la primirea acestora.
(5) Dispozitia primarului poate fi atacata în contenciosul administrativ în termenele legale prevazute.

Art.19
Punctajele de departajare stabilite sunt prezentate în anexa nr.4 la prezentul Regulament.
 

SECTIUNEA 2. CAZURILE ÎN CARE NU SE ACORDA
AUTORIZA?II. INTERDIC?II

Art.20
Autoritatea de autorizare nu va acorda/elibera autorizația de transport dac? solicitantul se afla într-una din urmatoarele situatii:
a) nu are înscris în obiectul de activitate serviciul public de transport pentru care solicita autorizarea, conform codului CAEN;
b) face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciara, lichidare, faliment sau are datorii la bugetul local sau de stat;
c) are mentiuni în cazierul fiscal sau judiciar;
d) documentatia prezentata pentru acordarea autorizației este incompleta;
e) persoana desemnata a savarsit fapte penale privind infractiuni dc natura comerciala, de nerespectare a conditiilor de plata si angajare a personalului, precum si de încalcare a prevederilor legale privind efectuarea transporturilor;
f) persoana desemnat? s? conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier îndeplineste aceasta functie, în aceeași perioada, la doi transportatori autorizați aflati sub autorizație de transport valabila sau la doi dispeceri taxi aflati sub autorizație de dispecerat valabila.
g) mijloacele de transport cu care dorește s? presteze serviciul public de transport local nu sunt deținute în proprietate ori în baza unui contract de leasing;
h) nu deține baza materiala în proprietate sau în baza unui contract dc închiriere, care s? asigure parcarea tuturor vehiculelor cu care se executa serviciul respectiv;
i) furnizeaza informatii neconforme cu realitatea în documentele prezentate pentru acordarea autorizației.
Art.21 Sub rezerva neeliberarii autorizației de taxi se interzice:
a) autorizarea aceluiasi autovehicul în aceeasi perioada ca autoturism agreat pentru transportul în regim de taxi, pentru transportul în regim de închiriere sau ca autovehicul destinat instruirii practice în conducerea auto -scoala. Autovehiculul autorizat se va folosi exclusiv în activitatea pentru care a fost autorizat.
b) furnizarea de informatii neconforme cu realitatea în documentele prezentate pentru acordarea autorizației taxi;
 

SECTIUNEA 3. PROCEDURA DE INCHEIERE A
CONTRACTELOR DE ATRIBUIRE ÎN GESTIUNE DELEGAT?
A SERVICIULUI DE TRANSPORT IN REGIM DE TAXI

Art.22
(1) Executarea serviciului de transport în regim de taxi se atribuie transportatorilor autorizați în gestiune delegata de c?tre autoritatea de autorizare prin contract de delegare a gestiunii.
(2) Odat? cu finalizarea procedurii de eliberare a autorizațiilor taxi se demareaza procedura de încheiere a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport în regim de taxi, care se realizeaza pe baza tuturor autorizațiilor taxi obtinute prin procedura de atribuire.
Art.23
(1) Contractul de delegare în gestiune va contine:
a) lista cu autorizațiile taxi deținute, cu precizarea numerelor de ordine si a termenelor de valabilitate a acestora;
b) caietul de sarcini al serviciului de transport în regim de taxi:
c) drepturile si obligatiile partilor.
(2) Unui transportator autorizat, care deține un contract de delegare a gestiunii i se interzice de a încheia cu terti contracte de subdelegare a serviciului de transport în regim de taxi.
(3) Cesionarea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport în regim de taxi de c?tre titularul contractului unui alt operator sau transportator autorizat nu este admisa decât în cazul în care acest operator economic sau transportator autorizat este rezultatul divizarii sau fuzionarii titularului contractului de gestiune persoana juridica. Operatorul respectiv trebuie sa obtina în conditiile prezentului regulament, autorizația de transport, pentru a deveni transportator autorizat.
(4) Ca urmare a divizarii sau fuzionarii, înregistrate la Oficiul Registrul Comertului, autorizațiile taxi, emise de autoritatea de autorizare, se impart sau se comaseaza, dupa caz, noilor operatori economici rezultati, care au obtinut autorizație de transport în conditiile prezentului regulament.
(5) Num?rul de autorizații taxi se imparte în cazul divizarii sau se comaseaza în cazul fuzionarii, în raport cu num?rul de autovehicule cedate conform contractului de divizare, respectiv preluate, conform contractului de fuzionare.
(6) Pe baza autorizațiilor taxi, deținute ca urmare a divizarii sau fuzionarii, contractele de delegare a gestiunii, initiale, vor fi cesionate corespunzator noilor operatori.
(7) In cazul în care un transportator autorizat- persoana fizica sau asociatie familiala- deținator al unei autorizații taxi, se transforma într-un transportator autorizat, întreprindere individuala sau întreprindere familiala, cu acelasi obiect de activitate, autoritatea de autorizare va transfera corespunzator autorizația taxi, transportatorului nou-înfiintat, cu respectarea prezentului regulament.
 

