Documente

Declaratii de avere si int...
Autorizatii taxi
Certificate de urbanism
Autorizatii de construire
Acte necesare
Formulare on-line
Debitori, amenzi, somatii
Registrul spatiilor verzi
Registrul agricol - Vanzari teren

Noutati

Municipiul Campulung - Concurs recrutare 2023
Convocari Consiliul Local
Comunicat - Sedinta de tragere poligon Magura
Proiect Buget Local 2023
Comunicat COD ROSU - Viscol
 Compartiment Autorizari si Autorizatii de Function..

ACTE:
 

1. Autorizatie taxi (Camera 13)

 • Autorizatia de Transport Public de Persoane in Regim de Taxi - in original (pentru vizare);
 • Adeverinta taxe si impozite Primarie (Camera 23 si Camera 24) - original;
 • Buletin de verificare metrologica - copie;
 • Bon fiscal din care sa reiasa noile tarife;
 • Certificat de agreare privind utilizarea autovehiculului - original + copie;
 • Talonul masinii cu inspectia tehnica - original + copie;
 • Cartea de identitate a vehiculului - original + copie;
 • Contract de munca - original + copie;
 • Asigurare calatori si bagaje;
 • Asigurare RCA - copie;
 • Contract de dispecerat - original + copie;
 • Certificat de atestare profesionala a conducatorului auto - original + copie;
 • Permis de conducere;
 • Buletin / C.I. - copie.

 

2. Certificat de inregistrare a vehiculelor pentru care nu exista obligatia inmatricularii (Camera 13)

 • Cerere tip;
 • Actul de proprietate al vehiculului - in copie legalizata;
 • Actul de identitate al solicitantului (persoana fizica) sau certificatul de inregistrare la Registrul Comertului (persoana juridica), in copie legalizata;
 • Dovada de plata a contravalorii certificatului de inregistrare (20 RON);
 • Dovada de plata a contravalorii placutelor cu numere de inregistrare;
 • Dovada efectuarii inspectiei tehnice (in original si copie) - pe care sa se mentioneze ca vehiculul este apt de a circula pe drumurile publice si nu prezinta pericol pentru participantii la trafic (cu exceptia vehiculelor noi);
 • dovada declararii vehiculului la Serviciul Administrare Venituri Persoane Fizice si Juridice.

 

3. Autorizatie de functionare pentru activitati comerciale

 • Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare – formular tip
 • Act identitate reprezentant legal
 • Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului.
 • Certificatul constatator pentru punctul de lucru conform Legii nr.26/1990 privind Registrul Comerţului cu modificările şi completările ulterioare respectiv a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Dovada deţinerii legale a spaţiului, releveul spaţiului şi avizul comisiei din cadrul Primăriei privind aprobarea desfăşurării activităţii în spaţiul respectiv.
 • Avizul Serviciului administrare venituri persoane fizice și juridice din cadrul Primariei Câmpulung,
 • Acorduri, avize, autorizaţii, licenţe ale instituţiilor de specialitate, după caz, în condiţiile legii, în funcţie de codul CAEN, pentru fiecare locaţie în care se desfăşoarã activitatea,
 • Dovada achitãrii taxei pentru autorizare;
 • Avizul/acordul Asociaţiei de Proprietari şi/sau acceptul proprietarilor direct afectaţi cu care se învecineazã, pe plan orizontal şi vertical, în cazul condominiilor sau, după caz, autorizaţia de construire eliberată pentru schimbarea de destinaţie a spaţiului, cu excepţia cazurilor în care în extrasul de carte funciară există menţiunea că este spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;
 • Contractul de apă şi salubrizare încheiat cu operatorul licenţiat.
 • Acordul vecinilor (pe orizontală și verticală), exprimat în formă autentică, pentru unitatea care solicită orar de funcționare după orele 22,00,
 • Contractul încheiat cu o firmă de pază şi protecţie și dovada montării camerelor de supraveghere, pentru unitatea care solicită orar de funcționare după orele 22,00

4. Viza autorizatie de functionare pentru activitati comerciale - pe loc

 • Autorizația de funcționare (original),
 • Declarație pe proprie răspundere– formular tip,
 • Dovada achitãrii taxei pentru viză autorizație de funcționare.

 

5. Autorizatia de functionare pentru prestarea de servicii funerare

   

    Conditii pentru operatorii economici:

 • au capacitatea financiară și profesională necesară;
 • nu au datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul local;
 • dispun de spațiul corespunzător pentru desfășurarea obiectului de activitate în condiții decente.
   

    Documente necesare:

 • documentele care atestă faptul că personalul angajat cu atribuții în prestarea de servicii funerare, pregătirea cadavrului și efectuarea de îngrijiri mortuare are competențele specifice necesare, conform prezentelor norme. Se exceptează de la cerința de competență specifică persoanele care lucrează în contabilitate, agenți de marketing, șoferi, persoane care execută/decoreaza monumente funerare sau comercializează obiecte funerare;
 • dovada că prestatorul de servicii funerare are cel puțin 3 angajați, astfel:
  • un tanatopractor cu diplomă de absolvire a programului de formare teoretică și practică în urma căruia a obținut dreptul de liberă practică, în conformitate cu prezentele norme, angajat cu contract de muncă, cu dreptul de a completa și semna certificatul de îmbălsămare, conform formularului din anexa nr. 3 la Normele tehnice și sanitare aprobate prin H.G. nr. 741/2016 ;
  • minimum 2 persoane angajate cu normă întreaga, cu atribuții în efectuarea transportului decedatului;
 • nu are datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat și bugetul local și are constituit fondul de garantare*;
 • dovada deținerii spatiului corespunzator pentru desfășurarea obiectului de activitate, respectiv copie a autorizației sanitare de funcționare emise de Direcția dc Sănătate Publică Argeș;
 • dovada deținerii a cel putin un autovehicul pentru transport cadavre, conform specificațiilor pct. 3 din Anexa nr. 2 1a Normele tehnice și sanitare aprobate prin H.G. nr. 741/2016; pentru ceremonia de înmormântare va fi folosit un autovehicul de paradă funerar, în proprietate sau închiriat, care va respecta prevederile pct. 2 din Anexa nr. 2;
 • contract cu firme specializate pentru colectarea deșeurilor menajere și a deșeurilor rezultate din activitatea de îmbălsămare/tanatopraxie, asimilabile deșeurilor medicale;

*Constituie fond de garantare:

 • suma depusă într-un cont special la banca la care operatorul economic are deschis contul curent;
 • garanția bancara sau asigurarea de malpraxis încheiată la valoarea fondului de garantare stabilit prin Hotărâre a Guvernului.
   

Nota: Cererile tip pot fi descarcate de pe pagina cu formulare on-line.

ultima actualizare: 2021-05-16 08:30

 Serviciul Administrare Venituri Persoane Fizice si..

PERSOANE FIZICE

 

1. Acte necesare pentru stabilirea impozitului pe clãdiri si terenuri (camera 24):
 

 • copie act dobandire (contract vanzare-cumpãrare, contract donatie, contract întretinere, titlu de propr., certificate de mostenitor, hotãrari jud., etc. - dupã caz)
 • copie dupã planul constructiilor
 • copie extras de Carte Funciarã/fisa cadastrala (dupã caz)
 • copie autorizatie de constructie si procesul verbal de receptie lucrari (Serviciul Urbanism)
 • raport evaluare (constructii nerezidentiale)
 • copie act identitate titular rol
 • declaeatie tip (declaratie tip pentru cladire, declaratie tip pentru teren)
 • dosar
   


2. Acte necesare pentru modificarea impozitului pe clãdiri si terenuri ca urmare a efectuarii lucrarilor de casastru, autorizarii demolarii, dezmembrari, instrainari, alilipiri sau partaj judiciar (camera 24):

 • copie act dobandire (contract vanzare-cumpãrare, contract donatie, contract întretinere, titlu de propr., certificate de mostenitor, hotãrari jud., etc. - dupã caz)
 • copie dupã planul constructiilor
 • copie extras de Carte Funciarã/fisa cadastrala (dupã caz )
 • copie autorizatie de desfiintare/demolare/ schimbare destinatie si procesul verbal de receptie lucrari (Serviciul Urbanism)
 • raport evaluare (constructii nerezidentiale)
 • copie act identitate titular rol
 • declaratie tip  (declaratie tip pentru cladiredeclaratie tip pentru teren)
 • dosar