SECTIUNEA 4.
PRELUNGIREA AUTORIZA?IILOR TAXI PENTRU TRANSPORT PERSOANE

Art. 24
1) O autorizație taxi atribuit? pentru prima data pentru un autovehicul se va prelungi, la cerere, o singura data, pentru 5 ani, cu mentinerea obligatorie a aceluiasi num?r de ordine, numai dac? în acel moment autoturismul nu dep?șește vechimea de 10 ani de la data fabricatiei, este deținut cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing si sunt îndeplinite toate cerintele legii si ale prezentului regulament privind prima atribuire.
2) În vederea prelungirii autorizațiilor taxi, transportatorul autorizat va depune o cerere însotita de o documentatie, pentru fiecare autorizație taxi , care va contine:
a) certificatul de agreare valabil;
b) cartea de identitate si certificatul de înmatriculare a autovehiculului;
c) bon fiscal;
d) contract de dispecerizare;
e) atestat de competenț? profesionala pentru persoana desemnata în cazul societatilor comerciale, întreprinderilor familiale si întreprinderilor individuale;
f) atestat profesional pentru titularii autorizațiilor în cazul persoanelor fizice autorizate.
3) Documentele vor fi stampilate si vizate pentru conformitate cu originalul, de c?tre transportatorul autorizat, cu exceptia bonului fiscal si a contractului de dispecerizare care se vor depune în original.
4) În baza documentelor depuse, Autoritatea de autorizare va emite noile autorizații taxi si ecusoanele aferente, cu valabilitate de 5 ani, precum si contractele de delegare în gestiune, cu respectarea prevederilor legale si a prezentului regulament.
5) Autorizațiile taxi se vor emite în baza Dispozitiei Primarului.
6) Autorizațiile taxi, dispozitiile primarului, contractele de delegare în gestiune si ecusoanele vor fi ridicate de la Autoritatea de autorizare.
7) Odat? cu ridicarea noilor autorizații taxi si a ecusoanelor, transportatorii autorizați vor preda vechile autorizații si ecusoane.
8) Ecusoanele se vor preda transportatorilor autorizați, în termen de maxim 60 de zile de la data eliberarii noilor autorizații taxi, perioada în care ecusoanele actuale vor ramane pe autovehicul;
9) Perioada de depunere a documentatiei, respectiv de eliberare a autorizațiilor taxi, a contractelor de delegare în gestiune si a ecusoanelor se va comunica în timp util, prin comunicat de presa si afisare pe site-ul Primariei municipiului Câmpulung Muscel.
10) În cazul în care, transporatorul autorizat nu respecta termenul de depunere a documentatiei în vederea prelungirii autorizației taxi, în termenul prevazut la alin. 9 sau depune documentatie incompleta, aceasta se va retrage impreuna cu ecusoanele aferente.
11) Retragerea autorizației taxi se face prin Dispozitie a Primarului.
12) Dispozitia Primarului de retragere a autorizației taxi poate fi atacata la instanta competenta, în conditiile prevederilor Legii nr.554/2004, modificata si completata.

 

CAPITOLUL IV. ÎNLOCUIREA UNUI AUTOVEHICUL

 

Art.25 Un autovehicul pentru care s-a atribuit o autorizație taxi poate fi înlocuit la cerere, în mod justificat, pe toata perioada de valabilitate a autorizației taxi.
Art.26 Autovehiculul înlocuitor trebuie sa fie deținut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing de c?tre transportatorul autorizat respectiv si trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa îndeplineasca cel putin acelasi punctaj ca autovehiculul înlocuit privind criteriile de departajare ;
b) sa aiba vechimea de la data fabricatiei cel mult egala cu vechimea autovehiculului înlocuit, dar nu mai mult de 5 ani;
c) sa îndeplineasca conditiile necesare pentru procedura de eliberare a autorizațiilor taxi.
Art.27 Un autovehicul poate fi înlocuit în unul dintre urmatoarele cazuri:
a) autovehiculul nu mai poate fi utilizat datorita uzurii fizice, morale, deteriorarii sau furtului. În aceasta categorie se înscrie si cazul în care autovehiculul nu mai corespunde nonnelor europene privind noxele;
b) autovehiculul a fost casat;
c) autovehiculul a fost înstrainat;
d) autovehiculul înlocuitor are o vechime mai mica si obtine un punctaj superior din aplicarea criteriilor de departajare existente, dupa caz.
Art.28
(1) Pe baza documentatiei depuse, autoritatea de autorizare va elibera o noua autorizație taxi, precum si ecusoanele aferente.
(2) Autorizația taxi se elibereaz? sub rezerva prezent?rii în maximum 15 zile a dovezii de fiscalizare a aparatului de taxat. Dac? în termen de 15 zile de la eliberarea autorizației taxi nu se prezint? dovada fiscaliz?rii aparatului de taxat, autorizația taxi se retrage, urmând a fi supus? unei noi proceduri de atribuire.