   

3. Acte necesare pentru eliberare certificat fiscal (camera 24):

 

Note:

*Cererile si declaratiile tip pot fi procurate de la cam. 24, centrele de copiere sau descarcate de pe pagina cu formulare on-line.
*Termenul de declarare pentru dobandirea de cladiri, terenuri sau mijloace de transport este de 30 de zile calendaristice.
*Depunerea declaratiilor de mai sus dupa termenul legal de 30 de zile de la dobandirea/ instrainarea bunurilor imobile va fi sanctionata contraventional cu amenda cuprinsa între 74 si 296 lei.
*Certificatul fiscal este valabil 30 de zile de la data eliberarii si numai in cursul aceluiasi an fiscal.

 

4. Acte necesare pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport (camera 24):

 

Cazul 1: Act dobandire auto (factura, contr. vanz.- cump.) în original + doua copii(certificate „Conform cu originalul”), care vor avea inscris numarul din registul de evidenta al mijloacelor de transport de la primaria de domiciliu a fostului detinator precum si Copie cert. fiscal de la fostul detinator(agent economic) sau viza/stampila in cartusul “B” la actele de tip nou (cu fostul detinator -persoana fizica), (pentru mijloace de transport dobandite de la persoane fizice /juridice cu domiciliul/sediul in Romania);
Cazul 2: Act dobandire auto (factura, contr. vanz.- cump.) si traducere în original + doua seturi de copii de pe acestea, care vor vor purta mentiunea “Documentele anexate sunt corecte si complete, conforme cu realitatea” (pentru mijloace de transport dobandite de la cetateni/ agenti economici straini);
Cazul 3: Act dobandire auto (factura, contr. vanz.- cump.) si/sau Certificat de inmatriculare si traducere în original + doua seturi de copii de pe acestea, care vor vor purta mentiunea “Documentele anexate sunt corecte si complete, conforme cu realitatea” (pentru transcrierea in Romania a mijloacelor de transport dobandite de cetatenii romani in strainatate si inscrise pe numele acestora in statul respectiv);

 • copie B.I./C.I. proprietar.


Note:

* Actele de vanzare-cumparare fara viza/stampila in cartusul “B” (la acte de vanzare tip nou intre persoane fizice) sau Facturile, neînsotite de Certificat fiscal de fostul detinator (agent economic), cu valabilitate la data înstrainarii, sunt nule de drept.
*Facturile emise pentru mijloace de transport neinmatriculate in Romania, noi sau second-hand, inregistrate in contabilitatea firmei ca fond de marfa, nu necesita numar de iesire din registul de evidenta al mijloacelor de transport de la primaria unde-si are sediul agentul economic respectiv, cu conditia ca pentru mijloacele de transport second-hand sa fie mentionat pe factura, la caracteristicile bunului instrainat, ca face parte din fondul de marfa al agentului economic sau factura sa fie insotita de un certificat/dovada situatie financiara contabila, in care sa fie atestat faptul ca mijlocul de transport face parte din fondul de marfa al agentului economic, precum si o copie de pe Certificatul de Inregistrare sau Certificatul Constatator de la Registrul Comertului cu atestarea autorizarii pentru codul CAEN 4511 (Comert cu autoturisme si autovehicule...).
*Documentele depuse in copie vor purta mentiunea “Conform cu originalul” si semnatura olografa.
*Copiile de pe facturi sau acte de dobandire din stainatate + traducerile vor purta si mentiunea “Documentele anexate sunt corecte si complete, conforme cu realitatea”
*Depunerea declaratiilor de mai sus dupa termenul legal de 30 de zile de la dobandirea mijlocului de transport va fi sanctionata contraventional cu amenda cuprinsa între 74 si 296 lei.
 

 

5. Acte necesare pentru înstrainare/ scadere din evidentele fiscale a mijloacelor de transport (camera 24):

 • Declaratie scadere din evidenta ( cam. 24 sau de pe pagina cu formulare on-line)
 • original + 5 copii de pe actul de vanzare – cumparare sau factura, pentru inscrierea pe acestea a numarului din registul de evidenta al mijloacelor de transport;
 • copie carte identitate auto;
 • copie B.I./C.I. proprietar.

 

6. Acte necesare pentru radiere din circulatie la cerere, prin dezmembrare, export sau program „RABLA” (camera 24):

 • Fisa tip <inscriere/radiere>, cu datele autoturismului si proprietarului;
 • copie carte identitate auto;
 • certificat fiscal eliberat de la cam. 24 in baza:
 • cerere tip
 • copie BI/CI
 • taxa eliberare (la casieria primãriei camera 30)
   


7. Acte necesare pentru scaderea din evidentele fiscale a mijloacelor de transport ca urmare a radierii din circulatie la cerere, prin dezmembrare, export sau program „RABLA” (camera 24):

 • Declaratie scadere din evidenta (cam. 24 sau de pe pagina cu formulare on-line.)
 • certif. de radiere din circulatie;
   

Note:
*Actele de vanzare-cumparare/ Facturile, neînsotite de Certificat fiscal sau viza in cartusul “B” (la acte de vanzare tip nou) pe numele vanzatorului, cu valabilitate la data înstrainarii, sunt nule de drept.
*Documentele depuse in copie vor purta mentiunea “Conform cu originalul” si semnatura olografa.
*Depunerea declaratiilor de mai sus dupa termenul legal de 30 de zile de la dobandirea/instrainarea mijlocului de transport va fi sanctionata contraventional cu amenda cuprinsa între 74 si 296 lei.
 

 

PERSOANE JURIDICE
 

1. Acte necesare pentru stabilirea impozitului pe clãdiri si terenuri de la persoane juridice (camera 23)

A ) in cazul dobandirii/instrainarii cladirii si terenuri

 • declaratia de impunere –tip in 2 ex. (declaratie tip pentru cladire, declaratie tip pentru teren);
 • copie act dobandire ;
 • copie Cod unic de inregistrare;
 • copie fisa corpului de proprietate;
 • copie dupã planul constructiilor;
 • copie extras de Carte Funciarã (Cadastru – dupã caz );
 • nota contabila cu valoarea inregistrata in contabilitate a imobilului dobandit/ instrainat;
 • stampila;
   

B) in cazul cladirilor nou construite

 • copie autorizatie de constructie;
 • procesul verbal de receptie- Serviciul Urbanism;
 • nota contabila cu valoarea inregistrata in contabilitate a imobilului;
 • stampila;
 • declaratia de impunere –tip in 2 ex (declaratie tip pentru cladire);
   

C ) in cazul reevaluarilor

 • raportul de reevaluare –copie;
 • hotararea AGA privind aprobarea rezultatului reevaluarii;
 • nota contabila cu valoarea inregistrata in contabilitate a diferentelor din reevaluare;
 • declaratia de impunere –tip in 2 ex. (declaratie tip pentru cladire);
 • stampila;


2. Acte necesare pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport (camera 30):

 • copie Cod unic de inregistrare;
 • fisa de înmatriculare;
 • copie dupã cartea de identitate a masinii;
 • copie de pe actul de dobandire (contractul de vanzare-cumpãrare, facturã fiscalã, etc. - dupã caz);
 • copie chitantã vamalã (dacã este cazul);
 • declaratie tip in 2 ex.(declaratie tip pentru mijloace de transport);
   

Pentru mijloacele de transport care fac obiectul contractului de leasing financiar, incheiate dupa data de 1 ianuarie 2007, documentele ce trebuie sa insoteasca declaratia fiscala a contribuabilului ce utilizeaza mijloacele de transport in calitate de locatar sunt:

 • copie a contractului de leasing;
 • copie a procesului –verbal de predare –primire a mijlocului de transport;
 • copie Cod unic de inregistrare;


3. Acte necesare pentru înstrainare/radiere mijloace de transport (autovehicule)(camera 23):

 • fisa de înmatriculare / radiere la cerere
 • original + copie de pe actul de înstrãinare (contractul de vanzare-cumpãrare, facturã fiscalã, etc. - dupã caz)
 • copie de pe certificatul de inmatriculare completat la rubrica "Instrainat catre ...."
   