 

CAPITOLUL V. SUSPENDAREA, RETINEREA SI RETRAGEREA
AUTORIZA?IEI DE TRANSPORT/AUTORIZA?IEI
TAXI

 

Art. 29
(1) Retragerea autorizației de transport se realizeaza de c?tre autoritatea de autorizare si are drept consecinta pierderea calitatii de transportator autorizat, anularea contractului de delegare a gestiunii a serviciului de transport, precum si retragerea tuturor autorizațiilor taxi atribuite pe baza autorizației respective.
(2) Autorizația de transport poate fi retrasa în urmatoarele situatii:
a) transportatorul autorizat nu mai îndeplineste una dintre conditiile care stau la baza mentinerii valabilitatii acesteia ori acordarea sau vizarea autorizației a fost realizata pe baza de documente ori de declarații false;
b) transportatorul autorizat a folosit documente false în derularea activitatilor serviciului de transport în regim de taxi, sau a practicat în mod repetat proceduri vizand evaziunea fiscala;
c) transportatorul autorizat a încetat activitatea ca urmare a lichidarii, a falimentului sau a unei hotarari judecatoresti definitive;
d) transportatorul autorizat a dep?șit termenul de valabilitate a autorizației de transport cu mai mult de 30 de zile si nu a solicitat atribuirea vizei în termen;
e) la cerere.
Art.30
(1) Autorizația taxi poate fi suspendata odat? cu ecusoanele aferente, pentru 1-3 luni, în urmatoarele cazuri:
a) nu mai este îndeplinita cel putin una dintre conditiile atribuirii documentului;
b) a expirat valabilitatea inspectiei tehnice periodice;
c) sunt încalcate prevederile privind modul de tarifare a serviciului, care defavorizeaza clientul sau care vizeaza evaziunea fiscala;
d) au fost savarsite abateri grave sau repetate de la prevederile contractului de delegare a gestiunii a serviciului sau de la regulamentul de organizare a serviciului de transport respectiv, privind legalitatea, siguranta serviciului, calitatea si continuitatea serviciului sau protectia clientului si a mediului;
e) plata serviciului de transport în regim de taxi nu s-a realizat pe baza bonului client eliberat corespunzator;
f) aplicarea pe caseta taxi sau pe elementele de caroserie ale taxiului a altor înscrisuri, însemne sau accesorii decât cele stabilite prin lege;
(3) Autorizația taxi poate fi retrasa în urmatoarele cazuri:
a) în cazul imposibilitatii transportatorului autorizat de a face dovada existentei sau valabilitatii ecusoanelor, în maximum 30 de zile, autorizația taxi respectiva se retrage, odat? cu ecusoanele;
b) a fost obținut? pe baza unor documente false;
c) dac? a fost reținut? de doua ori în 12 luni consecutive;
d) dac? activitatea de transport în regim de taxi cu autovehiculul respectiv a fost redusa în mod nejustificat, total sau la mai putin de jumatate, fata de prevederile contractului de delegare a gestiunii, timp de 6 luni, respectiv 12 luni consecutive, dupa cum rezulta din rapoartele memoriei fiscale depuse;
e) autorizația taxi si/sau ecusonul, dupa caz, au fost încredintate sau utilizate de alt autovehicul decât cel pentru care au fost atribuite;
f) dac? autovehiculul executa activitate de transport pe perioada în care copia conforma este reținut?;
g) dac? taxiul este dotat cu aparat de taxat nefiscalizat de c?tre deținatorul legal al autorizației taxi;
h) în cazul în care conducatorul auto nu deține atestat profesional sau atestatul obtinut are valabilitatea dep?șita;
i) la cerere.
Art.31
1) Autorizația de transport/ autorizația taxi/dispecerat taxi se suspenda, se retine sau se retrage prin dispozitie a primarului municipiului Câmpulung Muscel.
2) Dispoziția primarului municipiului Câmpulung Muscel poate fi atacat? la instanța competent?, în condițiile prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modific?rile și complet?rile ulterioare.

 

CAPITOLUL VI. DISPOZI?II FINALE

Art.32
Prezentul Regulament se completeaz? cu prevederile:
a) Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modific?rile și complet?rile ulterioare;
b) Ordinul nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003;
c) Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
d) Ordin 207/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local;
e) O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modific?rile și complet?rile ulterioare.

 Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2021-09-22 13:18