4. Acte necesare pentru eliberare certificat fiscal (camera 23):

 

Conditii necesare pentru eliberarea certificatului fiscal

(1) Certificatul de atestare fiscala se emite de organul fiscal competent, la solicitarea contribuabilului.
(2) Certificatul de atestare fiscala se elibereaza pe baza datelor cuprinse în evidenta pe platitor a organului fiscal competent si cuprinde creantele fiscale exigibile, existente în sold în ultima zi a lunii depunerii cererii
(3) Certificatul de atestare fiscala se emite în termen de 24 ore de la data depunerii cererii de catre contribuabil si poate fi utilizat de contribuabil in luna emiterii.
(4) Pentru înstrainarea dreptului de proprietate asupra cladirilor, terenurilor si a mijloacelor de transport, contribuabilii trebuie sa prezinte certificate de atestare fiscala valabile la data incheierii tranzactiilor, prin care sa se ateste achitarea tuturor obligatiilor fiscale locale datorate autoritatii administratiei publice locale, scadente pana la data de intai a lunii urmatoare emiterii certificatului fiscal.
Actele prin care se înstraineaza cladiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu încalcarea prevederilor prezentului alineat, sunt nule de drept.
(5) Certificatul fiscal este valabil 30 de zile de la data eliberarii.

 
Nota: Cererile si declaratiile tip pot fi descarcate de pe pagina cu formulare on-line.

ultima actualizare: 2020-10-16 06:18

 Secretar - Deschiderea procedurii succesorale

 

ACTE NECESARE pentru eliberarea ”Sesizarii pentru deschiderea procedurii succesorale” - Anexa nr. 24 la Ordinul Ministrului Finantelor Publice si Ministrului Administratiei si Internelor nr. 2052/bis/1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale

 • Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale – Anexa nr. 23 la Ordinul nr. 2052 bis/1528/2006 – conform tipizat; (varianta Word, varianta PDF)
 • Certificat de deces pentru persoana decedata dupa care se face succesiunea;
 • Certificat de atestare fiscala – original, eliberat de Serviciul Administrare Venituri Persoane Fizice si Juridice din cadrul Primariei Municipiului Câmpulung (camera 24) sau de unitatea administrativ-teritoriala pe raza careia se afla amplasat imobilul / imobilele, dupa caz, pe numele defunctului;
 • Certificat de nastere si de casatorie pentru sotia supravietuitoare/sotul supravietuitor, sau sentinta judecatoreasca prin care s-a pronuntat desfacerea casatoriei (divortul) în cazul în care acestia se recasatoresc;
 • Certificat de nastere si de casatorie (în cazul schimbarii numelui) pentru mostenitori;
 • Actul de identitate pentru toti mostenitorii;
 • Titlul de proprietate în situatia în care obiectul succesiunii se refera la un teren atribuit potrivit legilor fondului funciar;
 • Orice alte acte care dovedesc proprietatea asupra bunurilor detinute de persoana decedata dupa care urmeaza a se dezbate succesiunea (contract vânzare - cumparare/construire, proces verbal de predare-primire a locuintei; contract de împrumut si adeverinta de achitare integral, testament etc.)
 • Declaratie pe propria raspundere – conform model (varianta Word, varianta PDF)

Cererea pentru eliberarea Anexei nr. 24 însotita de toate documentele justificative se depun la registratura institutiei. Actele doveditoare se prezinta si în original.
Verificarea documentelor si eliberarea Anexei nr. 24 se realizeaza în termen de cel mult 30 de zile de la înregistrare.

 


NOTĂ :


Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale - Anexa nr. 24 se elibereaza o singura data la cererea mostenitorilor (succesibililor) prezumtivi ai defunctului.
Persoana îndreptatita sa solicite eliberarea Sesizarii pentru deschiderea procedurii succesorale - Anexa nr. 24 este persoana care face dovada scrisa ca are vocatie succesorala (este una din prezumtivii mostenitori legali sau testamentarii) a defunctului-autor al succesiunii.
Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale este documentul administrativ necesar în procedura dezbaterii succesorale care se desfasoara exclusiv în fata notarului public competent sau a instantei judecatoresti în a carei raza teritoriala a avut ultimul domiciliu defunctul.
Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale - Anexa nr. 24 nu atesta calitatea de mostenitor si nici dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile sau imobile detinute de defunct.
Documentele se depun personal, de catre unul din prezumtivii mostenitori sau prin împuternicit, cu procura notariala.
De asemenea, solicitantul (persoana îndreptatita) va complete o declaratie pe propria raspundere conform modelului anexat.
 

 

ultima actualizare: 2020-01-22 07:17

 Compartiment Urbanism, Control In Constructii Si A..

ACTE:
 

1.  Certificat de urbanism (Camera 13)

 • Cerere tip;
 • Copie BI/CI;
 • Copie act de proprietate + cadastru + carte funciara;
 • Elemente care definesc scopul solicitarii:
  • plan de incadrare in zona - 2 exemplare;
  • plan de situatie - 2 exemplare;
  • memoriu tehnic;
 • Taxa pentru certificat se va calcula functie de suprafata terenului si se plateste odata cu depunerea documentatiei.

2. Autorizatia de construire / desfiintare (Camera 13)

 • Cerere tip + Anexa 1;
 • Copie BI/CI;
 • Act proprietate + cadastru + carte funciara + plan de situatie cotat vizat de OCPI;
 • Copie certificat de urbanism + avize;
 • Dovada de la Ordinul Arhitectilor;
 • Foaie de capat: Arhitectura + Rezistenta + Instalatii;
 • Fise de responsabilitati: Arhitectura + Rezistenta + Instalatii;
 • Borderou: Arhitectura + Rezistenta + Instalatii;
 • Documentatie tehnica: Arhitectura + Rezistenta + Instalatii - 2 exemplare;
 • Deviz general de lucrari;
 • Taxa pentru autorizare se va calcula in functie de devizul general si se plateste odata cu depunerea documentatiei.

3. Certificat de urbanism (bransament) (Camera 13)

 • Cerere tip;
 • Copie act de proprietate;
 • Elemente care definesc scopul solicitarii:
  • plan de incadrare in zona - 2 exemplare;
  • plan de situatie - 2 exemplare;
  • memoriu tehnic;
 • Taxa eliberare certificat: 10 LEI;

4. Autorizatie de construire (bransament) (Camera 13)

 • Cerere tip;
 • Copie act de proprietate;
 • Elemente care definesc scopul solicitarii:
  • plan de incadrare in zona - 2 exemplare;
  • plan de situatie - 2 exemplare;
  • memoriu tehnic;
 • Copie certificat de urbanism;
 • Proiect de executie a lucrarii;
 • Avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
 • Taxa eliberare autorizatie de construire: 17 LEI.

Nota: Cererile tip pot fi descarcate de pe pagina cu formulare on-line.

ultima actualizare: 2009-04-03 14:41

 Compartiment Cadastru - Agricultura

ACTE:
 

1. Certificat de instrainare, dezlipire, alipire, ipoteca, informare (Camera 14)

 • Copie dupa actul de proprietate;
 • Copie integrala de pe lucrarea de cadastru;
 • Cerere tip  (eliberata dupa verificarea documentatiei primite;
 • Dovada platii taxei de certificat - pentru 1000 mp=13 lei si 0.01 LEI pentru fiecare metru ce depaseste 1000 mp;
 • Copie dupa extrasul de carte funciara sau de informare (daca este cazul ).

2. Certificat de nomenclatura stradala (Camera 14)

 • Copie dupa actul in care adresa nu mai este actuala;
 • Cerere tip;
 • Dovada platii taxei de nomenclator - 9 LEI.

3. Adeverinta de rol agricol (Camera 15)

 • cerere tip;
 • actul de proprietate;
 • cadastru

4. Certificat de producator (Camera 15)

 • cerere tip;
 • taxa - 70 lei 
   

Nota: Cererile tip pot fi descarcate de pe pagina cu formulare on-line.

ultima actualizare: 2009-03-25 16:14


Contact: Sediul Primariei - Str. Negru Voda Nr. 127, Campulung 115100
Toate drepturile rezervate: Primaria Municipiului Campulung.
Ultima actualizare a site-ului: 2023-01-27 08:51